Romania Libera

și re­fu­zul

-

Re­a­lă Su­pe­ri­oa­ră de Hon­ve­zi din So­pron (Öden­burg, în nord-ves­tul Unga­ri­ei, lîngă gra­nița cu Aus­tria). La sfîrși­tu­lui pri­mu­lui an șco­lar, a obți­nut ca­li­fi­ca­ti­vul „emi­nent”. Scria la înce­put în lim­ba ma­ghia­ră, deși fra­te­le său a fost ucis ca de­zer­tor din ar­ma­ta im­pe­ria­lă. Pri­mul răz­boi mon­dial i-a între­rupt stu­di­i­le de drept. L-au tri­mis pe front în Ga­li­ţia, Rusia și Ita­lia, fi­ind ră­nit de mai mul­te ori în lup­tă. Încă din pri­mul an de front, fu avan­sat su­blo­co­ten­tent, fi­ind de­co­rat de împă­rat. Du­pă Ma­rea Uni­re de la 1918, avea să scrie ce­le mai fru­moa­se ro­ma­ne în lim­ba ro­mână. În mij­lo­cul ce­lui de-al doi­lea răz­boi mon­dial, a co­lin­dat Ger­ma­nia și Aus­tria pen­tru a pro­mo­va va­lo­ri­le cul­tu­rii ro­mâne. A su­sți­nut me­reu că “nu vrem nici un fel de po­li­ti­că, ci nu­mai li­te­ra­tu­ră”. Deși a su­fe­rit, l-au ți­nut în să­ră­cie, a fost întem­nițat, i-au ucis fra­te­le, ni­ci­o­da­tă nu s-a înscris în vreo mișca­re ide­o­lo­gi­că con­tra, ci doar pen­tru cau­za ro­mâni­lor. Re­ge­le Mi­hai l-a de­co­rat înain­te cu doi ani de moar­te. Da­că azi co­pi­ii, la școa­lă, nu mai învață des­pre ci­ne a fost V.I. Le­nin sau Che Gue­va­ra, “Ion”, “Pă­du­rea spânzu­rați­lor” fac par­te din li­te­ra­tu­ra re­co­man­da­tă de pro­fe­sori. Pro­ba­bi­li că zeci, poa­te su­te de ge­ne­rații vor ști ci­ne a fost Li­viu Re­bre­a­nu. A trăit o viață din li­te­ra­tu­ră. Vlad Voi­cu­les­cu a ales ca­lea ide­o­lo­gi­ei. Să-i ur­mă­rim par­cur­sul, rețe­aua și in­te­re­se­le! Nu toa­tă lu­mea a avut o mă­tușă. Reuși­te­le sa­le sunt de la ex­ce­pți­o­na­lism în sus. Să ve­dem de ce par­te a is­to­ri­ei va fi des­ti­nul său. By de­fault, cum îi pla­ce ge­ne­rați­ei Z să spu­nă, sau man­da­to­ry, ca a lup­tă­to­ru­lui ame­ri­can cu Che Gue­va­ra în pi­ept? P.S. Am scris in­te­nți­o­nat în lim­ba no­u­lui fa­bri­cant de ido­li. Poa­te vor înțe­le­ge și ti­ne­rii de ce plă­tesc Net­flix-ul și pri­mesc pre­sa ro­mâneas­că pe de­ge­a­ba.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania