Si­mu­la­re elec­to­ra­lă: Ci­ne sunt vi­i­to­rii par­la­men­tari PNL

Ulti­me­le zi­le de fi­na­li­za­re a lis­te­lor de can­di­da­turi pen­tru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re. Lup­ta es­te pe lo­cu­ri­le eli­gi­bi­le, de pe ca­re par­la­men­ta­rii vor ajun­ge cu si­gu­ra­nță pe un fo­to­liu de de­pu­tat sau se­na­tor, ți­nând cont că par­ti­de­le își fac ast­fel de cal­cul

Romania Libera - - Prima Pagina - Ioa­na.oan­cea @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Am su­pra­pus o si­mu­la­re elec­to­ra­lă de Age­nți­ei de Ra­ting Po­li­tic cu nu­me­le de pe lis­te­le PNL pen­tru a ve­dea ci­ne va in­tra în vi­i­to­rul Par­la­ment. Pen­tru Bu­cu­rești, cu si­gu­ra­nță lis­ta de la Ca­me­ra De­pu­tați­lor va fi des­chi­să de pre­mi­e­rul Lu­do­vic Orban, iar cea de la Se­nat de mi­nis­trul fi­na­nțe­lor, Flo­rin Cîțu. Li­be­ra­lii pot obți­ne șa­se de­pu­tați și trei se­na­tori în Ca­pi­ta­lă. La Alba, PNL ar avea trei lo­curi eli­gi­bi­le de de­pu­tați: Flo­rin Ro­man, Cor­ne­liu Olar și Alin Ignat. Pen­tru Se­nat, li­be­ra­lii ar avea un sin­gur loc – pen­tru So­rin Bumb. La Arad, pe­ne­liștii vor avea cel mai pro­ba­bil pa­tru de­pu­tați: Glad Au­rel Var­ga, Ser­giu Bîlcea, La­zar Faur, Pa­tri­cia Din­ga și un se­na­tor: Ioan Cris­ti­na.

Ulti­me­le zi­le de fi­na­li­za­re a lis­te­lor de can­di­da­turi ce vor fi de­pu­se de par­ti­de pen­tru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re. Lup­ta es­te pe lo­cu­ri­le eli­gi­bi­le, de pe ca­re par­la­men­ta­rii vor ajun­ge cu si­gu­ra­nță pe un fo­to­liu de de­pu­tat sau se­na­tor, ți­nând cont că par­ti­de­le își fac ast­fel de cal­cu­le și ele sunt, în ge­ne­ral, cu­nos­cu­te di­nain­te.

Li­be­ra­lii s-au întru­nit ieri se­a­ra pen­tru Bi­ro­ul Per­ma­nent Național pen­tru fi­na­li­za­rea lis­te­lor. Pen­tru Bu­cu­rești, cu si­gu­ra­nță lis­ta de la Ca­me­ra De­pu­tați­lor va fi des­chi­să de pre­mi­e­rul Lu­do­vic Orban, iar cea de la Se­nat de mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor, Flo­rin Cîțu. Li­be­ra­lii pot obți­ne șa­se de­pu­tați și trei se­na­tori în Ca­pi­ta­lă. Am su­pra­pus o si­mu­la­re elec­to­ra­lă re­a­li­za­tă de Age­nția de Ra­ting Po­li­tic pe ju­dețe cu nu­me­le can­di­dați­lor de pe lis­te­le par­ti­de­lor pen­tru a ve­dea ci­ne va in­tra în vi­i­to­rul Par­la­ment.

La Alba, PNL ar avea trei lo­curi eli­gi­bi­le de de­pu­tați, adi­că Flo­rin Ro­man, Cor­ne­liu Olar și Alin Ignat. Pen­tru Se­nat, li­be­ra­lii ar avea un sin­gur loc – pen­tru So­rin Bumb.

La Arad, pe­ne­liștii vor avea cel mai pro­ba­bil pa­tru de­pu­tați: Glad Au­rel Var­ga, Ser­giu Bîlcea, La­zar Faur, Pa­tri­cia Din­ga și un se­na­tor: Ioan Cris­ti­na.

