Romania Libera

INSTITUTUL „CANTACUZIN­O” A LANSAT OROSTIM-HV, IMUNOMODUL­ATORUL CU PROPRIETĂț­I ANTIOXIDAN­TE șI DE STIMULARE A IMUNITĂțII

Cer­ce­ta­rea ro­mâneas­că re­vi­ne pe piața me­di­ca­lă Pri­mul lot al pro­du­su­lui imu­no­mo­du­la­tor OROSTIM-HV va fi lansat în cu­rând pe piața din Ro­mânia, po­tri­vit ofi­cia­li­lor din Mi­nis­te­rul Apă­ră­rii Nați­o­na­le.

- eu­ge­n_cis­ma­su @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Di­rec­to­rul ge­ne­ral al in­sti­tu­tu­lui Na­ţi­o­nal de cer­ce­ta­re Dez­vol­ta­re Me­di­co-Mi­li­ta­ră “cantacuzin­o”, Flo­rin Oan­cea, a de­cla­rat, luni, că su­pli­men­tul ali­men­tar OROStiM-HV, ca­re întă­reş­te imu­ni­ta­tea or­ga­nis­mu­lui la in­fec­ţii res­pi­ra­to­rii, es­te pri­mul pro­dus lansat pe pia­ţă, du­pă pre­lua­rea in­sti­tu­tu­lui de că­tre Ma­pN.

“Spe­cia­liş­tii Sec­ţi­ei imu­no­mo­du­la­tori împreu­nă cu cei din De­par­ta­men­tul de cer­ce­ta­re-Dez­vol­ta­re au reu­şit într-un timp re­la­tiv scurt, apro­xi­ma­tiv un an, să re­vi­ta­li­ze­ze pro­du­sul OROStiM.ia­tă că prin mun­ca asi­duă a ce­lor ca­re lu­cre­a­ză în acest in­sti­tut am reu­şit să scoa­tem pe pia­ţă acest pro­dus imu­no­mo­du­la­tor OROStiM-HV, ca­re es­te un su­pli­ment ali­men­tar ob­ţi­nut din­tr-un li­zat ato­mi­zat din 15 tul­pini bac­te­ri­e­ne şi o pul­be­re de ex­tract de orz ver­de, fo­lo­sit ca ex­ci­pi­ent.are pro­pri­e­tă­ţi antioxidan­te şi de stimulare a imu­ni­tă­ţii,de­ter­mi­nând creş­te­rea re­zis­ten­ţei or­ga­nis­mu­lui la in­fec­ţii, în spe­cial ale trac­tu­lui res­pi­ra­tor su­pe­ri­or. OROStiM-HV se ad­mi­nis­tre­a­ză în pe­ri­oa­de­le cu risc de apa­ri­ţie a aces­tor in­fec­ţii res­pi­ra­to­rii per­soa­ne­lor ca­re lu­cre­a­ză în co­lec­ti­vi­tă­ţi cu sus­cep­ti­bi­li­ta­te cres­cu­tă de îmbol­nă­vi­re, co­pi­i­lor cu in­fec­ţii res­pi­ra­to­rii re­cu­ren­te,per­soa­ne­lor de vârsta a treia şi ce­lor cu stări de imu­ni­ta­te scă­zu­tă”, a pre­ci­zat Flo­rin Oan­cea, în ca­drul unei con­fe­rin­ţe de pre­să or­ga­ni­za­tă la se­di­ul in­sti­tu­tu­lui cantacuzin­o,cu par­ti­ci­pa­rea pre­mi­e­ru­lui lu­do­vic Orban.

Flo­rin Oan­cea a men­ţi­o­nat că proi­ec­tul a fost sus­ţi­nut din fon­du­ri­le Mi­nis­te­ru­lui apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le.el a mai pre­ci­zat că în ur­mă­toa­rea pe­ri­oa­dă,institutul va con­ti­nua dez­vol­ta­rea pro­du­su­lui, ast­fel încât de anul vi­i­tor să se re­a­li­ze­ze tran­sfe­rul teh­no­lo­gic că­tre o altă arie de fa­bri­ca­ţie, pen­tru pro­duc­ţia în se­rie.

Lu­do­vic Orban: ”Vom spri­jini Institutul Cantacuzin­o!”

pre­mi­e­rul lu­do­vic Orban, pre­zent la con­fe­rin­ţa de lan­sa­re, a ară­tat că cer­ce­ta­rea a fost fi­nan­ţa­tă de Mi­nis­te­rul apă­ră­rii, iar pro­du­sul poa­te fi fo­lo­sit pen­tru re­gla­rea can­ti­tă­ţii de an­ti­cor­pi şi întă­reş­te imu­ni­ta­tea or­ga­nis­mu­lui.

“pot să vă spun că pen­tru noi, institutul ”cantacuzin­o” re­pre­zin­tă o in­sti­tu­ţie fun­da­men­ta­lă în cer­ce­ta­rea me­di­ca­lă ro­mâneas­că, o in­sti­tu­ţie pe ca­re o vom spri­jini, o in­sti­tu­ţie pen­tru ca­re vom încer­ca să asi­gu­răm fi­nan­ţări se­ri­oa­se pen­tru atin­ge­rea obi­ec­ti­ve­lor am­bi­ţi­oa­se ca­re au fost sta­bi­li­te de con­du­ce­rea in­sti­tu­tu­lui”,a mai afir­mat şe­ful Gu­ver­nu­lui. la eveni­men­tul de lan­sa­re a pro­du­su­lui a fost pre­zent şi mi­nis­trul apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le, Nicolae-io­nel ciucă.

OROStiM-HV va pu­tea fi cum­pă­rat înce­pând cu da­ta de 2 de­cem­brie,de la punc­tul de vânza­re al in­sti­tu­tu­lui Na­ţi­o­nal de cer­ce­ta­re-Dez­vol­ta­re Me­di­co-Mi­li­ta­ră “cantacuzin­o (Splai­ul in­de­pen­den­ţei nr. 103). Va pu­tea fi achi­zi­ţi­o­nat atât pen­tru co­pii (125 mg, fla­coa­ne de 10 sau 30 de cap­su­le, la un preţ de 25, res­pec­tiv 60 de lei) sau pen­tru adul­ţi (250 mg, fla­coa­ne de 10 sau 30 de cap­su­le, la un preţ de 30, res­pec­tiv de 80 de lei).

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania