Romania Libera

Re­a­li­za­re „is­to­ri­că”: De Zi­ua Nați­ona­lă s-a inau­gu­rat un drum de 7,6 km re­a­li­zat în no­uă ani

Șo­se­aua de cen­tu­ră a orașu­lui Să­cu­i­eni, ju­dețul Bi­hor, înce­pu­tă în 2011, a fost da­tă în fo­lo­si­nță de 1 De­cem­brie. S-a lu­crat în ritm de melc, cu o me­die de 845 me­tri pe an.

- pe­tro­nel.tu­dor @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Șo­se­aua de cen­tu­ră a orașu­lui Să­cu­i­eni, ju­dețul Bi­hor, înce­pu­tă în 2011, a fost da­tă în fo­lo­si­nță de 1 De­cem­brie. S-a lu­crat în ritm de melc, cu o me­die de 845 me­tri pe an. Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor a dat ma­rți în fo­lo­si­nță Cen­tu­ra de Oco­li­re a orașu­lui Să­cu­i­eni. Lu­cră­ri­le la dru­mul în lun­gi­me de doar 7,6 km au înce­put în anul 2011 și s-au po­tic­nit du­pă ce fir­ma de con­stru­cții ti­tu­la­ră a con­trac­tu­lui de exe­cuție a sub-con­trac­tat o par­te din­tre lu­crări iar la un mo­ment dat to­tul s-a blo­cat din cau­za nea­chi­tă­rii su­me­lor da­to­ra­te con­struc­to­ri­lor. Pa­tru ani mai târziu, con­trac­tul a fost re­zi­liat într-un mo­ment în ca­re doar ju­mă­ta­te din șo­se­aua de doar 7,6 ki­lo­me­tri era exe­cu­ta­tă.

Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor a dat ma­rți în fo­lo­si­nță Cen­tu­ra de Oco­li­re a orașu­lui Să­cu­i­eni.

Lu­cră­ri­le la dru­mul în lun­gi­me de doar 7,6 km au înce­put în anul 2011 și s-au po­tic­nit du­pă ce fir­ma de con­stru­cții ti­tu­la­ră a con­trac­tu­lui de exe­cuție a sub-con­trac­tat o par­te din­tre lu­crări iar la un mo­ment dat to­tul s-a blo­cat din cau­za nea­chi­tă­rii su­me­lor da­to­ra­te con­struc­to­ri­lor.

Pa­tru ani mai târziu, con­trac­tul a fost re­zi­liat într-un mo­ment în ca­re doar ju­mă­ta­te din șo­se­aua de doar 7,6 ki­lo­me­tri era exe­cu­ta­tă.

Lu­cră­ri­le au fost re­lua­te abia în 2019 și au fost fi­na­li­za­te în mai puțin de un an, la fix pen­tru ca da­rea în fo­lo­si­nță să se pro­du­că pe 1 de­cem­brie, de Zi­ua Nați­ona­lă a Ro­mâni­ei și cu doar șa­se zi­le înain­tea ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re. „Aici sun­tem într-o si­tuație fe­ri­ci­tă într-un fi­nal, în con­diți­i­le în ca­re du­pă opt ani de zi­le, ia­tă reușim să sem­năm un con­tract în 2019 și în mai puțin de un an de zi­le să-l du­cem la bun sfârșit. Să fi­na­li­zăm res­tul de 50% cât mai era de fi­na­li­zat. Es­te par­tea pli­nă a pa­ha­ru­lui în con­diți­i­le în ca­re to­tuși, es­te o ruși­ne să vor­bești tu, ca be­ne­fi­ciar, de re­a­li­za­rea a 7,6 km de va­rian­tă oco­li­toa­re în no­uă ani.”, a re­cu­nos­cut Lu­cian Bo­de, mi­nis­trul Tran­spor­tu­ri­lor, du­pă ce a ve­ri­fi­cat luni da­că dru­mul poa­te fi dat în fo­lo­si­nță pe 1 de­cem­brie. ■

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania