Ca­re sunt be­ne­fi­ci­i­le, din punct de ve­de­re me­di­cal, ale re­pao­su­lui ali­men­tar com­plet?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL - Dr. Șer­ban Da­mian spe­cia­list în me­di­ci­nă de fa­mi­lie, nu­tri­ţi­o­nist spor­tiv la Cen­trul de nu­tri­ţie Su­per­fit, Bu­cu­rești

Pos­tul ne­gru, adi­că res­tric­ţia ca­lo­ri­că to­ta­lă, se prac­ti­că de mii de ani, de obi­cei în aso­ci­e­re cu prac­ti­ci­le re­li­gi­oa­se. Be­ne­fi­ci­i­le lui au înce­put să fie stu­dia­te și de lu­mea me­di­ca­lă, ajun­gându-se la o se­rie de ob­ser­va­ţii ști­in­ţi­fi­ce. Așa­dar, pos­tul ali­men­tar aso­ciat cu res­tric­ţie ca­lo­ri­că se­ve­ră (40%) are un efect de re­du­ce­re a ris­cu­lui de dez­vol­ta­re a can­ce­ru­lui, efec­te­le fi­ind mult mai pro­nun­ţa­te în ca­zul for­me­lor de cancer hor­mo­no-de­pen­den­te, iar pos­tul ne­gru in­du­ce re­ver­si­bi­li­ta­tea fa­zei de ini­ţi­e­re a car­ci­no­ge­ne­zei.

În plus, res­tric­ţia ca­lo­ri­că crește sen­si­bi­li­ta­tea la in­su­li­nă, es­te o me­to­dă de de­to­xi­fi­ca­re a ţe­su­tu­lui adi­pos, pre­vi­ne sau întârzie apa­ri­ţia mo­di­fi­că­ri­lor aso­cia­te îmbă­trâni­rii pi­e­lii, sca­de ris­cul de os­te­oar­tri­tă, nu pro­voa­că de­mi­ne­ra­li­za­re și nu afec­te­a­ză ne­ga­tiv per­for­man­ţe­le osoa­se. Pos­tul ne­gru in­ter­mi­tent ame­li­o­re­a­ză sta­rea de să­nă­ta­te car­di­o­vas­cu­la­ră și ce­re­bro­vas­cu­la­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.