Romania Libera

PETRESCU, DU­PĂ DESPĂRȚIRE­A DE CFR: „NU AM FOST DEMIS”

Ră­mas li­ber de con­tract du­pă ce și-a încheiat so­co­te­li­le cu CFR Cluj, Dan Petrescu, teh­ni­cia­nul ca­re a scris is­to­rie în Gru­ia, a in­fir­mat zvo­nu­ri­le con­form că­ro­ra ar fi fost demis de șe­fii cam­pi­oa­nei.

- ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Dan Petrescu, cel mai ti­trat an­tre­nor din is­to­ria gru­pă­rii CFR Cluj, a sem­nat re­zi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu cam­pi­oa­na ul­ti­me­lor trei ediții ale Li­gii 1 și spune că despărțire­a din­tre el și șe­fii din Gru­ia a fost una amia­bi­lă. În ca­drul unei con­fe­ri­nțe de pre­să on­li­ne, teh­ni­cia­nul în vârstă de 52 de ani și-a luat adio de la club și de la ju­că­tori. „Vre­au să opresc toa­te spe­cu­la­ţi­i­le și să spun că am fă­cut împreu­nă cu clu­bul re­zi­li­e­rea con­trac­tu­lui pe ca­le amia­bi­lă. Deci nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat de­mi­sia. Cred că e mai bi­ne pen­tru club, pen­tru ju­că­tori, pen­tru mi­ne ca în acest mo­ment fi­e­ca­re să me­ar­gă pe dru­mul lui. Aș vrea să mul­ţu­mesc clu­bu­lui CFR Cluj pen­tru acești trei ani mi­nu­na­ţi pe­tre­cu­ţi împreu­nă. Sunt mândru și fe­ri­cit de tot ce am fă­cut aici în acești trei ani. Mul­ţu­mesc tu­tu­ror ju­că­to­ri­lor, au fost mi­nu­na­ţi în acești trei ani, pen­tru că se știe că eu sunt an­tre­nor mai di­fi­cil, iar ei au reușit să mă su­por­te atât de mult”, a spus Petrescu. Deși es­te în că­rți pen­tru a-l înlo­cui pe Neil Len­non la for­mația scoția­nă Cel­tic Glas­gow, iar sau­diții de la Al-Nas­sr îl ade­me­nesc cu un sa­la­riu co­lo­sal, „Bur­su­cul” spune că are ne­voie de o va­ca­nță. „În mo­men­tul ăsta îmi do­resc o mini va­can­ţă. În ace­lași timp, sunt un an­tre­nor li­ber, iar da­că apa­re o ofer­tă de ne­re­fu­zat mâi­ne, la cum mă cu­nosc eu pe mi­ne e po­si­bil să o ac­cept. Dar cel mai im­por­tant e să mă li­niștesc și să mă gândesc și la mi­ne. În ace­as­tă pe­ri­oa­dă cred că am dat mai mult clu­bu­lui de­cât mie și fa­mi­li­ei. Nici în pan­de­mie n-am ple­cat din Cluj, am stat tot tim­pul aici, de ace­ea cred că me­rit și eu o va­can­ţă”, a de­cla­rat Petrescu. Fa­vo­rit să o preia pe CFR Cluj es­te ni­meni altul de­cât Adrian Mu­tu, ac­tua­lul se­le­cți­o­ner al nați­o­na­lei de ti­ne­ret. Re­lația de pri­e­te­nie din­tre „Bri­liant” și pa­tro­nul fe­ro­via­ri­lor, Ne­luțu Var­ga, pa­re a fi fac­to­rul de­ci­siv în ace­as­tă ecuație. To­tuși, pen­tru a-l pu­tea „fu­ra” de la ti­ne­ret, ar­de­le­nii vor fi ne­voiți să achi­te că­tre FRF o clau­ză de re­zi­li­e­re în va­loa­re de 50.000 eu­ro.

Pen­tru CFR ur­me­a­ză due­lul cru­cial cu ȚSKA So­fia din gru­pe­le Europa Le­a­gue. Me­ci­ul are loc joi, de la ora 22:00, iar cam­pi­oa­na Ro­mâni­ei es­te obli­ga­tă să câști­ge pen­tru a pu­tea spe­ra la o no­uă ca­li­fi­ca­re în pri­mă­va­ra eu­ro­pe­a­nă.

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania