Di­vi­zi­i­le crești­ne ale lui Trump

Romania Libera - - Prima Pagina - MARIUS GHILEZAN

Cel mai am­biți­os proi­ect al lu­mii de­mo­crat crești­ne, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, e pe ca­le să se nă­ru­ie din prea mul­te li­ber­tăți.

Do­nald Trump e da­tor - nu nu­mai să câști­ge ale­ge­ri­le din 3 noi­em­brie pen­tru a sal­va Ame­ri­ca de nă­pârci­le ne­o­mar­xis­te - ci și crești­nă­ta­tea.

Înfrânge­rea sa ar echi­va­la cu dis­tru­ge­rea ci­vi­li­zați­ei mo­der­ne, înce­pu­te oda­tă cu sem­na­rea Tra­ta­tu­lui Ore­go­nu­lui pe tim­pul preșe­din­te­lui Ja­mes Knox Polk, prin ca­re se con­sfi­nțea li­ber­ta­tea ab­so­lu­tă a între­gii Ame­rici de la est la vest. Pri­ma de­mo­crație con­sti­tuți­o­na­lă din lu­me e în pe­ri­col de moar­te.

Dar des­pre is­to­ria ca un fac­tor de re­ge­ne­ra­re, vor­bim doar du­pă înțe­le­ge­rea între­bă­rii tă­tu­cu­lui Sta­lin: „câte di­vi­zii are Pa­pa?” Vic­to­ria stă­pâni­lor de scla­vi (pen­tru că aceștia sunt „De­mo­crații” de azi n.a.) ar echi­va­la cu înfrânge­rea ori­că­rei nor­ma­li­tăți: li­niștea din­tre oa­meni și re­li­gii, pros­pe­ri­ta­tea ce­lei mai mari nați­uni și tra­diția ei crești­nă.

Prin vi­o­la­rea pri­mu­lui Amen­da­ment al Con­sti­tuți­ei Ame­ri­ca­ne de că­tre no­ul Ges­ta­po al rețe­le­lor so­cia­le – co­mi­sa­riat al cor­po­crați­i­lor in­ter­ne­tu­lui - ca­re re­cent a in­ter­zis de la si­ne pu­te­re preșe­din­te­lui Do­nald Trump pos­ta­rea prin ca­re fa­ce pe­na­lă fa­mi­lia Bi­den, zo­rii in­sti­tu­i­rii prin fo­rță a dic­ta­tu­lui Fra­te­lui cel Ma­re, atât de bi­ne des­cris de scri­i­tu­ra dis­to­pi­că a lui Ge­or­ge Orwell, sunt aproa­pe.

Cel mai am­biți­os proi­ect al lu­mii de­mo­crat crești­ne, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, e pe ca­le să se nă­ru­ie din prea mul­te li­ber­tăți. Do­nald Trump e da­tor - nu nu­mai să câști­ge ale­ge­ri­le din 3 noi­em­brie pen­tru a sal­va Ame­ri­ca de nă­pârci­le ne­o­mar­xis­te - ci și crești­nă­ta­tea.

Înfrânge­rea sa ar echi­va­la cu dis­tru­ge­rea ci­vi­li­zați­ei mo­der­ne, înce­pu­te oda­tă cu sem­na­rea Tra­ta­tu­lui Ore­go­nu­lui pe tim­pul preșe­din­te­lui Ja­mes Knox Polk, prin ca­re se con­sfi­nțea li­ber­ta­tea ab­so­lu­tă a între­gii Ame­rici de la est la vest. Pri­ma de­mo­crație con­sti­tuți­o­na­lă din lu­me e în pe­ri­col de moar­te.

Dar des­pre is­to­ria ca un fac­tor de re­ge­ne­ra­re, vor­bim doar du­pă înțe­le­ge­rea între­bă­rii tă­tu­cu­lui Sta­lin: ”câte di­vi­zii are Pa­pa?”

Vic­to­ria stă­pâni­lor de scla­vi (pen­tru că aceștia sunt ”De­mo­crații” de azi n.a.) ar echi­va­la cu înfrânge­rea ori­că­rei nor­ma­li­tăți: li­niștea din­tre oa­meni și re­li­gii, pros­pe­ri­ta­tea ce­lei mai mari nați­uni și tra­diția ei crești­nă.

Prin vi­o­la­rea pri­mu­lui Amen­da­ment al Con­sti­tuți­ei Ame­ri­ca­ne de că­tre no­ul Ges­ta­po al rețe­le­lor so­cia­le – co­mi­sa­riat al cor­po­crați­i­lor in­ter­ne­tu­lui - ca­re re­cent a in­ter­zis de la si­ne pu­te­re preșe­din­te­lui Do­nald Trump pos­ta­rea prin ca­re fa­ce pe­na­lă fa­mi­lia Bi­den,zo­rii in­sti­tu­i­rii prin fo­rță a dic­ta­tu­lui Fra­te­lui cel Ma­re, atât de bi­ne des­cris de scri­i­tu­ra dis­to­pi­că a lui Ge­or­ge Orwell, sunt aproa­pe. Nu nu­mai Ame­ri­ca se pră­bușește. Că­dem cu toții în gol. Puți­nă lu­me re­a­li­ze­a­ză pe­ri­co­lul în ca­re pla­ne­ta se află. O vic­to­rie a lui Bi­den ar echi­va­la cu sfârși­tul lu­mii crești­ne și înce­pu­tul ce­lei ale in­sur­ge­nței per­ma­nen­te. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.