În cir­cum­scri­pția elec­to­ra­lă Argeș, vor ac­ce­de în Par­la­ment, trei de­pu­tați, în timp ce în Se­nat vor avea un sin­gur man­dat. Pen­tru acest ju­deț, or­di­nea nu era încă de­fi­ni­ti­vă, pe lis­tă aflându-se nu­me pre­cum Mi­hai Ale­xan­dres­cu, Ghe­or­ghe Alec­sei, Dă­nuț Bi­ca, Adi­na Da­mas­chin, Da­vid Bog­dan Ange­lin, Că­tă­lin Du­cu, Adrian Mi­uțes­cu, și Ti­be­riu Iri­mia, Mă­dă­lin Ma­ri­nes­cu, Li­lia­na Mur­gu­leț, Ra­du Pârva, Ra­du Pe­ria­nu, Marius Pos­tel­ni­ces­cu. Un loc la Argeș ar pu­tea prin­de și Da­ni­el Con­stan­tin, un tra­seist ca­re a tre­cut prin PC,ALDE și Pro Ro­mânia.

La Ba­cău, PNL ar lua doi de­pu­tați și un se­na­tor: deci Mir­cea Fe­chet și Vi­o­rel Ilie, res­pec­tiv Da­ni­el Fe­ne­chiu ar fi cei de­sem­nați.

În Bi­hor, sunt cinci de­pu­tați și doi se­na­tori aproa­pe si­guri. Pro­fe­so­rul uni­ver­si­tar Au­rel Căuș, re­cent in­trat în PNL, și dr. Ghe­or­ghe Carp, ma­na­ge­rul Spi­ta­lu­lui ju­dețe­an, ar des­chi­de ce­le do­uă lis­te. În schimb, fos­tul preșe­din­te al fi­lia­lei, Cor­nel Po­pa, și mi­nis­trul Fon­du­ri­lor Eu­ro­pe­ne, Mar­cel Bo­loș, au de­cis să nu can­di­de­ze. La Bis­trița-Nă­saud, se­cre­ta­rul ge­ne­ral al PNL, Ro­bert Si­ghiar­tău, des­chi­de lis­ta la Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, ur­mat de Dia­na Mo­rar. La Se­nat, pri­mul loc pe lis­ta de can­di­da­ţi ai PNL Bis­tri­ţa-Nă­săud es­te ocu­pat de Ovi­diu Flo­re­an, con­si­li­er ju­de­ţe­an.Aces­tea sunt și lo­cu­ri­le eli­gi­bi­le – do­uă de de­pu­tat și unul de se­na­tor.

La Bo­toșani, li­be­ra­lii pot spe­ra la fel. Cel mai pro­ba­bil, lis­te­le vor fi des­chi­se de lo­cu­ri­le fi­ind alo­ca­te cel mai pro­ba­bil pen­tru Cris­ti Ro­man și Cos­tel Șop­ti­că.

Un bă­tăuș la Brăi­lă

În Brăi­la, pe­ne­liștii pot obți­ne do­uă fo­to­lii de de­pu­tat, avându-l cap de lis­tă pe Ale­xan­dru Po­pa, fi­ul pri­ma­ru­lui li­be­ral din co­mu­na Ci­reșu. El a fost im­pli­cat în mai mul­te scan­da­luri cu bă­tăi și pre­sa lo­ca­lă îl nu­mește “Șme­che­rul Fău­rei­u­lui”. Lis­ta de la Se­nat ar fi des­chi­să de un tra­seist venit din PRM, Ale­xan­dru Bu­că­lău, însă lo­cul nu es­te eli­gi­bil, po­tri­vit cal­cu­le­lor fă­cu­te de Age­nția de Ra­ting Po­li­tic.

La Brașov, PNL ar pu­tea obți­ne pa­tru man­da­te de de­pu­tat și unul de se­na­tor – Io­nuț Ban­ciu, can­di­da­tul la fun­cția de pri­mar al orașu­lui Zăr­nești, Ga­bri­el Andro­na­che, de­pu­tat în fun­cție, Du­mi­tru Flu­cuș și Cris­ti­na Ve­cer­di, me­dic. La Se­nat, pe loc eli­gi­bil se află Mi­hail Veștea, se­cre­tar de stat. Bu­zăul es­te con­si­de­rat fi­ef PSD, iar li­be­ra­lii pot obți­ne ma­xi­mum un de­pu­tat și un se­na­tor. PNL ia în con­si­de­ra­re să des­chi­dă lis­ta de la Se­nat cu jur­na­lis­tul Vlad Pu­fu.

