Romania Libera

Bur­le­a­nu vrea la FIFA

-

Preșe­din­te­le Fe­de­rați­ei Ro­mâne de Fot­bal, Răz­van Bur­le­a­nu, va can­di­da pen­tru unul din­tre ce­le pa­tru lo­curi va­can­te de­di­ca­te con­fe­de­rați­ei eu­ro­pe­ne în con­du­ce­rea FIFA. „E o de­ci­zie lua­tă în ul­ti­me­le zi­le, o de­ci­zie în ca­re am fost încu­ra­jat pu­ter­nic de alţi preșe­din­ţi de fe­de­ra­ţii din Europa, iar azi (n.r. luni) m-am bu­cu­rat să re­gă­sesc acest spri­jin în una­ni­mi­ta­te și în rândul co­le­gi­lor din Co­mi­te­tul Exe­cu­tiv. Ace­as­tă candidatur­ă re­pre­zin­tă o opor­tu­ni­ta­te uni­că pen­tru Ro­mânia. Un suc­ces în aces­te ale­geri ne ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea de a înţe­le­ge fot­ba­lul la ni­vel glo­bal”, a spus șe­ful FRF. Bur­le­a­nu can­di­de­a­ză pen­tru un man­dat de 4 ani în ca­drul ce­lei mai im­por­tan­te or­ga­ni­zații fot­ba­lis­ti­ce in­ter­nați­o­na­le iar obți­ne­rea aces­tu­ia adu­ce și po­ziția de mem­bru al Co­mi­te­tu­lui Exe­cu­tiv UEFA. Can­di­da­tu­ra es­te o pre­mi­e­ră pen­tru Ro­mânia, de la afi­li­e­rea FRF la FIFA în 1923 până azi.

O să încerc să dau tot ce am mai bun ca de fi­e­ca­re da­tă, însă nu mi-am pro­pus un obi­ec­tiv per­so­nal la acest Cam­pi­o­nat Eu­ro­pe­an” CRISTINA NEAGU

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania