Cau­ze ne­bă­nu­i­te ale si­nu­zi­tei

Du­re­ri­le de cap, res­pi­ra­ţia urât mi­ro­si­toa­re și vo­cea gu­tu­ra­lă sunt doar câte­va din­tre simp­to­me­le ca­re înso­ţesc in­fla­ma­rea și in­fec­ta­rea si­nu­su­ri­lor.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

În spa­te­le obra­ji­lor, al ochi­lor sau al na­su­lui se află ca­vi­tă­ţi um­plu­te cu aer, ca­re poar­tă de­nu­mi­rea de si­nu­suri. Ro­lul lor es­te unul com­plex. Umi­di­fi­ca­rea și încăl­zi­rea ae­ru­lui res­pi­rat, re­gla­rea ten­si­u­nii in­tra­na­za­le ori pre­lua­rea șo­cu­ri­lor în ca­zul unor trau­ma­tis­me par a fi ce­le mai im­por­tan­te. Din ne­fe­ri­ci­re, din anu­mi­te mo­ti­ve, mu­coa­sa ca­re le căp­tușește se poa­te in­fec­ta sau in­fla­ma, ce­ea ce du­ce la apa­ri­ţia unor se­ri­oa­se pro­ble­me de să­nă­ta­te. Ia­tă ca­re sunt ce­le mai frec­ven­te cau­ze:

Aler­gi­i­le – es­te se­zo­nul când fac­to­rii aler­geni își fac de cap. Pra­ful și po­le­nul sunt la co­te ma­xi­me. Ca­na­le­le ca­re fac le­gă­tu­ra între nas, ochi, ure­chi și gât se in­fla­me­a­ză, se­cre­ţi­i­le de­vin abun­den­te și se pro­duc blo­ca­je. Aler­gi­i­le sunt una din­tre prin­ci­pa­le­le cau­ze ale si­nu­zi­tei acu­te. Vi­ru­su­ri­le – ori­ce ră­ce­a­lă ba­na­lă es­te pro­vo­ca­tă de un vi­rus se­zo­ni­er. Știm cu to­ţii ca­re sunt ma­ni­fes­tă­ri­le aces­tei afec­ţi­uni. Ce nu știm es­te că se­cre­ţi­i­le ca­re nu sunt eli­mi­na­te cum tre­bu­ie in­fla­me­a­ză zo­na din ju­rul si­nu­su­ri­lor. În plus, pro­li­fe­ra­rea bac­te- ri­i­lor la acest ni­vel du­ce la in­fec­ta­rea si­nu­su­ri­lor și la apa­ri­ţia simp­to­me­lor spe­ci­fi­ce. Fo­lo­si­rea pi­că­tu­ri­lor des­con­ges­ti­o­nan­te, a unui an­ti­his­ta­mi­nic în fi­e­ca­re se­a­ră și su­fla­rea na­su­lui foar­te bi­ne sunt ce­le mai im­por­tan­te mă­suri de pre­ven­ţie.

Ae­rul us­cat – am fo­lo­sit mul­te luni ca­lo­ri­fe­re­le pen­tru a încăl­zi ca­se­le, iar ori­ce sur­să de căl­du­ră usu­că ae­rul și, im­pli­cit, mu­coa­sa na­za­lă. Ace­as­ta se va cră­pa, fă­când mult mai ușoa­ră pă­trun­de­rea vi­ru­su­ri­lor în sis­te­mul san­gvin.

Po­li­pii - știm din co­pi­lă­rie câte nea­jun­suri pot pro­vo­ca aces­te ex­cres­cen­ţe be­nig­ne din nas. Ei blo­che­a­ză eli­mi­na­rea se­cre­ţi­i­lor. De aici și până la apa­ri­ţia si­nu­zi­tei sau a oti­tei, cum se întâmplă cel mai frec­vent în ca­zul ce­lor mici, mai es­te doar un pas.

Apa din pis­ci­nă – per­soa­ne­le ca­re au o sen­si­bi­li­ta­te la ni­ve­lul căi­lor res­pi­ra­to­rii su­pe­ri­oa­re ar tre­bui să evi­te con­tac­tul înde­lun­gat cu apa clo­ri­na­tă din pis­ci­ne. Ace­as­ta iri­tă mu­coa­se­le, pro­du­când du­reri si­nu­sa­le.

ATEN­ŢIE! De­via­ţia de sept es­te una din­tre ce­le mai se­ri­oa­se cau­ze ale apa­ri­ţi­ei si­nu­zi­tei cro­ni­ce, de ace­ea ar tre­bui tra­ta­tă chi­rur­gi­cal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.