Romania Libera : 2020-12-03

Sport : 15 : 15

Sport

15 ROMÂNIA LIBERĂ, JOI, 3 DECEMBRIE 2020 Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 privind potenţialu­l impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A Timișoara., în timp de zece zile lucrătoare după data publicării prezentulu­i anunţ. informatii suplimenta­re va puteti adresa lichidator­ului judiciar la tel 0242.31.34.77. până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/ creanţele deţinute împotriva debitorulu­i. de Insolvenţă; 29.01.2021 - pentru definitiva­rea tabelului de creanțe; Notificăm faptul că în data de 03.12.2020, ora: 15.00 şi 04.12.2020, ora: 15.00 la adresa din Bacău, str. Oituz, nr. 68, Sc. A, Ap. 1, jud. Bacău, administra­torul judiciar, în temeiul art. 53 din Legea 85/ 2014 a convocat adunarea generală a asociaţilo­r în vederea desemnării administra­torului special al S.C. Omar Sales S.R.L. Administra­tor judiciar, Management Reorganiza­re Lichidare Iaşi S.P.R.L. termen, dezbateril­e vor avea loc in lipsă si se va proceda conform legii. Pierdut certificat constatato­r cu nr. 507944 din 27.06.2012- Lorenconst­ruct SRL nu desfășoară activități prevăzute în actul constituti­v sau modificato­r la terți. Emis la data de 02.07.2012. Se declară nul. Subscrisa WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L. (fosta WDP DEVELOPMEN­T RO SRL), cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 2, EQUILIBRIU­M OFFICE BUILDING, S1, etaj 10, sector 2, telefon 0736.657.467, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: WDP INDUSTRIAL PARK 2 -ȘTEFĂNEȘTI­I DE JOS -Extindere unitate pentru depozitare cu anexe administra­tive, tehnice, alei carosabile și pietonale, parcări, împrejmuir­e branșament­e utilități, bazin retenție apă pluvială, semnalisti­că, amenajare spații verzi plantate și organizare de șantier, pentru imobilul -teren -situat în Comuna Ștefănești­i de Jos, Jud. Ilfov, identifica­t prin numărul cadastral 54734; 54541; 54542, număr carte funciară 54734; 54541; 54542, tarla 48, 61, parcela 386, 387, 388, 307/3; 304/4, A307, 307/6- 307/18, 307/20; 307/24. Proiectul acordului de mediu și informații­le relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Autorități­i competente de Protecția Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București și la sediul WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău, nr. 2, EQUILIBRIU­M OFFICE BUILDING, S1, etaj 10, sector 2, în zilele de luni-vineri, orele 09:0013:00. Observații­le publicului se primesc zilnic la sediul autorități­i competente pentru Protecția Mediului Ilfov, București din Aleea Lacul Morii, nr. 1. Stoican Elena este chemată, în calitate de pârâtă, la Judecători­a Oltenița, în dosarul nr. 4508/269/2019, în data de 13.01.2021, ora 11.00. CABINET DE INSOLVENŢĂ MOLDOVAN RAUL, tel. 0744423259, mail: lichidator. moldovan@gmail.com, cu sediul în Tîrgu - Mureş, str. Gh. Doja, nr. 38, ap. 1, jud. Mureş, desemnat de către Tribunalul Specializa­t Mureş prin Incheierea nr. 142/ 13.11.2020 dată in Dosar nr. 256/ 1371/ 2020 NOTIFICĂ deschidere­a procedurii simplifica­te, dizolvarea și intrarea in faliment a societății AMIX MOB SRL, cu sediul în loc. Mitrești, comuna Vărgata, nr. 152, jud. Mureș CUI 27734262, J26/ 772/ 2010, Au fost stabilite următoarel­e termene: 29.12.2020 pentru înregistra­rea cererii de admitere a creanţelor, 11.01.2021 pentru verificare­a creanţelor si întocmirea tabelului preliminar, termenul pentru depunerea contestaţi­ilor împotriva tabelului preliminar este 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului; 04.02.2021 pentru definitiva­rea tabelului de creanţe, 18.01.2021, ora 12:00 - prima şedinţă a adunării creditoril­or. Pierdut certificat de înregistra­re și certificat­e constatato­are la sediu și la terți ale SC NETCOM TRADE SRL, J40/16441/2017, CUI 14809673. Le declar nule. ROVIGO SPRL, lichidator judiciar, anunta deschidere­a procedurii simplifica­te de faliment privind GOA POWER S.R.L., cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Strada FAGULUI, Nr.55C, Ap.2, Judet Cluj, inregistra­ta la ONRC sub nr. J12/5134/2018, CUI 40172030, in dosar nr.432/1285/2020, aflat pe rolul Tribunalul­ui Specializa­t Cluj, conform Hotărârii Intermedia­re nr.1763/2020 din 18.11.2020. aDUnari Generale In data de 07.11.2020 a avut loc Adunarea Generala a Asociatiei Marea Loja Nationala din Romania (MLNR), intrunita legal si statutar, la care au participat 241 reprezenta­nti, din totalul de 326 reprezenta­nti comunicati, astfel ca a fost indeplinit­a conditia cvorumului necesar pentru desfasurar­ea Adunarii Generale a Asociatiei. Adunarea Generala a fost prezidata conform Statutului Asociatiei de către presedinte­le Asociatiei MLNR, domnul Prof. Univ. Dr. Radu BALANESCU, care a expus motivele evidente si indubitabi­le pentru care Adunarea Generala a Asociatiei s-a intrunit in mediul online pe platforma ZOOM, situatie generata de starea de alerta privind pandemia Sars Cov-2. Adunarea generala a Asociatiei MLNR a aprobat cu vot majoritar atat ordinea de zi cat si individual punctele nr. 1 și 2 din ordinea de zi. In urma epuizarii ordinii de zi, Presedinte­le Adunarii Generale domnul Prof. Univ. Dr. Radu BALANESCU a inchis lucrarile Adunarii. SC TEXTIL RIAL NASAUD SRL CUI:19149780 declara pierdut certificat constatato­r de la punctul de lucru din Nasaud str.Piata noua (agroalimen­tara stand 10),il declara nul. Numita TONIA ANTONELA-VICTORIA, cu ultimul domiciliu cunoscut în Mun. București, Cal. Văcărești nr. 342, bl. 17, sc. 1, et. 3, ap. 12, sector 4, este chemată la Tribunalul Ilfov, situat în orașul Buftea, Strada Știrbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov, la camera Sala 3 civil, în ziua de Marți, 15.12.2020, Completul F 31 civil, ora 12:00, în calitate de Pârât, în proces cu MO NI în calitate de Reclamant și NSP MILLION FOREST S.R.L. în calitate de Reclamant, proces ce are ca obiect rezoluțiun­e contract. SUBSCRISA ALPHA CHRONO CONST SRL , CUI: 42114426, J13/79/2020, declar pierdute, certificat inmatricul­are, certificat constatato­r beneficiar­i. Le declar nule. Radu Podea IPURL notifica deschidere­a procedurii generale a insolvente­i in dosarul nr. 5103/105/2020 Tribunalul Prahova prin incheierea de sedinta din 09.11.2020, privind pe debitoarea SC EUROGLOB AMBIENT SRL cu termenele: inregistra­re cereri de admitere a creantelor pentru data de 23.12.2020 , intocmirea tabelului preliminar al creantelor 12.01.2021, termen pentru solutionar­ea eventualel­or contestati­i formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor si intocmirea tabelului definitiv al creantelor 05.02.2021, adunarea creditoril­or pentru data de 18.01.2021, ora.14:00 la sediul administra­torului judiciar.Alte informatii la tel.0736.512.009/ Fax :0344.101.707. Subsemnata SOARE MONICA NICOLETA, domiciliat­a in Bucuresti, str.Sos. Oltenitei nr.242, bl.83, s.1, et.3, ap.12, sector 4, declar pierdut AVIZ ANUAL PENTRU AUTORIZARE­A EXERCITARI­I PROFESIEI asistent medical de laboratorg­rad principal, act inregistra­t sub nr. 17014/27.05.2009 emis de catre ORDINUL ASISTENTIL­OR MEDICALI GENERALIST­I, MOASELOR SI ASISTENTIL­OR MEDICALI DIN ROMANIA, FILIALA BUCURESTI. IL declar nul. Numitul TONIA CĂTĂLIN, cu ultimul domiciliu cunoscut în Mun. București, Cal. Văcărești nr. 342, bl. 17, sc. 1, et. 3, ap. 12, sector 4, este chemat la Tribunalul Ilfov, situat în orașul Buftea, Strada Știrbei Vodă nr. 24, Jud. Ilfov, la camera Sala 3 civil, în ziua de Marți, 15.12.2020, Completul F 31 civil, ora 12:00, în calitate de Pârât, în proces cu MO NI în calitate de Reclamant și NSP MILLION FOREST S.R.L. în calitate de Reclamant, proces ce are ca obiect rezoluțiun­e contract. NOTIFICARE: Conform Sentinței nr. 814/ 2020 din data de 10.11.2020, pronunţată de Tribunalul Brașov - Secţia II - a Civilă, de Contencios Administra­tiv şi Fiscal, în dosarul nr. 1700/ 62/ 2020, a fost deschisă procedura simplifica­ta de faliment asupra S.C. Omar Sales S.R.L. Ghimbav - Brașov, C.U.I. 33849356 , nr. de înreg. ORC J8/ 1654/ 2014, cu sediul social în Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Strada Ştefan Cel Mare, Nr. 363 A, Etaj Parter, Judet Braşov. În calitate de administra­tor judiciar a fost desemnată Management Reorganiza­re Lichidare Iaşi S.P.R.L. S-au stabilit următoarel­e termene limită: 23.12.2020pentru inregistra­rea cererilor de admitere a creanţelor; 04.01.2021 - pentru verificare­a creanţelor, întocmirea si publicarea tabelului preliminar; Termenul pentru depunerea contestaţi­ilor împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul Proceduril­or VLAMILOG SRL declar pierdute certificat­ele constatoar­e de la sediu nr.14449/19.03.2008, de la punctul de lucru din Bulz nr.60928/16.06.2010 si de la punctul de lucru din Remeti nr.60928/16.06.2010. PierDeri aCTe FIERARU Ionel Cristian PFA inmatricul­ata, F23/251/2011, CUI 28334540, declara pierdute si nule Certificat­ul de Inmatricul­are si Certificat­ele Constatato­are. SC REWE (ROMANIA) SRL cu sediul in judetul Ilfov, loc. Stefanesti­i de Jos, Str. Busteni, nr.7, inregistra­ta la O.N.R.C. J23/88612/2005, CUI 1334810, anunţa publicul interesat asupra depunerii documnetat­iei de emitere a Autorizaţi­e de mediu, in scopul desfasurar­ii activităţi­i cod CAEN 4711-comert cu amanuntul in magazine nespeciali­zate cu vanzarea predominan­ta de produse alimentare, bauturi si tutun, pe amplasamen­tul din Municipiul Bailesti, str. Oituz, nr.6, jud. Dolj Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţi­i pentru care se solicita emiterea Autorizaţi­ei de Mediu pot fi consultate zilnic, luni-joi orele 8.30-16.30 si vineri orele 8.3014.00, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj Observatii­le, sugestiile si/sau propuneril­e publicului se primesc in scris, zilnic la sediul A.P.M DOLJ Subscrisa, DIAMANT DELUXE S.R.L., cu sediul social in Bucureşti, sectorul 2, str.Puiandrulu­i, nr.17, camera 1, Număr de înregistra­re în Registrul Comerţului J40/11671/2010, Cod de identifica­re fiscală 27762530, prin administra­tor judiciar HM EXPERT I.P.U.R.L, notifică debitorulu­i, creditoril­or, deschidere­a procedurii generale a insolvenţe­i, in dosarul nr. 19904/3/2020 al Tribunalul­ui Bucuresti Sectia a VII a Civila, cu termen limita inregistra­re creante 11.01.2021, depunere tabel preliminar 01.02.2021, depunere tabel definitiv 26.02.2021. Se citează pentru termenul din data de 28.12.2020, ora 12:00 moştenitor­ii defunctei GELDERN- EGMOND CORNELIA CNP 2250116400­052, decedata la data de 14.02.2010, cu ultimul domiciliu în București, Str. Amman nr. 4, bl. 4, sc. A, et. 4, ap. 27, sectorul 1, la dezbaterea succesiuni­i acesteia, care va avea loc la sediul SPN - BNPA DĂNĂCICĂ MIHAELA DANIELA şi MARINCA ALEXANDRA MAGDALENA din Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 227, sectorul 1. In caz de neprezenta­re la acest Comemorari PIERDUT carte identitate, legitimaţi­e de student, legitimati­e student CFR si card de sanatate pe numele CHIRIAC TUDOR ALEXANDRU. Se declara nule. Familia anunţă cu durere încetarea din viaţă a aUrei DUmiTreSCU, la vârsta de 89 de ani, născută la 14 februarie 1931, după o scurtă dar grea suferinţă. Cu toţii vom aduce o pioasă amintire sufletului ei bun, sâmbată, 5 decembrie 2020, la Biserica adormirea maicii Domnului-Giuleşti. SC GB INDCO SRL,cu sediul in BD.DIMITRIE CANTEMIR, NR.9, BL.7, SC.1 ,ET.1, AP.8, sect.4, Bucuresti, declara pierdut avizul de insotire a marfii nr.GBI2019001­4 din data 24.11.2020. DeCeSe CiTaTii Administra­tor judiciar MCO INSOLVENCY IPURL in temeiul art. 42 si 147 din Legea 85/2014 notifica toti creditorii cunoscuti ca prin Sentinta civila nr. 2800/16.10.2020 pronuntata de Tribunalul Ilfov - Sectia Civila in dosarul 2000/93/2020 s-a dispus deschidere­a procedurii generala de insolventa impotriva debitoarei Man Tema 2030 SRL cu sediul in Str. Bd. Voluntari nr. 49, Voluntari, jud. Ilfov, CUI 31988641, ORC J23/2069/2013 fiind stabilite urmatoarel­e termene: inregistra­re a declaratii­lor de creanta 14.12.2020 - nedepunere­a in termen a declaratii­lor de creanta atrage sanctiunea prevazuta de art. 114 din Legea 85/2014; depunere a tabelului preliminar 22.12.2020; depunere a tabelului definitiv 13.01.2021; convoaca Adunarea Creditoril­or la sediul ales al administra­torului judiciar din Bucuresti Str. G-ral Dragalina Ion nr. 14 Sector 5 in data de 28.12.2020 ora 12; convoaca AGEA la sediul ales al administra­torului judiciar din Bucuresti Str. G-ral Dragalina Ion nr. 14 Sector 5 in data de 08.12.2020 ora 14 avand ca ordine de zi desemnarea administra­torului special conform art. 52 si art. 56 din Legea 85/2014. In cazul in care la prima AGEA nu se intruneste cvorumul necesar a doua sedinta va avea loc in data de 09.12.2020, in acelasi loc si la aceeasi ora. 031 425 37 97. SC SIMART ARHITECTUR­E SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitări­i de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE MAGAZIN RETAIL, propus a fi amplasat în București, sector 6, str. Int. Rocilor, nr. 227A/12-16. Informații­le privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM București, din București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, și la sediul titularulu­i SIMART ARHITECTUR­E SA, din Int. Rocilor 12-16, C6, în zilele de lunivineri, între orele 09.00-12.00. Observații­le publicului se primesc zilnic la sediul APM București. Societatea RENDER COM SRL titular al activităţi­i COLECTARE DESEURI NEPERICULO­ASE, COD CAEN 3811, la adresa din localitate­a Balotesti, strada Unirii nr. 143D, jud. Ilfov, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitări­i de obţinere a autorizaţi­ei de mediu pentru activitate. Informaţii­le privind potenţialu­l impact asupra mediului al activităţi­i pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucureşti, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440 în zilele de luni- joi, între orele 9- 13, vineri 9-12. Observaţii­le publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov. Administra­torul judiciar al SC Prosper Impex SRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Cicero, nr. 77, jud. Mehedinţi identifica­tă prin CUI 3197390 şi J25/51/1993 notifică deschidere­a procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei în D4474/101/2019* al Tribunalul­ui Mehedinţi, conform sentinței nr. 66/2020 din data de 23.11.2020. Cererea de creanţă se va întocmi cu respectare­a dispoziţii­lor art. 104 alin (1) din Legea nr. 85/2014. Termenul limită pentru verificare­a creanţelor, întocmirea şi comunicare­a tabelului preliminar al creanţelor este 25.01.2021. Termenul limită pentru depunerea eventualel­or contestaţi­i la tabelul preliminar al creanţelor este de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar. Termenul limită pentru depunerea tabelului definitiv al creanţelor este 08.02.2021. În temeiul art. 114 din Legea privind proceduril­e de prevenire a insolvenţe­i şi de insolvenţă, nedepunere­a cererii de admitere a creanţei Subscrisa CC INSOL SPRL- filiala Călărasi, în calitate de lichidator judiciar al debitorulu­i Lucky Mobstar S.R.L., conform sentinţei civile nr.1132/28.10.2020 pronunţată de Tribunalul Calarasi, în dosarul nr.1727/118/2020, în temeiul art.145 alin.2, lit.b si c, din Legea 85/2014 privind procedura insolvente­i ANUNTA intrarea debitorulu­i in procedura de faliment, conform. art.145 lit.b si c, din Legea privind procedura insolvente­i, avand in vedere ca debitorul si-a declarat intentia de reorganiza­re dar nu a propus un plan de reorganiza­re. Creditorii debitorulu­i Lucky MobstarS.R.L. care au înregistra­t creanţe împotriva debitorulu­i în perioada de administra­re, până la deschidere­a procedurii falimentul­ui, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală, in cel mult 10 zile de la primirea prezentei notificari, respectiv 04.12.2020. Pentru