Romania Libera

PRI­MII ÎN LINIE

- Pu­bli­ci­ta­te

ac­ce­sul la astfel de vac­ci­nuri”, a spus Ro­mil­ly Gre­en­hill, di­rec­to­rul bri­ta­nic al or­ga­ni­zați­ei ONe.

Ma­rea bri­ta­nie a de­cla­rat că va înce­pe să vac­ci­ne­ze pe cei mai ex­puși ris­cu­lui de a muri la înce­pu­tul săp­tă­mânii vi­i­toa­re, du­pă ce va pri­mi 800.000 de do­ze de la cen­trul de pro­du­cție pfi­zer din bel­gia.

„Vârsta es­te de de­par­te cel mai im­por­tant fac­tor în ce­ea ce pri­vește ris­cul de cOViD-19”,a spus Wei Shen lim,șe­ful co­mi­te­tu­lui pen­tru vac­ci­nuri cOViD-19 din Ma­rea bri­ta­nie. lim a spus că nu a exis­tat ni­cio su­ges­tie că un vac­cin ar fi obli­ga­to­riu. Vi­te­za de lan­sa­re de­pin­de de cât de ra­pid pfi­zer poa­te pro­du­ce și li­vra vac­ci­nul - și de tem­pe­ra­tu­ra ex­tre­mă de -70c (-94F) la ca­re tre­bu­ie păs­trat vac­ci­nul.

Ma­rea bri­ta­nie a co­man­dat 40 de mi­li­oa­ne de do­ze de vac­cin pfi­zer - su­fi­ci­ent pen­tru puțin sub o trei­me din po­pu­lație, de­oa­re­ce sunt ne­ce­sa­re do­uă do­ze ale vac­ci­nu­lui per per­soa­nă pen­tru a obți­ne imu­ni­ta­te. Se­cre­ta­rul pen­tru să­nă­ta­te, Matt Han­cock, a de­cla­rat că spi­ta­le­le sunt ga­ta să pri­me­as­că vac­ci­nu­ri­le și că vor fi înfi­i­nța­te cen­tre de vac­ci­na­re în între­a­ga ța­ră,dar a ad­mis că dis­tri­buția ar fi o pro­vo­ca­re, având în ve­de­re de­po­zi­ta­rea la tem­pe­ra­tu­ra ti­pi­că a unei ierni din an­tarc­ti­ca. pfi­zer a de­cla­rat că fla­coa­ne­le pot fi păs­tra­te în cu­tii de tran­sport ter­mic până la 30 de zi­le. ul­te­ri­or, vac­ci­nul poa­te fi păs­trat la tem­pe­ra­tu­ra fri­gi­de­ru­lui până la cinci zi­le. prin­tre li­de­rii în cur­sa de vac­ci­na­re se nu­mă­ră fir­ma ame­ri­ca­nă de bi­o­teh­no­lo­gie Mo­der­na, ca­re a de­cla­rat că vac­ci­nul său a avut 94% suc­ces în stu­di­i­le cli­ni­ce în sta­diu târziu și astraZe­ne­ca, ca­re a de­cla­rat lu­na tre­cu­tă că vac­ci­nul său anti cOViD-19 a fost de 70% efi­ci­ent în stu­di­i­le pi­vot și ar pu­tea fi efi­ci­ent până la 90%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania