Bo­li ca­re dau du­reri de sto­mac

Ar­suri, cram­pe, gre­ţuri, gust acru în gu­ră… De un­de vin pro­ble­me­le ta­le cu sto­ma­cul? Ia­tă cau­ze­le po­si­bi­le.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Du­re­ri­le de sto­mac sunt mai frec­ven­te de­cât cre­dem: 30% din­tre noi se con­frun­tă frec­vent sau oca­zi­o­nal cu ase­me­nea pro­ble­me. De ce­le mai mul­te ori, cau­za es­te o tul­bu­ra­re di­ges­ti­vă pa­sa­ge­ră (cum sunt in­di­ges­tia sau ba­lo­na­rea). Alte­ori, însă, dis­con­for­tul gas­tric poa­te fi con­se­cin­ţa unei pe­ri­oa­de de stres in­tens sau tră­de­a­ză o ma­la­die gas­tri­că, pre­cum gas­tro­en­te­ri­tă, gastrită, ul­cer, cancer. Hai să ve­dem, pe rând, ca­re sunt bo­li­le pe ca­re le pu­tem învi­no­vă­ţi pen­tru du­re­ri­le noas­tre de sto­mac.

1. GASTRITĂ

Se întâmplă de­se­ori, în spe­cial du­pă ce mă­nânci, să te plângi de ar­suri și du­reri în par­tea su­pe­ri­oa­ră a ab­do­me­nu­lui, ba­lo­na­re, sen­za­ţie de sto­mac prea plin? Poa­te fi vor­ba de gastrită, adi­că in­fla­ma­ţia mu­coa­sei gas­tri­ce. La ori­gi­nea aces­tei in­fla­ma­ţii

pot sta stre­sul, al­coo­lul, ex­ce­sul de ca­fea, fu­ma­tul, ad­mi­nis­tra­rea în can­ti­tă­ţi mari de me­di­ca­men­te an­ti­in­fla­ma­toa­re, dar și in­fec­ţia cu bac­te­ria He­li­co­bac­ter py­lori.

2. UL­CER

Ul­ce­rul gas­tric es­te o le­zi­u­ne a mu­coa­sei sto­ma­cu­lui, ca­re în ma­jo­ri­ta­tea ca­zu­ri­lor es­te pro­vo­ca­tă de bac­te­ria He­li­co­bac­ter py­lori. Simp­to­me­le sunt: du­re­re sau sen­za­ţie de ar­su­ră în mij­lo­cul ab­do­me­nu­lui, dea­su­pra om­bi­li­cu­lui, cram­pe ab­do­mi­na­le, ba­lo­nări, gre­a­ţă, văr­să­turi ca­re pot con­ţi­ne ur­me de sânge, scă­de­re în greu­ta­te. Ne­tra­tat, ul­ce­rul poa­te du­ce la com­pli­ca­ţii, pre­cum he­mo­ra­gie sau per­fo­ra­rea sto­ma­cu­lui.

3. COLECISTITĂ

In­fla­ma­ţia acu­tă a ve­zi­cu­lei bi­lia­re poar­tă nu­me­le de colecistită și de ce­le mai mul­te ori are drept cau­ză cal­cu­lii bi­liari. Prin­ci­pa­lul simp­tom al bo­lii es­te du­re­rea se­ve­ră, lo­ca­li­za­tă în ca­pul pi­ep­tu­lui și sub­cos­tal în par­tea dre­ap­tă, înso­ţi­tă de gre­a­ţă, văr­să­turi, lip­sa pof­tei de mânca­re. De obi­cei, du­re­rea apa­re brusc, du­pă o ma­să bo­ga­tă în gră­si­mi ori în tim­pul nop­ţii și se poa­te ma­ni­fes­ta prin cri­ze pe­ri­o­di­ce sau poa­te fi con­ti­nuă.

4. INDIGESTIE

In­di­ges­tia, nu­mi­tă și dis­pep­sie, înse­am­nă „di­ge­ra­re proas­tă“. Ace­as­tă tul­bu­ra­re poa­te apă­rea da­că ne su­pra­so­li­ci­tăm sis­te­mul di­ges­tiv, de exem­plu mâncăm prea mult de­o­da­tă, com­bi­năm la ace­e­ași ma­să mul­te pre­pa­ra­te di­fe­ri­te, con­su­măm ali­men­te prea gra­se ori con­di­men­ta­te. Simp­to­me­le ne­plă­cu­te apar de obi­cei du­pă ma­să: gre­a­ţă, văr­să­turi, sen­za­ţie de sto­mac prea plin, ar­suri gas­tri­ce, du­reri de sto­mac sau sen­za­ţie de apă­sa­re în re­gi­u­nea fi­ca­tu­lui, re­gur­gi­ta­ţii, du­reri de cap, sta­re ge­ne­ra­lă proas­tă, une­ori chiar ame­ţe­li sau dia­ree.

5. GAS­TRO­EN­TE­RI­TĂ

Dia­ree acu­tă, co­lici, du­reri și cram­pe ab­do­mi­na­le cu apa­ri­ţie brus­că, ce pot fi înso­ţi­te une­ori de gre­ţuri, văr­să­turi, du­reri mus­cu­la­re și fe­bră – aces­ta e ta­blo­ul cli­nic al gas­tro­en­te­ri­tei, cu­nos­cu­tă și sub nu­me­le de to­xi­in­fec­ţie ali­men­ta­ră. Boa­la poa­te fi cau­za­tă de vi­ru­suri (ade­no­vi­rus, ro­ta­vi­rus) sau de bac­te­rii (sal­mo­nel­la, shi­gel­la, co­li­ba­ci­li etc.). Din fe­ri­ci­re, în ma­jo­ri­ta­tea ca­zu­ri­lor simp­to­me­le du­re­a­ză doar câte­va zi­le, dar une­ori, în spe­cial în caz de gas­tro­en­te­ri­tă vi­ra­lă, ne­plă­ce­ri­le pot per­sis­ta mai mult de o săp­tă­mână.

6. SINDROMUL COLONULUI IRITABIL

Afec­ţi­u­nea se ma­ni­fes­tă cu du­re­re ab­do­mi­na­lă cro­ni­că, de obi­cei sub for­mă de cram­pe, ba­lo­na­re, alter­nan­ţa con­sti­pa­ţie-dia­ree sau doar una din­tre aces­te tul­bu­rări, pre­zen­ţa de mu­cus în scau­ne.

7. REFLUX GASTROESOFAGIAN

Du­reri în par­tea de sus a sto­ma­cu­lui și în spa­te­le ster­nu­lui, sen­za­ţie de ar­suri în ca­pul pi­ep­tu­lui ce poa­te ira­dia în sus, spre ba­za gâtu­lui, re­gur­gi­ta­ţii aci­de, eruc­ta­ţii, ia­tă simp­to­me­le re­flu­xu­lui gastroesofagian. Boa­la apa­re când sfinc­te­rul eso­fa­gian, cel ca­re se­pa­ră sto­ma­cul de eso­fag, nu închi­de efi­ci­ent val­va eso­fa­gia­nă, per­mi­ţând ast­fel ca o par­te din con­ţi­nu­tul sto­ma­cu­lui (ali­men­te și acid gas­tric) să ajun­gă în eso­fag, iri­tând mu­coa­sa aces­tu­ia. Me­se­le co­pi­oa­se și une­le ali­men­te (pră­je­li, ci­o­co­la­tă, mâncă­ruri gra­se, ca­fea, bău­turi car­bo­ga­zoa­se) pot agra­va simp­to­me­le.

8. CANCER DE STO­MAC

Du­re­ri­le pu­ter­ni­ce și frec­ven­te ne pot du­ce cu gândul la cancer gas­tric. Du­pă vârsta de 50 de ani, simp­to­me­le de gastrită înso­ţi­te de pi­er­de­re în greu­ta­te și obo­se­a­lă ac­cen­tua­tă tre­bu­ie să ne alar­me­ze și să ne tri­mi­tă la me­dic pen­tru o gas­tros­co­pie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.