Bo­rșul de la A la Z

Mol­do­venii l-au ri­di­cat la rang de cin­ste, fo­lo­sin­du-l pen­tru de­să­vârși­rea uno­ra din­tre ce­le mai apre­cia­te pre­pa­ra­te cu­li­na­re ze­moa­se, ar­de­le­nii îl ig­no­ră în to­ta­li­ta­te, iar do­bro­ge­nii îl pun să înso­ţe­as­că fi­er­tu­ra de pește și le­gu­me, cu apă din Du­nă­re.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Acru, pu­ţin să­rat și lim­pe­de tre­bu­ie să fie bo­rșul pen­tru a înno­bi­la cu suc­ces o ci­or­bă ro­mâneas­că. Cei mai mul­ţi din­tre noi își aduc amin­te cu nos­tal­gie de „tan­ti“ca­re fă­cea bo­rș în vre­mu­ri­le de di­nain­te de 1989 și la ca­re mer­gea un car­ti­er întreg pen­tru a se apro­vi­zi­o­na cu li­coa­rea ma­gi­că, bu­nă de acrit ci­or­be sau de băut di­mi­nea­ţa, pe sto­ma­cul gol, pen­tru a alun­ga ur­me­le unei be­ţii (ne)vi­no­va­te. Tai­na pre­pa­ră­rii bo­rșu­lui gus­tos se tran­smi­tea ca un ma­re se­cret de fa­mi­lie și nu ori­ci­ne era în sta­re să pu­nă în prac­ti­că ce­le mai pre­ţi­oa­se in­for­ma­ţii. Chiar și acum, când bo­rșul se gă­sește la su­per­mar­ket, mai sunt per­soa­ne ca­re îl pre­pa­ră în ca­să. Și bi­ne fac! Ia­tă de ce!

Bo­rșul nu es­te doar un li­chid bun de acrit ci­or­be, ci și o ade­vă­ra­tă sur­să de să­nă­ta­te, fi­ind bo­gat în nu­tri­en­ţi.

Cu­ra cu bo­rș es­te in­di­ca­tă tu­tu­ror ce­lor ca­re vor să be­ne­fi­ci­e­ze de pro­pri­e­tă­ţi­le sa­le. Se re­co­man­dă con­su­mul unei căni cu bo­rș cu 10-15 mi­nu­te înain­te de fi­e­ca­re ma­să. Se spu­ne că es­te ex­ce­lent pen­tru sti­mu­la­rea di­ges­ti­ei da­to­ri­tă agen­ţi­lor de fer­men­ta­ţie din com­po­zi­ţia sa.

Do­uă căni cu bo­rș con­su­ma­te în fi­e­ca­re zi sunt un re­me­diu foar­te bun pen­tru cei ca­re su­fe­ră de afec­ţi­uni res­pi­ra­to­rii.

Fi­ca­tul și ve­zi­ca bi­lia­ră au și ele un pri­e­ten în acest li­chid acrișor și pu­ţin înţe­pă­tor la lim­bă, de­oa­re­ce le spri­ji­nă bu­na func­ţi­o­na­re. Sti­mu­le­a­ză se­cre­ţia de bi­lă și su­curi gas­tri­ce, pre­venind in­di­ges­tia ca­re poa­te apă­rea du­pă o ma­să co­pi­oa­să. În plus, aju­tă la eli­mi­na­rea to­xi­ne­lor ca­re se pro­duc în or­ga­nism, tre­a­bă cu ca­re se ocu­pă din greu fi­ca­tul.

Grâul, mai exact tă­râţe­le, sunt in­gre­di­en­tul prin­ci­pal al aces­tui pre­pa­rat mi­ra­cu­los.

În tra­di­ţia po­pu­la­ră ro­mâneas­că, bo­rșul are in­clu­siv pu­teri ma­gi­ce, iar pre­pa­ra­rea lui în pri­ma zi du­pă Lă­sa­ta Se­cu­lui era înso­ţi­tă de un ri­tual în ca­re se spu­neau des­cânte­ce și vră­ji toc­mai pen­tru a-l încăr­ca cu for­ţă vin­de­că­toa­re.

Huști es­te un ter­men re­gi­o­nal ca­re de­nu­mește tă­râţe­le acri­te și ca­re pro­vin de la un alt bo­rș. Ori­ce gos­po­di­nă ca­re a fă­cut vre­o­da­tă în ca­să așa ce­va știe că nu are cum să du­că tre­a­ba la înde­pli­ni­re fă­ră să ia de la ci­ne­va ca­re a pre­pa­rat de­ja bo­rș o lin­gu­ră sau do­uă de huști. Ci­ne nu are de un­de să ia huști, poa­te pre­pa­ra în ca­să din­tr-un ames­tec de tă­râţe, mă­rar, apă, pâi­ne in­te­gra­lă, pâi­ne nea­gră. Se la­să la dos­pit o ju­mă­ta­te de zi, du­pă ca­re se poa­te fo­lo­si.

Mah­mu­re­a­la nu es­te o sta­re ușor de su­por­tat. Simp­to­me­le sa­le in­clud du­reri de cap, ame­ţe­a­lă, slă­bi­ci­u­ne și gre­a­ţă. Toa­te pot fi alun­ga­te ca prin mi­nu­ne de una sau do­uă căni cu bo­rș con­su­ma­te în di­mi­nea­ţa de du­pă pe­tre­ce­re.

Pen­tru anu­la­rea gus­tu­lui și mi­ro­su­lui ne­plă­cut, cei ca­re vor să pre­pa­re bo­rșul de unii sin­guri tre­bu­ie să pu­nă în bor­ca­nul cu toa­te ce­le­lal­te in­gre­di­en­te și doi căr­buni (sunt buni chiar și cei pen­tru gră­tar) ca­re aju­tă și la lim­pe­zi­re.

Să slă­bești es­te mult mai sim­plu da­că, du­pă fi­e­ca­re ma­să prin­ci­pa­lă, bei o ca­nă cu bo­rș proas­păt. Fă­ră să ţii ni­cio di­e­tă, po­ţi da jos ast­fel 2-3 ki­lo­gra­me pe lu­nă.

Zinc, se­le­niu, fos­for, mag­ne­ziu, cal­ciu sunt doar câte­va din­tre mi­ne­ra­le­le atât de im­por­tan­te pen­tru un or­ga­nism să­nă­tos, pe ca­re le con­ţi­ne bo­rșul. Vi­ta­mi­ne­le B și C se gă­sesc și ele din abun­den­ţă în li­coa­rea ma­gi­că des­pre ca­re vor­bim.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.