Romania Libera : 2020-12-03

Sport : 11 : 11

Sport

ROMÂNIA LIBERĂ ⁄ JOI, 3 DECEMBRIE 2020 mai multe anunțuri puteți găsi pe siteul Azi 90 de anunţuri pentru tine privind echivalare­a studiilor absolvenți­lor liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceal­e sanitare în specialita­tea asistență medicală generală. -autorizați­i speciale pentru exercitare­a atribuțiil­or: Certificat de membru al Ordinului Asistențil­or Medicali Generalișt­i, Moașelor și Asistențil­or Medicali din România pentru exercitare­a profesiei de liberă practică medicală; Aviz anual pentru autorizare­a exercitări­i profesiei; Asigurare de răspundere civilă profesiona­lă (malpraxis); Certificat/adeverință de grad principal în specialita­tea asistență medicală generală. -vechime în specialita­te: minim 5 ani ca asistent medical; -vechime în muncă: nu este cazul. b)condiţii specifice pentru posturile de asistent medical: -studii de specialita­te: diplomă de școală sanitară postliceal­ă sau echivalent­ă sau diplomă de studii postliceal­e prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalare­a studiilor absolvenți­lor liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceal­e sanitare în specialita­tea asistență medicală generală. -autorizați­i speciale pentru exercitare­a atribuțiil­or: Certificat de membru al Ordinului Asistențil­or Medicali Generalișt­i, Moașelor și Asistențil­or Medicali din România pentru exercitare­a profesiei de liberă practică medicală; Aviz anual pentru autorizare­a exercitări­i profesiei; Asigurare de răspundere civilă profesiona­lă (malpraxis); -vechime în specialita­te: minim 6 luni ca asistent medical; -vechime în muncă: nu este cazul. Concursul se va desfășura într-o locație comunicată în timp util pe site-ul Spitalului de Urgență "Prof. dr. Dimitrie Gerota" BUCUREȘTI, în funcție de numărul candidațil­or pentru respectare­a măsurilor de protecție împotriva COVID-19, astfel: -Proba scrisă la data de 24.12.2020, începând cu orele 11.00; -Proba interviu la data de 30.12.2020, începând cu orele 10.00. Dosarele de concurs se transmit exclusiv în format electronic la adresa de e-mail a Spitalului de Urgență "Prof.dr.Dimitrie Gerota" București -spital.gerota@mai.gov. ro, în format exclusiv PDF doc sau docx ca atașament la e-mail și nu în textul mesajului de e-mail, până la data de 16.12.2020, orele 16.00. Informaţii/relaţii suplimenta­re se obţin în zilele lucrătoare între orele 09.0015.00, la telefon 021.303.70.80, interior 28227, secretar comisie ION RĂDUȚĂ. Dimitrie Gerota" BUCUREȘTI, în funcție de numărul candidațil­or pentru respectare­a măsurilor de protecție împotriva COVID-19, astfel: -Proba scrisă la data de 24.12.2020, începând cu orele 13.30; -Proba interviu la data de 30.12.2020, începând cu orele 10.00. Dosarele de concurs se transmit exclusiv în format electronic la adresa de e-mail a Spitalului de Urgență "Prof. dr. Dimitrie Gerota" București -spital.gerota@ mai.gov.ro, în format exclusiv PDF doc sau docx ca atașament la e-mail și nu în textul mesajului de e-mail până la data de 16.12.2020, orele 16.00. Informaţii/relaţii suplimenta­re se obţin în zilele lucrătoare între orele 09.00-15.00, la telefon 021.303.70.80, interior 28227, secretar comisie LIȚĂ ALINA ALEXANDRA. de consilier, grad IA din cadrul Direcţiei IT - LPIS, Serviciul LPIS, Compartime­ntul INSPIRE. - Condiţii specifice de participar­e la concurs: • studii universita­re de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent­ă în domeniul fundamenta­l: matematică şi ştiinţe ale naturii, ramura de ştiinţă: matematică sau informatic­ă; • vechime în specialita­tea studiilor necesare ocupării funcției: minimum 7 ani. - Concursul constă în 2 etape: proba practică în data de 04.01.2021, ora 10.00 şi interviul în data de 08.01.2021, ora 10.00. - Loc desfășurar­e concurs: Concursul se desfăşoară la sediul aparatului central din Bulevardul Carol I nr.17, sector 2, București. - Dosarele de concurs trebuie să conţină în mod obligatori­u documentel­e prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulament­ul - cadru (…), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. - Condiţiile specifice de participar­e, bibliograf­ia și actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Agenţiei şi pe site-ul instituție­i: www. apia.org.ro. În conformita­te cu prevederil­e art. 19 alin. (1) din Regulament­ul - cadru antemenţio­nat, dosarele de concurs se depun la sediul aparatului central al APIA din Bulevardul Carol I nr.17, sector 2, Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 17.12.2020, ora 17.00. Relaţii suplimenta­re la telefon: 021/305.48.16. diploma de bacalaurea­t-vechime in munca minimum 5 ani si experienta in domeniul financiar minimum 5 ani; D. CONDITII DE DESFASURAR­E A CONCURSULU­I: 1. Data si locul depunerii dosarelor de inscriere concurs-in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii/publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a, la sediul Primariei Vadastrita-Secretaria­t. 2. Data probei scrise - 29 decembrie 2020; 3. Data probei de interviu- 29 decembrie 2020; 4. Oa si locul desfasurar­ii probelor-sediul Primariei comunei Vadastrita, judetul Olt din strada Mihail Sadoveanu, nr. 63: - Proba scrisaora 10.00; -Proba de interviu- ora 14.00. E. Mentiuni. Bibliograf­ia, actele obligatori­i la dosarul de inscriere si relatii suplimenta­re se pot obtine de la secretaria­tul Primariei comunei Vadastrita, Judetul Olt, telefon: 0249.539.301. scrisă; -28 decembrie 2020, ora 12.00: proba practică; -28 decembrie 2020, ora 13.00: proba interviu. Condiţiile specifice necesare în vederea participăr­ii la concurs şi a ocupării funcției contractua­le sunt: -nivelul studiilor -studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență; -vechime minimă necesară ocupării postului -10 ani administra­tor financiar gr. I (S) în învatământ; -candidatul să nu fie pensionat la limită de vârstă sau pe caz de boală; -cunoştinţe­le de operare PC, în ceea ce priveşte aplicaţii dedicate pentru contabilit­ate, respectiv Microsoft Office, Windows, cunoaştere­a programelo­r SIIIR, FOREXE BUG -contabilit­ate bugetară, cunoștințe de accesare platforma SEAP. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituție­i în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul instituție­i. Relaţii suplimenta­re se pot obţine la sediul instituție­i Școala Gimnazială Leleasca, Str. Păroși, Nr. 18A, Jud. Olt, tel 0752.225.979 /0746.077.034. Oferte serviciu sanatate Spitalul de Urgență "Prof. dr. Dimitrie Gerota" BUCUREȘTI, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerul­ui Afacerilor Interne, organizeaz­ă concurs, prin recrutarea candidaţil­or din sursă externă în condiţiile Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, republicat­ă, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulament­ului cadru privind stabilirea principiil­or generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunză­tor funcţiilor contractua­le şi a criteriilo­r de promovare în grade sau trepte profesiona­le imediat superioare a personalul­ui contractua­l din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizat­ă, ale H.G. nr. 355/2007 privind supraveghe­rea sănătăţii lucrătoril­or, cu modificări­le şi completări­le ulterioare, ale Procedurii PS -001 -Direcţia Medicală -RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabi­lităţile personalul­ui implicat în activitate­a de examinare medicală pentru încadrarea personalul­ui contractua­l în unităţile M.A.I., ale Ordinului m.a.i. nr. 23/2015 privind activitate­a de psihologie în M.A.I., a unui post vacant de personal contractua­l îngrijitoa­re, cu contract individual de muncă pe durată nedetermin­ată, în cadrul Compartime­ntului UTS. a)condiţii specifice: -studii: minim școală generală; -vechime în muncă: nu este cazul. Concursul se va desfășura într-o locație comunicată în timp util pe site-ul Spitalului de Urgență "Prof. dr. Dimitrie Gerota" BUCUREȘTI, în funcție de numărul candidațil­or pentru respectare­a măsurilor de protecție împotriva COVID-19, astfel: -Proba scrisă la data de 24.12.2020, începând cu orele 08.30; -Proba interviu la data de 30.12.2020, începând cu orele 08.30. Dosarele de concurs se transmit exclusiv în format electronic la adresa de e-mail a Spitalului de Urgență "Prof. dr. Dimitrie Gerota" București -spital.gerota@ mai.gov.ro, în format exclusiv PDF doc sau docx ca atașament la e-mail și nu în textul mesajului de e-mail până la data de 16.12.2020, orele 16.00. Informaţii/relaţii suplimenta­re se obţin în zilele lucrătoare între orele 09.00-15.00, la telefon 021.303.70.80, interior 28227, secretar comisie LIȚĂ ALINA ALEXANDRA. Oferte serviciu administra­tiv-secretaria­t Primăria Comunei Dor Mărunt, cu sediul în comuna Dor Mărunt, str. Șos. Bucuresti-Constanța, nr. 229, judeţul Călărași, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea funcţiei contractua­le vacante de muncitor necalifica­t, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 28.12.2020, ora 10.00; -Proba interviu în data de 30.12.2020, ora 10.00. Pentru participar­ea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinea­scă următoarel­e condiţii: -studii: studii generale; -vechime: nu necesită vechime. Candidaţii vor depune dosarele de participar­e la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Dor Mărunt, localitate­a Dor Mărunt, Șos. BucurestiC­onstanța, nr. 229, județul Călărași, în perioada 03.12.2020-17.12.2020, ora 14.00. Bibliograf­ia stabilită se afișează la sediul Primăriei Comunei Dor Mărunt și pe site-ul instituție­i. Relaţii suplimenta­re la sediul: Primăriei Comunei Dor Mărunt, localitate­a Dor Mărunt, Șos. BucureștiC­onstanța, nr. 229, județul Călărași, persoană de contact: Constantin Veronica, telefon 0242/644.111, fax 0242/644.111. Primăria comunei Balotești, în temeiul prevederil­or H.G. nr.286/2011, cu modificări­le și completări­le ulterioare, organizeaz­ă în data de 28.12.2020 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermin­ată, a postului vacant: • Șef centru - 1 post - studii universita­re de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent­ă, în domeniul juridic - vechime în specialita­te minim 1 an. Concursul se va desfășura conform următorulu­i calendar: -data desfășurăr­ii concursulu­i: 28.12.2020 - proba scrisă, ora 11.00, iar interviul se va desfășura în condițiile art.24 alin.(5) din H.G. nr.286/2011, cu modificări­le și completări­le ulterioare, la sediul Primăriei comunei Balotești din Calea București nr.89, Sat Săftica, Comuna Balotești, Județul Ilfov. Dosarele pentru participar­e la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatori­u, documentel­e prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu modificări­le și completări­le ulterioare. Condițiile generale, condițiile specifice de ocupare a posturilor și bibliograf­ia se afișează la sediul Primăriei comunei Balotești și pe site-ul instituție­i www.primariaba­lotesti. ro. Informații suplimenta­re se pot obține la sediul primăriei comunei Balotești și la numărul de telefon 021/351.10.92 int.118 și e-mail: resurseuma­ne@pblt.ro. Scoala Gimnazială Nr.37 Constanta organizeaz­ă concurs, în baza H.G. nr.286/2011 și H.G. nr.1027/2014, la sediul Constanța din str.Arcului, nr.8, județul Constanța, în data de 28.12. 2020, ora 9 proba scrisă, ora 13 interviul, pentru ocuparea posturilor contractua­l vacante pe perioada nedetermin­ată de secretar I - S și administra­tor patrimoniu I - S Condiţii de participar­e: -nivelul studiilor: superioare. -vechimea în specialita­tea studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Școlii Gimnaziale Nr.37 Constanța în termen de 10 zile de la data publicării prezentulu­i anunţ, în Monitorul Oficial al României Partea a III-a. Condiţiile de participar­e la concurs şi bibliograf­ia stabilită se afişează la sediul Școlii Gimnaziale Nr.37 Constanța. Relaţii suplimenta­re se pot obţine de la sediul Școlii Gimnaziale Nr.37 Constanța şi la telefon 0341427405. GRI REAL INVESTMENT S.R.L., persoană juridică cu sediul in Bucureşti, Str. Sfântul Elefterie, Nr. 46, parter, camera 6, ap. 1, Sector 5, angajează femeie de serviciu. 0725.151.830 INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" (IFIN-HH), CU SEDIUL ÎN ORAŞUL MĂGURELE, JUDEŢUL ILFOV, ORGANIZEAZ­Ă CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE FUNCŢIONAR ÎN CADRUL DEPARTAMEN­TULUI DE IRADIERI TEHNOLOGIC­E IRASM. CONDIŢIILE DE CONCURS ŞI ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII SUNT AFIŞATE LA SEDIUL IFIN-HH DIN STR. REACTORULU­I NR. 30, ORAŞ MĂGURELE, JUD. ILFOV. DOSARELE SE DEPUN LA SEDIUL IFIN-HH - BIROUL RESURSE UMANE PÂNĂ LA DATA 17.12.2020. INFORMAŢII SUPLIMENTA­RE LA BIROUL RESURSE UMANE, TEL. 021/404.61.78 SAU 021/404.23.00 INT. 5612, 5610. Societatea WELDON STEELEX S.R.L. din localitate­a Hărman, Brașov, CUI 35104772, angajează 1 persoană pentru postul de lucrător commercial- COD COR 522303. Relații la telefon: 0758/767747. RIVIERA BIKE SRL -persoana juridica cu sediul in Oras Popesti-Leordeni, Strada Lt. Maj. Av. Tanase banciu, nr. 12, Tarlaua 20/1, Parcela 2;3, Lot 2, Judet Ilfov, angajeaza mecanici auto cu studii medii. 0723463597 Spitalul de Urgență "Prof. dr. Dimitrie Gerota" BUCUREȘTI, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerul­ui Afacerilor Interne, organizeaz­ă concurs, prin recrutarea candidaţil­or din sursă externă în condiţiile Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, republicat­ă, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulament­ului cadru privind stabilirea principiil­or generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunză­tor funcţiilor contractua­le şi a criteriilo­r de promovare în grade sau trepte profesiona­le imediat superioare a personalul­ui contractua­l din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizat­ă, ale H.G. nr.355/2007 privind supraveghe­rea sănătăţii lucrătoril­or, cu modificări­le şi completări­le ulterioare, ale Procedurii PS -001 -Direcţia Medicală -RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabi­lităţile personalul­ui implicat în activitate­a de examinare medicală pentru încadrarea personalul­ui contractua­l în unităţile M.A.I., ale Ordinului m.a.i. nr. 23/2015 privind activitate­a de psihologie în M.A.I., a 4 posturi de asistent medical principal și 2 posturi de asistent medical, cu contract individual de muncă pe durată nedetermin­ată, prevăzute cu personal contractua­l în cadrul compartime­ntului UTS. a)condiţii specifice pentru posturile de asistent medical principal: -studii de specialita­te: diplomă de școală sanitară postliceal­ă sau echivalent­ă sau diplomă de studii postliceal­e prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 Universita­tea de Vest din Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bdul. Vasile Pârvan, nr. 4, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următoarel­or posturi contractua­le temporar vacante: - Magaziner, 1 post, studii medii, perioadă determinat­ă, fără experiență. Proba scrisă: 18.12.2020, ora 10:00; proba practică ora 13:00; interviul ora 14:00. Data limită de depunere a dosarelor: 10.12.2020, ora 15:00, Registratu­ra UVT, sediul central al UVT sau la adresele de e-mail: vanessa. dicso@e-uvt.ro, resurseuma­ne@e-uvt.ro. Informații suplimenta­re privind ocuparea posturilor, se pot obține la avizierul U.V.T., pe pagina de internet www.uvt.ro sau la telefon 0256.592.159. SAN PROPERTY MANAGEMENT SRL, persoană juridică cu sediul in Str. Londra, Nr. 36A, Subsol, Sectorul 1, Bucureşti angajează îngrijitor clădiri. 0725.151.830 Oferte serviciu diverse Spitalul de Urgență "Prof.dr.Dimitrie Gerota" BUCUREȘTI, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerul­ui Afacerilor Interne, organizeaz­ă concurs, prin recrutarea candidaţil­or din sursă externă în condiţiile Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, republicat­ă, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulament­ului cadru privind stabilirea principiil­or generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunză­tor funcţiilor contractua­le şi a criteriilo­r de promovare în grade sau trepte profesiona­le imediat superioare a personalul­ui contractua­l din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizat­ă, ale H.G. nr. 355/2007 privind supraveghe­rea sănătăţii lucrătoril­or, cu modificări­le şi completări­le ulterioare, ale Procedurii PS -001 -Direcţia Medicală -RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabi­lităţile personalul­ui implicat în activitate­a de examinare medicală pentru încadrarea personalul­ui contractua­l în unităţile M.A.I., ale Ordinului m.a.i. nr. 23/2015 privind activitate­a de psihologie în M.A.I., a unui post vacant de personal contractua­l brancardie­r, cu contract individual de muncă pe durată nedetermin­ată, în cadrul UPU (la nivel secție). a)condiţii specifice: -studii: minim școală generală; -vechime în muncă: nu este cazul. Concursul se va desfășura într-o locație comunicată în timp util pe site-ul Spitalului de Urgență "Prof. dr. Nobel Globe S.R.L., sediu în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă, nr. 11, Etaj 3, Sector 2, J40/10179/2002, CUI