Romania Libera

EUROPA TREBUIE SĂ FIE „ASERTIVĂ” CU RUSIA, SPUNE PREȘE­DIN­TE­LE ESTONIEI

- adria­na.con­stan­ti­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Sta­te­le bal­ti­ce sunt mai si­gu­re și mai bi­ne apă­ra­te de­cât atunci când Rusia a ane­xat Cri­me­ea în 2014, de­oa­re­ce Europa s-a tre­zit la ne­voia ca ace­as­ta să fie „asertivă” în re­lați­i­le cu Mos­co­va, po­tri­vit preșe­din­te­lui Estoniei.

Ker­sti Kal­ju­laid a de­cla­rat pen­tru Fi­nan­cial Ti­mes: „Ță­ri­le eu­ro­pe­ne își dau se­a­ma în mod co­lec­tiv că, în timp ce, în tim­pul Răz­boi­u­lui Re­ce, ris­cul nos­tru re­gi­o­nal era îngri­jo­ra­rea glo­ba­lă a tu­tu­ror, ca­re es­te Rusia, [acum] Rusia es­te o eco­no­mie ca­re ara­tă din ce în ce mai mi­că, de­mo­gra­fia sa es­te rea. - trebuie să fim aser­ti­vi și ca­pa­bi­li să ne ocu­păm sin­guri de ris­cu­ri­le noas­tre re­gi­o­na­le. De­si­gur, întot­de­au­na su­sți­nuți de le­gă­tu­ra noas­tră tran­sa­tlan­ti­că.”

Kal­ju­laid a su­sți­nut că, în ul­ti­me­le de­ce­nii, „vre­mu­ri­le s-au schim­bat” și că SUA ur­mă­re­au pe bu­nă drep­ta­te mai mult Chi­na și mo­dul în ca­re „in­te­nți­o­nea­ză să își fo­lo­se­as­că pu­te­rea eco­no­mi­că în jo­cu­ri­le ge­o­po­li­ti­ce”.

Ea a spus că ță­ri­le eu­ro­pe­ne s-au „tre­zit” la ace­as­tă ten­di­nță și au cre­di­tat-o și preșe­din­te­le ame­ri­can Do­nald Trump - ca­re a cres­cut con­tri­buția chel­tu­i­e­li­lor mi­li­ta­re cu 100 mi­liar­de de do­lari în in­te­ri­o­rul NATO.

Ea a adău­gat că având 1.000 de sol­dați ai NATO în Esto­nia și alți 4.000 în Le­to­nia, Li­tua­nia și Po­lo­nia i-au fă­cut pe toți mem­brii alia­nței mi­li­ta­re să fie mai co­nști­e­nți de si­tuația de se­cu­ri­ta­te din ță­ri­le bal­ti­ce și de ce se va întâmpla în ca­zul ori­că­rei agre­si­uni.

„Având ciz­me pe pă­mânt i-a fă­cut pe toți aliații NATO să se gânde­as­că mai atent la po­si­bi­la lor re­a­cție, așa că sun­tem mult mai bi­ne [in­stru­iți] chiar și în gândi­rea noas­tră po­li­ti­că cu pri­vi­re la se­cu­ri­ta­tea flan­cu­lui de nord-est al NATO. . . Sin­cer vor­bind, ne si­mțim mai în si­gu­ra­nță ”, a de­cla­rat Kal­ju­laid întrun in­ter­viu în tim­pul unei vi­zi­te de stat în Nor­ve­gia.

Co­men­ta­ri­i­le sa­le vin în con­tex­tul unei ner­vo­zi­tăți cres­cânde în une­le țări ve­ci­ne ale Mă­rii Bal­ti­ce, cum ar fi Sue­dia, cu pri­vi­re la in­te­nți­i­le Ru­si­ei, dar și ca par­te a unei dez­ba­teri eu­ro­pe­ne mai lar­gi cu pri­vi­re la mo­dul cel mai bun de a apă­ra con­ti­nen­tul, de­oa­re­ce SUA se ocu­pă din ce în ce mai mult de Chi­na. ■

 ?? © Fran­cois Le­noir / Reu­ters ?? Ker­sti Kal­ju­laid spune că „vre­mu­ri­le s-au schim­bat” și că ac­cen­tul SUA s-a îndrep­tat că­tre Chi­na
© Fran­cois Le­noir / Reu­ters Ker­sti Kal­ju­laid spune că „vre­mu­ri­le s-au schim­bat” și că ac­cen­tul SUA s-a îndrep­tat că­tre Chi­na

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania