Romania Libera

Pri­mar nou, in­te­re­se imo­bi­lia­re ve­chi

- lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ce­tățe­nii din sec­to­rul 6 al Ca­pi­ta­lei l-au schim­bat pe Ga­bri­el Mu­tu cu un nou pri­mar, în spe­ra­nța că pro­ble­me­le ca­re îi ma­ci­nă de cel puțin un de­ce­niu ar pu­tea fi re­zol­va­te. Se pa­re însă că no­ul edil Ci­prian Ci­u­cu nu ve­de ace­le­ași pri­o­ri­tăți pen­tru sec­to­rul său, pe ca­re le văd și ce­tățe­nii. Bu­cu­rește­nii din sec­to­rul 6 ar vrea să va­dă stră­zi la­te­ra­le as­fal­ta­te, blo­curi am­ve­lo­pa­te și gu­noi­ul strâns în timp util.

În schimb, pri­ma­rul Ci­u­cu es­te foar­te gră­bit să re­zol­ve pro­ble­me ar­ză­toa­re ale re­chi­ni­lor imo­bi­liari.

Pri­ma țin­tă es­te par­cul Uni­ver­si­tății Po­li­teh­ni­ca din Bu­cu­rești (UPB). Sub ide­ea că vrea să re­dea un spațiu de re­cre­e­re lo­cu­i­to­ri­lor din sec­to­rul său, pri­ma­rul Ci­u­cu ce­re Con­si­li­u­lui Ge­ne­ral al Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești să-i ofe­re ad­mi­nis­tra­rea par­cu­lui Po­li­teh­ni­cii. Cu si­gu­ra­nță nu ce­re­ri­le ce­tățe­ni­lor stau la ba­za aces­tui de­mers al admi­nis­trați­ei lo­ca­le, ci dis­pe­ra­rea dez­vol­ta­to­ri­lor imo­bi­liari ca­re au ri­di­cat și ri­di­că blo­curi în zo­nă. Prețu­ri­le ri­di­ca­te ale noi­lor lo­cu­i­nțe sunt jus­ti­fi­ca­te și prin am­pla­sa­ment, fap­tul că vi­i­to­rii lo­ca­tari vor avea la dis­po­ziție un parc im­pre­si­o­nant în ca­re să se plim­be nes­tin­ghe­riți. De­ci­zia con­du­ce­rii UPB de a închi­de par­cul pen­tru pu­blic a fost o lo­vi­tu­ră grea pen­tru afa­ce­riștii imo­bi­liari din zo­nă. Dar, acum, re­chi­nii ca­re încon­joa­ră Po­li­teh­ni­ca au un ma­re as în mâne­că: pri­ma­rul. Într-ade­văr, nu se poa­te dis­cu­ta mo­men­tan des­pre o înstrăi­na­re a te­re­nu­lui UPB, dar... Încet, încet. Un exem­plu eloc­vent se află la câți­va me­tri dis­ta­nță, tot în zo­na Co­tro­ceni, un­de din Gră­di­na Bo­ta­ni­că a Uni­ver­si­tății din Bu­cu­rești afa­ce­riștii imo­bi­liari au mâncat puțin câte puțin, până la te­re­nuri im­pre­si­o­nan­te. Cert es­te că stu­de­nții po­li­teh­niști se vor pu­tea întoar­ce la cur­suri prin­tre ma­ne­le și fu­mul gră­ta­re­lor încin­se, ca până nu cu mult timp în ur­mă, de lo­ca­ta­rii ca­re și-au achi­ziți­o­nat apar­ta­men­te în zo­nă, da­că pri­mă­ria ia par­cul. Coin­ci­de­nță sau nu, des­tu­le per­soa­ne ca­re și-au achi­ziți­o­nat apar­ta­men­te noi în zo­nă lu­cre­a­ză sau au lu­crat în ad­mi­nis­trația pu­bli­că lo­ca­lă sau cen­tra­lă și în ser­vi­ci­i­le de in­for­mații.

Ni­cio ad­mi­nis­trație lo­ca­lă nu a aju­tat UPB. MIH­NEA COS­TOIU REC­TO­RUL UPB

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania