NASA: 60 DE ANI DE CĂLĂTORII SPAŢIALE

Romania Libera - Friday Edition - - Program Tv -

DO­CU­MEN­TAR. Cel mai in­te­re­sant pro­gram al „Săp­tă­mânii spați­u­lui cos­mic“es­te „NASA - 60 de ani de călătorii spația­le“, în regia lui Ro­ry Ken­ne­dy – câști­gă­toa­re a unui pre­miu Emmy și no­mi­na­li­za­tă la Oscar. Așa­dar, vom des­co­peri ce­le mai im­por­tan­te pro­gra­me și re­a­li­zări ale age­nți­ei spația­le ame­ri­ca­ne în cei 60 de ani de ac­ti­vi­ta­te. De la ase­le­ni­za­re (ate­ri­za­rea omu­lui pe Lună), la amar­ti­za­re (ate­ri­za­rea pe Mar­te) și până la că­lă­to­ri­i­le spre mar­gi­nea sis­te­mu­lui nos­tru so­lar, „NASA: 60 de ani de călătorii spația­le” dez­vă­lu­ie re­mar­ca­bi­le­le mi­si­uni de­ru­la­te de age­nție de la înfi­i­nța­rea sa și până în pre­zent. Pe lângă aces­tea, do­cu­men­ta­rul Dis­co­ve­ry Chan­nel pre­zin­tă și ro­lul vi­tal, dar mai puțin cu­nos­cut, pe ca­re age­nția îl joa­că în pro­te­ja­rea pla­ne­tei noas­tre, prin proi­ec­te­le sa­le de mo­ni­to­ri­za­re a ape­lor, ae­ru­lui, a for­mați­u­ni­lor de ghe­ață și a ni­si­pu­ri­lor. De la to­pi­rea ca­lo­te­lor de ghe­ață ale Antarc­ti­cii, la al­bi­rea și us­ca­rea ba­ri­e­re­lor de co­ra­li, da­te­le co­lec­ta­te din spațiu de NASA sunt ese­nția­le pen­tru înțe­le­ge­rea ome­ni­rii și a unei pla­ne­te fru­moa­se, dar ex­trem de com­pli­ca­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.