CUM SE FURĂ LEMNE DINTR-UN PARC NAțIONAL

În cen­trul Ro­mâni­ei, la 200 de ki­lo­me­tri de Bu­cu­rești, Par­cul Național Pia­tra Crai­u­lui es­te una din­tre zo­ne­le ce­le mai cău­ta­te de tu­riști dar și de tra­fi­ca­nții de lemne.

Romania Libera - - Prima Pagina - Jaf în Pia­tra Crai­u­lui mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

În cen­trul Ro­mâni­ei, la 200 de ki­lo­me­tri de Bu­cu­rești, Par­cul Național Pia­tra Crai­u­lui es­te una din­tre zo­ne­le ce­le mai cău­ta­te de tu­riști dar și de tra­fi­ca­nții de lemne. Ca să tai, le­gal, lemne din pă­du­re și pen­tru a le vin­de ul­te­ri­or ai ne­voie de o su­me­de­nie de ac­te, in­ven­ta­te toc­mai pen­tru a des­cu­ra­ja tăi­e­ri­le abu­zi­ve – sau pen­tru a asi­gu­ra “tra­sa­bi­li­ta­tea lem­nu­lui”, așa cum se spu­ne ofi­cial.

Ca să tai, le­gal, lemne din pă­du­re și pen­tru a le vin­de ul­te­ri­or ai ne­voie de o su­me­de­nie de ac­te, in­ven­ta­te toc­mai pen­tru a des­cu­ra­ja tăi­e­ri­le abu­zi­ve – sau pen­tru a asi­gu­ra “tra­sa­bi­li­ta­tea lem­nu­lui”, așa cum se spu­ne ofi­cial. În Par­cul Național Pia­tra Crai­u­lui, tu­riștii pot ple­ca pe tra­see, de exem­plu, din­spre ca­ba­na Plai­ul Foii. Aco­lo sunt foar­te mul­te afișe ca­re te anu­nță că, în toa­tă aria Par­cu­lui Național, nu ai voie să in­tri cu „mij­loa­ce me­ca­ni­za­te” (adi­că nu au ac­ces ve­hi­cu­le­le cu mo­tor), nu ai voie să faci fo­cul și, de­si­gur, nu ai voie să tai lemne. Treci, ca pi­e­ton, de o ba­ri­e­ră încu­ia­tă cu la­căt, ală­turi de ca­re e pus un afiș plin cu ase­me­nea in­ter­di­cții, mai faci câți­va pași și ve­zi o zo­nă prac­tic ra­să de ve­ge­tație. Aco­lo se află ar­bori de­ja tăiați și tra­nșați pre­cum și o re­mor­că uriașă, înma­tri­cu­la­tă în Ro­mânia, spe­cial con­stru­i­tă pen­tru a tran­spor­ta ma­să lem­noa­să. Ce-i drept, aici exis­tă și un afiș (în mod sus­pect, întors cu spa­te­le spre tra­seul tu­ris­tic) pe ca­re scrie că ai ajuns într-o zo­nă au­to­ri­za­tă pen­tru tăi­eri de co­paci, până în lu­na de­cem­brie 2020.

Con­ti­nuăm dru­mul și ajun­gem la un alt afiș, foar­te vi­zi­bil, ca­re ne anu­nță că am in­trat într-o altă zo­nă de ex­ploa­ta­re a lem­nu­lui.Aici apa­re nu­me­le unei alte fir­me și un alt ter­men de va­la­bi­li­ta­te a au­to­ri­zați­ei – până în lu­na mai 2020. Ce rost are să mai fie la ve­de­re un ase­me­nea afiș, da­că au­to­ri­zația a ex­pi­rat de cinci luni și, drept ur­ma­re, ex­ploa­ta­rea lem­nu­lui în acest pe­ri­me­tru al Par­cu­lui Național ar tre­bui să fi înce­tat? Da­că mer­gem și mai de­par­te, pe ace­lași tra­seu, ajun­gem la ma­rea pro­ble­mă. As­cuns în pă­du­re, înspre al­bia unui pârău, se află un trac­tor fo­res­ti­er nou – fa­bri­cat în anul 2019. El a fost de­ja uti­li­zat, du­pă cum ara­tă ur­me­le de pe roți, iar în acest punct el es­te din nou ga­ta de uti­li­za­re. Unul din­tre mo­ti­ve­le pen­tru ca­re nu l-am gă­sit în acți­u­ne ci doar as­cuns prin­tre co­paci ar pu­tea fi fap­tul că am ajuns pe acest tra­seu într-o zi de sâmbă­tă la amia­ză, când mun­ci­to­rii ave­au li­ber. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.