Pen­tru Că­lă­rași, si­mu­la­rea ara­tă re­zul­ta­te ase­mă­nă­toa­re: doi par­la­men­tari.

În Ca­raș-Se­ve­rin, li­be­ra­lii spe­ră la trei de­pu­tați și doi se­na­tori. La Ca­me­ra, va des­chi­de lis­ta Ja­ro Mar­sa­lic, iar în ur­ma unei com­pe­tiții au fost de­sem­nați Du­mi­tru Ru­jan pe po­ziția a do­ua și Ion Chi­să­liță pe lo­cul trei. Mi­nis­trul de in­ter­ne, Ion Mar­cel Ve­la, a fost de­sem­nat pen­tru a can­di­da pe pri­ma po­ziție pen­tru Se­nat.

Clu­jul es­te ca­te­go­ric li­be­ral, deci par­ti­dul poa­te obți­ne cinci de­pu­tați și doi se­na­tori aici. Lis­ta de la de­pu­tați es­te des­chi­să de Adrian Oros, mi­nis­tru al Agri­cul­tu­rii, ur­mat de Sa­bin Săr­maș, fost con­si­li­er lo­cal. La Se­nat, Ra­du Moi­sin, con­si­li­er lo­cal, ar fi pe pri­ma po­ziție.

În Con­sta­nța, PNL ar pu­tea obți­ne până la cinci de­pu­tați și doi se­na­tori. Pe lo­curi eli­gi­bi­le s-ar afla Bog­dan Hu­ţu­că – de­pu­tat, preșe­din­te­le or­ga­ni­zați­ei ju­dețe­ne a PNL Con­sta­nța, Mir­cea Ba­nias – de­pu­tat, Ma­rian Crușo­ve­a­nu – con­si­li­er ju­dețe­an, Bog­dan Bo­la – con­si­li­er ju­dețe­an, di­rec­tor ABADL și So­rin Mi­hai – in­spec­to­rul șef al ISJ Con­sta­nța, la Ca­me­ră. La Se­nat: Sep­ti­miu Bo­ur­ce­a­nu – vi­ce­preșe­din­te­le PNL Con­sta­nța, și Ge­or­ge Ni­cu­les­cu – pre­fec­tul ju­dețu­lui Con­sta­nța ar fi pe lis­tă.

În Dâmbo­vița, PNL ar lua trei lo­curi de de­pu­tați și una de se­na­tor – Plăiașu Ga­bri­el, Ba­lint Li­viu-Ioan,

Gro­za­vu Ion-Ga­bri­el, res­pec­tiv – Vir­gil Gu­ran. În Dolj și Ga­lați, li­be­ra­lii pot spe­ra la re­zul­ta­te ase­mă­nă­toa­re.

În Gi­ur­giu, pen­tru PNL ar re­ve­ni trei man­da­te de par­la­men­tari: To­ma Pet­cu, la Se­nat, și Andrei Ale­xan­dru, ur­mat de Ga­bri­e­la Ma­ria Hor­ga, la Ca­me­ră.

La Golj, un­de li­be­ra­lii pot obți­ne tot trei pos­turi în Par­la­ment, ei ar vrea să des­chi­dă lis­ta de la Se­nat cu un tra­seist po­li­tic ca­re a fost și în PSD și în ALDE, Ion Ior­da­che. La de­pu­tați Dan Vîlce­a­nu, de­pu­tat în fun­cție, și Ghe­or­ghe Pe­cin­gi­nă, se­cre­tar de stat în Mi­nis­te­rul Fi­na­nțe­lor Pu­bli­ce, de­chid lis­te­le.

În Hu­ne­doa­ra, sin­gu­rul loc eli­gi­bil es­te ocu­pat de Ve­tuța Stă­nes­cu (de­pu­tați). La Ia­lo­mița exis­tă ace­le­ași pre­mi­se.

Iași­ul, fi­ef PNL

Iași­ul va pri­mi cinci man­da­te de de­pu­tați și do­uă de se­na­tori eli­gi­bi­le. La Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, lis­ta PNL Iași es­te des­chi­să de Ale­xan­dru Mu­ra­ru, ur­mat de So­rin Nă­cu­ţă, Ale­xan­dru Koc­sis, Li­viu Bul­ga­ru, Lu­cian Ru­su și Marius Mi­nea. La Se­nat, pri­ma pe lis­tă es­te Iu­lia Scântei, ur­ma­tă de Li­viu Bră­tes­cu.

La Ilfov, do­uă po­ziții de de­pu­tat și do­uă de se­na­tor ar fi eli­gi­bi­le pen­tru PNL.

În Ma­ra­mu­reș, doi de­pu­tați și un se­na­tor PNL ar pu­tea ac­ce­de în fo­rul le­gis­la­tiv. La Se­nat, lis­ta înce­pe cu vi­ce­preșe­din­te­le PNL Ma­ra­mu­reș, Cris­tian Ni­cu­les­cu Ţâgârlaș. La Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, pe pri­me­le pa­tru po­zi­ţii se află preșe­din­te­le PNL Baia Ma­re, Că­lin Bo­ta, ur­mat de Flo­rin Ale­xe, fost de­pu­tat, pri­ma­rul din Dum­bră­vi­ţa, Fe­li­cian Ci­ceu și preșe­din­ta or­ga­ni­za­ţi­ei PNL Si­ghe­tu Mar­ma­ţi­ei, Da­ni­e­la Oni­ţa Ivașcu.

Li­de­rul PNL Me­he­din­ţi, Vir­gil Po­pes­cu, es­te pe pri­mul loc pe lis­ta de can­di­da­ţi la Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, iar Ste­la Fi­ru pe pri­mul loc la Se­nat – aces­tea fi­ind și lo­cu­ri­le eli­gi­bi­le în ju­deț. În Mu­reș, li­be­ra­lii pot obți­ne doi de­pu­tați și un se­na­tor, iar în Ne­a­mț – doi de­pu­tați și doi se­na­tori. Pe pri­ma po­ziție la Ca­me­ra De­pu­tați­lor se află preșe­din­te­le fi­lia­lei li­be­ra­le ne­mțe­ne, de­pu­ta­tul Mu­gur Coz­man­ci­uc, iar pri­mul la Se­nat es­te li­de­rul or­ga­ni­zați­ei Târgu Ne­a­mț, se­na­to­rul Eu­gen Ța­pu Na­za­re.

În Olt, pe­ne­liștii pot obți­ne trei lo­curi, iar în Pra­ho­va până la pa­tru de­pu­tați și doi se­na­tori. Nu­me­le mi­nis­tru­lui Că­tă­lin Pre­doiu – ar fi ve­hi­cu­lat la Pra­ho­va, deși el es­te în pre­zent de­pu­tat de Că­lă­rași.

În Să­laș și Sa­tu Ma­re, li­be­ra­lii ar pu­tea obți­ne câte un de­pu­tat și un se­na­tor. Mi­nis­trul Lu­cian Bo­de va des­chi­de lis­ta la Ca­me­ra De­pu­tați­lor Să­laj, iar la Se­nat pe pri­mul loc e Bog­dan Ilea. În schimb, Adrian Coz­ma și Ovi­diu Du­ma sunt prin­ci­pa­lii can­di­dați ai PNL Sa­tu Ma­re.

Vi­ce­pre­mi­e­rul, can­di­dat la Si­biu

Si­bi­ul es­te con­si­de­rat li­be­ral – deci pa­tru de­pu­tați și un se­na­tor sunt ga­ran­tați. Vi­ce­pre­mi­e­rul Ra­lu­ca Tur­can și Ni­co­lae Ne­a­gu des­chid lis­te­le fi­lia­lei PNL Si­biu la Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, res­pec­tiv la Se­nat. Urmă­to­rii pe lis­ta PNL Si­biu pen­tru Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor sunt: Chris­ti­ne Thel­lmann, Con­stan­tin Șo­văia­lă, Răz­van Pop, Cor­nel Ma­ca­rie, Oti­lia Man, iar la Se­nat - Ni­co­lae Ne­a­gu, Vlad Va­siu și Mar­ce­la Rău­lea.

La Su­ce­a­va – pa­tru de­pu­tați și doi se­na­tori ar ac­ce­de în Le­gis­la­tiv din par­tea li­be­ra­li­lor. Lis­ta PNL Su­ce­a­va pen­tru Se­nat es­te des­chi­să de ac­tua­lul se­na­tor Con­stan­tin Da­ni­el Ca­da­riu, iar pe lo­cul doi se află li­de­rul Or­ga­ni­zați­ei de Fe­mei din PNL Su­ce­a­va, Că­tă­li­na Cu­li­pei. La Ca­me­ra De­pu­tați­lor, pe pri­me­le pa­tru lo­curi se află toți cei pa­tru de­pu­tați PNL de Su­ce­a­va: Ioan Ba­lan, Ange­li­ca Fă­dor, mi­nis­trul Bog­dan Ghe­or­ghiu și Du­mi­tru Mi­ha­les­cul.

În Te­le­or­man, PNL poa­te spe­ra la pa­tru par­la­men­tari.La de­pu­tați,lis­ta ar fi des­chi­să de Cos­tel Bar­bu, ur­mat de fos­tul de­pu­tat ALDE Ică Ca­lo­tă, iar la Se­nat - de Eu­gen Pîrvu­les­cu.

Li­be­ra­lii ră­mân pu­ter­nici în Ti­miș și se aște­ap­tă la cinci man­da­te de de­pu­tat și do­uă de se­na­tor. Pe pri­mul loc la Se­nat a ră­mas Ali­na Gor­ghiu, în timp ce la Ca­me­ra De­pu­tați­lor es­te Ma­ri­len Pir­tea.

În Tul­cea, PNL ar lua do­uă man­da­te de de­pu­tat, iar în Vâlcea – do­uă de de­pu­tat și unul de se­na­tor: Da­ni­e­la Oteșa­nu și Eu­gen Ne­ață – la Ca­me­ră și Bog­dan Ma­tei – la Se­nat.

În Vas­lui și Vran­cea, ar fi câte do­uă lo­curi de de­pu­tat și unul de se­na­tor pen­tru PNL. Mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, Ne­lu Tă­ta­ru, ocu­pă pri­ma po­zi­ţie pe lis­ta la Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor în Vas­lui, iar la Se­nat lis­ta es­te des­chi­să de Iu­lian Bâca. În Vran­cea, mi­nis­trul Ion Ște­fan ocu­pă pri­ma po­zi­ţie pen­tru Ca­me­ra, iar me­di­cul Ra­lu­ca Ga­bri­e­la Ioan - pri­ma pen­tru Se­nat.

În Dias­po­ra, PNL poa­te obți­ne un de­pu­tat și un se­na­tor, deci – cel mai pro­ba­bil Toa­der Ci­u­ta (Irlan­da) la Ca­me­ră și Ra­reș Bur­la­cu, pro­fe­sor uni­ver­si­tar (Ca­na­da) la Se­nat.

Pe trac­tor nu es­te ni­ci­un nu­măr de înma­tri­cu­la­re sau de înre­gis­tra­re, nici nu es­te tre­cut nu­me­le pro­pri­e­ta­ru­lui – nici al fir­mei de stat Rom­sil­va, nici al vreu­nei fir­me de ex­ploa­ta­re a lem­nu­lui. Sin­gu­rul in­di­ciu că acest uti­laj nu es­te doar de de­cor es­te o plă­cuță pe ca­re scrie nu­me­le fa­bri­can­tu­lui, o se­rie de fa­bri­cație cu ulti­me­le trei ci­fre șter­se (!!!) pre­cum și anul de fa­bri­cație: 2019.

Între­bă­ri­le la ca­re ar tre­bui să răs­pun­dă au­to­ri­tăți­le sunt mai mul­te. De ce se per­mi­te, chiar cu au­to­ri­zație, ex­ploa­ta­rea fo­res­ti­e­ră într-un parc național? De ce pe pa­no­u­ri­le in­di­ca­toa­re nu se scrie cum se va fa­ce reîmpă­du­ri­rea? De ce un afiș cu ter­men ex­pi­rat de cinci luni es­te încă la ve­de­re? Ce cau­tă un uti­laj de ex­ploa­ta­re a lem­nu­lui într-o zo­nă cu ter­men de ex­ploa­ta­re ex­pi­rat? De ce uti­la­jul es­te as­cuns și de ce nu are ele­men­te de iden­ti­fi­ca­re a pro­pri­e­ta­ru­lui? De ce tu­riștii nu au voie să fa­că fo­cul în pă­du­re (in­ter­di­cție ab­so­lut fi­re­as­că) dar lângă acest uti­laj sus­pect sunt chiar ur­me de foc? Su­pra­fa­ţa to­ta­lă a Par­cu­lui Na­ţi­o­nal Pia­tra Crai­u­lui, înfi­i­nțat în anul 1990, es­te de 14766 de hec­ta­re, din ca­re 53 la su­tă în ju­dețul Brașov și 47 la su­tă în ju­de­ţul Argeș. Prin­ci­pa­le­le punc­te de ac­ces în aria pro­te­ja­tă sunt orașul Zăr­nești în par­tea de nord, pe Va­lea Bârsei și prin Va­lea Pră­păs­ti­i­lor, și sa­tul Po­dul Dâmbo­vi­ţei din Co­mu­na Dâmbo­vi­ci­oa­ra în par­tea de sud, pe Va­lea Dâmbo­vi­ţei și Dâmbo­vi­ci­oa­rei.

