Romania Libera

Io­han­nis a sem­nat „ca pri­ma­rul” de­co­ra­rea unei fos­te vânză­toa­re

- ma­ri­us.ghi­le­zan @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ra­ed Ara­fat, ac­tua­lul se­cre­tar de stat în MAI, a fost de­co­rat cu Ordi­nul și Me­da­lia Me­rit Sa­ni­tar în grad de Ca­va­ler de că­tre preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis, ală­turi de alte per­so­na­li­tăți ale ar­ma­tei și mi­nis­te­ru­lui de in­ter­ne. Tot pen­tru efor­tul de­pus în tim­pul pande­mi­ei de COVID-19, ma­na­ge­rul spi­ta­lu­lui Fun­deni, Car­men Orban, a pri­mit de ase­me­nea un ti­tlu me­ri­to­riu.

Bog­dan Des­pes­cu, ac­tua­lul se­cre­tar de stat din Mi­nis­te­rul Admi­nis­trați­ei și Inter­ne­lor, fost șef al Inspec­to­ra­tu­lui Ge­ne­ral de Po­liție, acu­zat de jur­na­liști că și-a pla­giat lu­cra­rea de doc­to­rat, a fost avan­sat cu oca­zia zi­lei de 1 De­cem­brie la gra­dul de ches­tor ge­ne­ral, prin­tr-un de­cret sem­nat de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis.

Șe­ful sta­tu­lui a sem­nat “ca pri­ma­rul” 99 de­cre­te de avan­sa­re în fun­cții și de acor­da­re de or­di­ne, dis­tin­cții și me­da­lii.

Mai mul­te per­so­na­li­tăți din ar­ma­tă au fost avan­sa­te în grad, prin de­cret pre­zi­de­nțial.

Ra­ed Ara­fat, ac­tua­lul se­cre­tar de stat în MAI, a fost de­co­rat cu Ordi­nul și Me­da­lia Me­rit Sa­ni­tar în grad de Ca­va­ler de că­tre preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis, ală­turi de alte per­so­na­li­tăți ale ar­ma­tei și mi­nis­te­ru­lui de in­ter­ne.

Tot pen­tru efor­tul de­pus în tim­pul pande­mi­ei de COVID-19, ma­na­ge­rul spi­ta­lu­lui Fun­deni, Car­men Orban, a pri­mit de ase­me­nea un ti­tlu me­ri­to­riu.

Klaus Io­han­nis a avut gri­jă de cei ca­re i-au fost ală­turi. Fos­tul aghi­o­tant Bog­dan Răuță a avan­sat la gra­dul de co­lo­ne­lul SPP. A ajuns chiar șef al Se­cți­u­nii I ca­re se ocu­pă de toți șe­fii de stat, în pri­mul man­dat al preșe­din­te­lui. Pen­tru ca aju­to­rul să nu se opre­as­că aici, a fost fă­cut și ge­ne­ral de bri­ga­dă cu o stea. În pa­tru ani Răuță obți­ne gra­de, fun­cții, ce mi­li­ta­rii de ca­ri­e­ră nu reușesc într-o viață.

E și el prin­tre de­co­rații de 1 De­cem­brie cu Ordi­nul și Me­da­lia Nați­ona­lă pen­tru Me­rit.

Cel mai ci­u­dat caz de gra­ti­fi­ca­re, dez­vă­lu­it de pre­să, a fost cea a unei re­fe­ren­te a mi­nis­tru­lui Mar­cel Ve­la, fost con­si­li­er ono­ri­fic pe cul­tu­ră. A pri­mit Ordi­nul și Me­da­lia Nați­ona­lă pen­tru Me­rit pen­tru re­zul­ta­te­le re­mar­ca­bi­le obți­nu­te în ac­ti­vi­ta­tea ei pro­fe­si­o­na­lă. Ga­bri­e­la Mă­dă­li­na Sîia Ce­nușă, an­ga­ja­tă în lu­na mai 2020 în echi­pa mi­nis­tru­lui de in­ter­ne, s-a ocu­pat in­tens de zo­na de be­au­ty, de au­to­mo­bi­le și a avut și un in­ter­nship de re­por­ter de noap­te la o te­le­vi­zi­u­ne.

Con­form re­la­tă­ri­lor me­dia, ea a re­cu­nos­cut că în ur­mă cu șap­te ani vin­de de­ter­ge­nți într-un su­per­mar­ket. Ac­ti­vi­ta­tea ei în MAI a fost re­mar­ca­tă, ad­mi­ra­tă și re­com­pen­sa­tă de mi­nis­tru, de pre­mi­er și de preșe­din­te de Zi­ua Nați­ona­lă, prin de­cret.

Ordi­nul și Me­da­lia Băr­băție și Cre­di­nță le-a pri­mit și ches­to­rul de po­liție Ște­fan Să­vu­les­cu, im­pli­cat în eveni­men­te­le de la 10 au­gust

Tot în lis­ta “ci­u­dați­lor” a in­trat și un pre­ot din Argeș ca­re s-a re­mar­cat prin­tr-o sim­plă ca­li­ta­te. Era du­hov­ni­cul mul­tor po­lițiști ca­re i s-au împăr­tășit du­pă afa­ce­ri­le ile­ga­le.

Es­te un obi­cei mai ve­chi la Pa­la­tul Co­tro­ceni de ofe­ri­re de gra­ti­fi­cații ca­dre­lor ar­ma­te, din Mi­nis­te­rul de In­ter­ne și a altor struc­turi de fo­rță. În ur­mă cu pes­te 20 de ani, fos­tul preșe­din­te Emil Con­stan­ti­nes­cu, cel ca­re a rein­tro­dus obi­cei­ul re­gal de a ono­ra pe cei me­ri­tu­oși, l-a de­co­rat (din greșe­a­lă) pe Va­si­le Ci­ol­pan, co­man­dan­tul Pe­ni­ten­cia­ru­lui Si­ghet, în re­gi­mul opre­siv de de­ci­ma­re a eli­te­lor po­li­ti­ce și re­li­gi­oa­se ro­mânești, Aces­ta a pri­mit ”Cru­cea Co­me­mo­ra­ti­vă a ce­lui de-al doi­lea răz­boi mon­dial 1941-1945”. Ulte­ri­or s-a înfi­i­nțat Can­ce­la­ria Ordi­ne­lor, un de­par­ta­ment spe­cial ve­ri­fi­că­rii lis­te­lor pri­mi­te de la mi­nis­te­re.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania