Tai­ne­le ti­ne­re­ţii du­pă 25 de ani

Ace­as­ta es­te vârsta de la ca­re înce­pe pro­ce­sul de îmbă­trâni­re. Nu sim­ţim, însă zi du­pă zi pi­er­dem din pros­pe­ţi­mea te­nu­lui.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Pi­e­lea es­te în floa­rea vârstei la 25 de ani și ar fi bi­ne să ră­mână așa mult timp. Dar, pen­tru asta, tre­bu­ie să ţii cont de ne­voi­le pi­e­lii ta­le chiar înain­te de 30 de ani. Ia­tă în con­ti­nua­re câte­va sfa­turi pen­tru o pi­e­le să­nă­toa­să și fru­moa­să. Urme­a­ză-le și nu-ţi mai ră­mâne de­cât să te bu­curi de viaţă și să-ţi păs­tre­zi zâmbe­tul tânăr!

Ofe­ră-i to­nus!

Apli­ca­rea cre­mei de zi es­te un pas im­por­tant în îngri­ji­rea pi­e­lii, însă nici apa to­ni­că nu poa­te fi con­si­de­ra­tă un moft, ci o eta­pă vi­ta­lă pen­tru un ten să­nă­tos. Du­pă cu­ră­ţa­rea pi­e­lii, apa to­ni­că for­ti­fi­că ţe­su­tu­ri­le și fa­ce pri­mul pas pen­tru hi­dra­ta­re înain­te de cre­mă. În plus, pre­gă­tește per­fect te­nul pen­tru îngri­ji­rea ofe­ri­tă de cre­mă, cu­ră­ţând ori­ce im­pu­ri­ta­te ră­ma­să du­pă spă­la­re. Sunt mul­te ape de acest fel, însă cea de tran­da­firi, pe ca­re o po­ţi cum­pă­ra sau pre­pa­ra în ca­să, es­te ide­a­lă pen­tru ori­ce tip de ten. Re­ţe­tă: pu­ne pe­ta­le de tran­da­firi proas­pe­te într-o oa­lă și adau­gă apă dis­ti­la­tă cât să le aco­pe­re; pu­ne la foc me­diu va­sul aco­pe­rit până când pe­ta­le­le de­vin aproa­pe al­be. Stin­ge fo­cul și stre­coa­ră în sti­cle închi­se la cu­loa­re. Păs­tre­a­ză în fri­gi­der.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.