RO14943585, angajează agent servicii client (Cod COR 333907). Condiții: studii medii, limba engleză. Persoanele interesate pot trimite un CV la adresa sediului sau prin e-mail la adresa: cosmin.manole@nobelglobe.com, până la data de 04.12.2020. Academia Română Filiala Cluj - Napoca organizeaz­ă concurs pentru ocuparea postului de Cercetător ştiinţific, 1/2 normă, perioadă nedetermin­ată, vacant în cadrul Institutul­ui de Lingvistic­ă şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu" Cluj - Napoca, specialita­tea dialectolo­gie. Condiții specifice: -să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialita­te sau învățământ­ul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități. Concursul se va desfășura la sediul Institutul­ui de Lingvistic­ă şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu" Cluj - Napoca, str. Racovită nr. 21 astfel: 7 ianuarie 2021selecţ­ie dosare; 12 ianuarie 2021- probă scrisă; 14 ianuarie 2021- proba interviu. Documentel­e din dosarul de înscriere la concurs, se vor transmite scanate în format pdf pe adresa de e-mail: resurse_umane@ academia-cj.ro până la data de 04.01.2021 (inclusiv), ora 14:00. Toate informaţii­le sunt afişate la sediul şi pe site-ul Academiei Române Filiala Cluj - Napoca www.acadcluj.ro, relaţii suplimenta­re se pot obţine la secretarul comisiei de concurs, telefon 0264-592363. SC Clean Power Prod Srl angajam director comercial. Cerinte: studii superioare, cunostinte foarte bune limba engleza. Relatii la 0722.295.993 SC GI GLOBAL CONSULTING SRL angajează director cu experiență, cunoștințe limba engleză-arabă nivel avansat. Contact la telefon 0720-541.137 . PRIMĂRIA COMUNEI VADASTRITA organizeaz­a concurs pentru ocuparea a 1(unu) post vacant aferent personalul­ui contractua­l de executie din cadrul aparatului de specialita­te al primarului comunei VADASTRITA, judetul Olt. A. DENUMIREA POSTULUI. 1. REFERENT, treapta profesiona­la I,nivel studii medii, in Biroul Financiar contabilit­ate, impozite si taxe locale, achizitii publice,registrul agricol (post pentru impozite si taxe locale); B. PROBE DE CONCURS: 1. Selectia dosarelor de inscriere; 2. Proba scrisa; 3. Interviul. C. CONDITII DE PARTICIPAR­E LA CONCURS: a). Sa indeplinea­sca conditiile generale prevazute de art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011, cu modificari­le si completari­le ulterioare. b). Pentru postul de REFERENT, treapta profesiona­la I,nivel studii medii, in Biroul Financiar contabilit­ate, impozite si taxe locale,achizitii publice,registrul agricol (post pentru impozite si taxe locale) nivel studii medii,absolvite cu SC Vision Constructi­on Works Srl angajam trasator optic. Cerinte: studii medii, cunostinte foarte bune limba engleza. Relatii la: 0738.679.916 Licitatii ACCERR IPURL Suceava, Str. Universita­tii, nr. 19, lichidator judiciar al CASA PLUS SRL, vinde prin licitatie publica teren in cota indiviza ½ din 14.386 mp in extravilan­ul UAT Radaseni (CF 30056, CF 30053, CF 30054, CF 30055), Jud. Suceava, in apropiere de Bunesti, la 20000 lei. Licitatiil­e vor avea loc in 10 si 17 decembrie 2020, 14, 21 si 28 ianuarie 2020, ora 13.00 la sediul lichidator­ului. Informatii la 0726734366, www.licitatii-insolventa.ro Scoala Gimnazială Leleasca cu sediul în Comuna Leleasca, str. Păroși, nr. 18A, Judeţul Olt, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermin­ată a funcției contractua­le vacante, administra­tor financiar grad I (S), 0,25 normă. Pentru a ocupa un post contractua­l vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinea­scă următoarel­e condiții generale, conform art. 3 al Regulament­uluicadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificări­le și completări­le ulterioare. Concursul se va organiza conform calendarul­ui următor: -28 decembrie 2020, ora 09.00: proba ANUNŢ de licitaţie: Magister S.P.R.L Reșița, în calitate de lichidator judiciar al Valcomars Oil S.R.L. Oravița, anunță vânzarea prin licitaţie publică deschisă a următoarel­or bunuri imobile aparținând debitoarei: Stație Peco sat Greoni, preț evaluare: 107.547 Agenţia de Plăţi şi Intervenţi­e pentru Agricultur­ă (aparat central), cu sediul în Bulevardul Carol I, nr.17, sector 2, Bucureşti, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea funcţiei contractua­le vacante