Pen­ny Mar­ket săr­bă­to­rește Ro­mânia

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

PEN­NY Mar­ket, prin no­ua sa cam­pa­nie „100 de ani de Ro­mânia“, de­di­ca­tă Cen­te­na­ru­lui Ma­rii Uniri, își pro­pu­ne să adu­că în aten­ţie mo­men­te sa­vu­roa­se și me­mo­ra­bi­le din evo­lu­ţia pro­duc­ţi­ei, co­mer­ţu­lui și con­su­mu­lui de pro­du­se ali­men­ta­re din ul­ti­mul se­col.

„În con­tex­tul dis­cu­ţi­i­lor din sfe­ra pu­bli­că des­pre iden­ti­ta­te na­ţi­o­na­lă și tra­di­ţii, ne mândrim de­ja cu lan­sa­rea unei beri mar­că pro­prie cu 100% in­gre­di­en­te ro­mânești, pre­cum și cu sor­ti­men­tul nos­tru de car­ne 100% ro­mânesc. Mai mult, în 2018 ce­le­brăm 100 de ani de Ro­mânia și prin re­pu­bli­ca­rea unei căr­ţi des­pre va­lo­ri­le gas­tro­no­mi­ce spe­ci­fic ro­mânești. Sun­tem mândri să adău­găm sor­ti­men­tu­lui nos­tru „Dic­ta­tu­ra Gas­tro­no­mi­că“de Con­stan­tin Ba­cal­bașa, car­te ca­re va fi dis­po­ni­bi­lă ex­clu­siv în re­ţe­aua noas­tră de ma­ga­zi­ne“, a de­cla­rat Den­nis Bi­er­nat­zki, Ge­ne­ral Ma­na­ger REWE Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.