De ce ai ne­voie de vi­ta­mi­na D3

Sanatatea de Azi - - STIRI SĂNĂTATE -

Lu­mi­na soa­re­lui, ca­re ne aju­tă să ne re­fa­cem ni­ve­lul ne­ce­sar de vi­ta­mi­na D, nu ne „ali­men­te­a­ză“su­fi­ci­ent în ace­as­tă pe­ri­oa­dă, de ace­ea sis­te­mul imu­ni­tar de­vi­ne mai slă­bit, fi­ind vul­ne­ra­bil în fa­ţa ră­ce­li­lor sau a altor afec­ţi­uni se­zo­ni­e­re sau du­când la apa­ri­ţia unor schim­bări de dis­po­zi­ţie. Apor­tul ne­ce­sar de vi­ta­mi­na D poa­te aju­ta la: ● func­ţi­o­na­rea nor­ma­lă a sis­te­mu­lui imu­ni­tar și a sis­te­mu­lui ner­vos; ● pro­te­ja­rea împo­tri­va in­fec­ţi­i­lor res­pi­ra­to­rii; ● dez­vol­ta­rea nor­ma­lă a oa­se­lor și a din­ţi­lor; ● men­ţi­ne­rea func­ţi­ei nor­ma­le a sis­te­mu­lui mus­cu­lar; ● pre­veni­rea dia­be­tu­lui de tip II, a scle­ro­zei mul­ti­ple și a obe­zi­tă­ţii.

Pe lângă lu­mi­na na­tu­ra­lă a soa­re­lui, so­mo­nul, to­nul, sar­di­ne­le și pro­du­se­le din pește, cum ar fi ulei­ul de fi­cat de cod, sunt sur­se bu­ne de vi­ta­mi­na D sau po­ţi să ape­le­zi la un su­pli­ment.

Un nou me­di­ca­ment pro­dus de Ro­che, pen­tru tra­ta­men­tul for­me­lor re­cu­ren­te de scle­ro­ză mul­ti­plă și pen­tru for­ma pri­mar pro­gre­si­vă, a fost apro­bat în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, pri­mind au­to­ri­zație de pu­ne­re pe piață.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.