Res­pon­sa­bi­li­ta­tea ma­na­ge­men­tu­lui Par­cu­lui Național Pia­tra Crai­u­lui re­vi­ne Admi­nis­trați­ei Par­cu­lui Național Pia­tra Crai­u­lui (APNPC), ace­as­ta fi­ind o “su­bu­ni­ta­te cu per­so­na­li­ta­te ju­ri­di­că” a Re­gi­ei Nați­o­na­le a Pă­du­ri­lor „Rom­sil­va”. În res­pon­sa­bi­li­ta­tea APNPC in­tră și ma­na­ge­men­tul ce­lor do­uă si­turi Na­tu­ra 2000 su­pra­pu­se pa­rțial cu par­cul, aces­tea fi­ind de­nu­mi­te ROSCI0194 Pia­tra Crai­u­lui și ROSPA0165 Pia­tra Crai­u­lui.

Acti­vi­ta­tea in­fra­cți­o­na­lă din pă­du­ri­le Ro­mâni­ei,atât ce­le pro­pri­e­ta­te de stat cât și ce­le pri­va­te, a pro­dus în ul­ti­mii ani tot mai mul­te scan­da­luri și, din pă­ca­te, și vic­ti­me din rândul an­ga­jați­lor Rom­sil­va,ca­re au fost agre­sați,ră­niți sau chiar uciși. Pe de altă par­te, exis­tă și in­di­cii pri­vind co­la­bo­ra­rea aces­to­ra cu in­frac­to­rii. De exem­plu,acum do­uă luni,DNA anu­nța că pa­tru an­ga­jați ai RNP Rom­sil­va sunt cer­ce­tați pen­tru că ar fi pre­tins și pri­mit de la re­pre­zen­ta­nții unor so­ci­e­tăți co­mer­cia­le o mi­tă în va­loa­re to­ta­lă de aproa­pe cinci mi­li­oa­ne de lei. ■

Re­gia Nați­o­na­lă a Pă­du­ri­lor – Rom­sil­va nu deți­ne in­for­mații cu pri­vi­re la or­ga­ni­zații sau gru­puri in­fra­cți­o­na­le ca­re să ac­ti­ve­ze în sec­to­rul fo­res­ti­er. Pen­tru in­for­mații re­fe­ri­toa­re la ”ma­fia lem­nu­lui”, vă ru­găm să vă adre­sați in­sti­tuți­i­lor abi­li­ta­te în cer­ce­ta­rea fap­te­lor de cri­mi­na­li­ta­te or­ga­ni­za­tă”.

GHE­OR­GHE MIHĂILESCU, Fost di­rec­tor ge­ne­ral al RNP Rom­sil­va

Ger­ma­nia a tre­cut fon­dul fo­res­ti­er în su­bor­di­nea Mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii și es­te pă­zit de ar­ma­tă. Deci în mo­men­tul în ca­re te atin­gi de «au­rul ver­de» sau te atin­gi de fon­dul fo­res­ti­er, sau te atin­gi de pă­du­rari, de cei ca­re apă­ră «au­rul ver­de» in­tri di­rect în con­flict cu Arma­ta” RA­REȘ BOG­DAN, Prim-vi­ce­preșe­din­te PNL

Preșe­din­te­le PNL, Lu­do­vic Orban, are ul­ti­mul cu­vânt în pri­vi­nța can­di­da­tu­ri­lor la par­la­men­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.