Romania Libera

Bu­le­tin pan­de­mic

4.916 ca­zuri noi de in­fec­ta­re cu Covid-19 și 822 bol­na­vi re­con­fir­mați po­zi­tiv

-

Ulti­mul bi­la­nț zil­nic in­di­că un nu­măr de 135 de­ce­se și 1.260 bol­na­vi in­ter­nați în sta­re se­ve­ră și gra­vă în se­cți­i­le de te­ra­pie inten­si­vă ale spi­ta­le­lor din ța­ră. Ro­mânia a ajuns la un nu­măr to­tal de 484.550 per­soa­ne in­fec­ta­te cu no­ul co­ro­na­vi­rus, din­tre ca­re 371.231 au fost de­cla­ra­te vin­de­ca­te. În spi­ta­le sunt in­ter­nați 13.529 bol­na­vi, în izo­la­re la do­mi­ci­liu se află 39.652 ro­mâni cu Covid-19 iar în izo­la­re in­sti­tuți­o­na­li­za­tă alți 11.860 bol­na­vi. La ni­vel nați­o­nal au fost pre­lu­cra­te în to­tal 4.137.893 de tes­te. Din­tre aces­tea, 15.701 au fost efec­tua­te în ul­ti­me­le 24 de ore, 11.455 în ba­za de­fi­niți­ei de caz și a pro­to­co­lu­lui me­di­cal și 4.246 la ce­re­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania