Par­te­neri pen­tru ex­ce­len­ţă

Sanatatea de Azi - - STIRI SĂNĂTATE -

Spi­ta­lul Mon­za și Insti­tu­tul Sânului de­vin par­te­neri pen­tru a dez­vol­ta cen­trul de chi­rur­gie on­co­lo­gi­că și re­con­struc­ti­vă ma­ma­ră, cu so­lu­ţii mo­der­ne și com­ple­te de pre­ven­ţie, diag­nos­ti­ca­re și tra­ta­ment. În ca­drul par­te­ne­ria­tu­lui, echi­pa mul­ti­dis­ci­pli­na­ră a Insti­tu­tu­lui Sânului, con­du­să de Dr. Cris­tian Vi­ișo­re­a­nu, va co­la­bo­ra cu echi­pa me­di­ca­lă din ca­drul Spi­ta­lu­lui Mon­za pen­tru a pu­tea asi­gu­ra ga­ma com­ple­tă de ser­vi­cii de­di­ca­te aces­tei pa­to­lo­gii: consultaţii cli­ni­ce, ana­li­ze de la­bo­ra­tor, tes­te scre­e­ning (eco­gra­fie, elas­to­gra­fie, ma­mo­gra­fie, RMN ma­mar), chi­rur­gie on­co­lo­gi­că cu re­con­struc­ţie ma­ma­ră ime­dia­tă sau tar­di­vă, consultaţii on­co­lo­gi­ce și de ra­di­o­te­ra­pie, con­si­li­e­re nu­tri­ţi­o­na­lă, con­si­li­e­re psi­ho-on­co­lo­gi­că și te­ra­pii su­port, re­cu­pe­ra­re pos­to­pe­ra­to­rie, ki­ne­to­te­ra­pie și dre­naj lim­fa­tic pen­tru pre­ven­ţia lim­fe­de­mu­lui.

Dr. Cris­tian Vi­ișo­re­a­nu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.