Încre­de­rea în si­ne înce­pe la școa­lă

Sanatatea de Azi - - FRUMUSETE -

Școa­la re­pre­zin­tă, pen­tru fi­e­ca­re din­tre noi, mai mult de­cât lec­ţii la ma­te­ma­ti­că, te­me la ge­o­gra­fie sau pro­be spor­ti­ve. Școa­la es­te timp in­ves­tit în noi și în vi­i­to­rul nos­tru. Timp în ca­re ne con­stru­im ca­rac­te­rul, le­găm pri­e­te­nii, dar, cel mai im­por­tant, câști­găm încre­de­rea de ca­re avem ne­voie pen­tru a mer­ge mai de­par­te și pen­tru a ne înde­plini vi­su­ri­le. Iar cei ca­re sunt ală­turi de noi pe tot par­cur­sul aces­tor schim­bări sunt chiar pro­fe­so­rii. Oa­me­nii ca­re ne spri­ji­nă, ne încu­ra­je­a­ză și ne aju­tă în dru­mul nos­tru spre suc­ces.

Always sus­ţi­ne ac­ce­sul la edu­ca­ţie de ca­li­ta­te pen­tru co­pi­ii din zo­ne­le vul­ne­ra­bi­le, împreu­nă cu Te­a­ch for Ro­ma­nia

În tim­pul pu­ber­tă­ţii, încre­de­rea în si­ne a ti­ne­ri­lor sca­de sem­ni­fi­ca­tiv. În anul 2014, un stu­diu re­a­li­zat de Always ară­ta că pes­te ju­mă­ta­te (56%) din­tre fe­te își pi­erd încre­de­rea în si­ne în pe­ri­oa­da pu­ber­tă­ţii, mul­te din­tre ele ne­re­cu­pe­rând-o com­plet ni­ci­o­da­tă.

Anul aces­ta, Always con­ti­nuă mi­si­u­nea de a sus­ţi­ne încre­de­rea în si­ne a ti­ne­re­lor, ală­tu­rându-se Orga­ni­za­ţi­ei Te­a­ch for Ro­ma­nia, a că­rei mi­si­u­ne es­te să se­lec­te­ze și să pre­gă­te­as­că învă­ţă­tori și pro­fe­sori ta­len­ta­ţi, mo­ti­va­ţi și cu ini­ţia­ti­vă, pen­tru a lu­cra cu ele­vi, pă­rin­ţi, învă­ţă­tori, pro­fe­sori și mem­bri ai co­mu­ni­tă­ţi­lor vul­ne­ra­bi­le pen­tru a asi­gu­ra o edu­ca­ţie de cea mai înal­tă ca­li­ta­te pen­tru to­ţi co­pi­ii.

Oa­na Cu­zi­no, Andre­ea Be­re­cle­a­nu și Anca Se­rea s-au ală­tu­rat cam­pa­ni­ei și spri­ji­nă de­mer­su­ri­le Always pen­tru sus­ţi­ne­rea ac­ce­su­lui la edu­ca­ţie de ca­li­ta­te.

Oa­na Cu­zi­no, sus­ţi­nă­tor al cam­pa­ni­ei, spu­ne că: „Mă bu­cur că Always con­ti­nuă mi­si­u­nea de a sus­ţi­ne încre­de­rea în si­ne a fe­te­lor și a tu­tu­ror co­pi­i­lor, prin­tr-un nou proi­ect ce con­tri­bu­ie la îmbu­nă­tă­ţi­rea edu­ca­ţi­ei din Ro­mânia. Sus­ţin cu drag Cam­pa­nia „Pro­fe­so­rii Încre­de­rii“și te in­vit și pe ti­ne să o faci.“

În mi­si­u­nea Always de a sus­ţi­ne pro­fe­so­rii și ac­ce­sul la edu­ca­ţie de ca­li­ta­te pen­tru co­pi­ii din zo­ne­le vul­ne­ra­bi­le, s-a ală­tu­rat și Andre­ea Be­re­cle­a­nu, ca­re spu­ne că: „Mul­ţi pro­fe­sori m-au in­spi­rat și mi-au ră­mas dra­gi. Până și pro­fe­so­rul de ma­te­ma­ti­că, deși nu su­por­tam ma­te­ria. Da­to­ri­tă lui și dra­gu­lui cu ca­re pre­da, stă­te­am și du­pă ore ca să pri­cep ce nu-mi ieșea din pri­ma la ora de curs.“

Anca Se­rea și-a amin­tit cu drag de anii de școa­lă și ne-a spus câte­va cu­vin­te: „Pro­fe­soa­ra mea dra­gă a fost doam­na de lim­ba ro­mână din li­ceu. O pre­zen­ţă ele­gan­tă ca­re, cu mult calm și tact, mi-a dat me­reu încre­de­re în mi­ne și în for­ţe­le me­le. Învă­ţam de dra­gul ei și, deși pă­rea ta­re se­ri­oa­să și se­ve­ră, a reușit să ne in­su­fle dra­gos­tea pen­tru lec­tu­ră și res­pec­tul fa­ţă de si­ne.“

Fie că vor­bim des­pre pro­fe­so­rul blând de is­to­rie sau des­pre doam­na di­ri­gin­tă din li­ceu, cu to­ţii avem în su­flet un pro­fe­sor de ca­re ne adu­cem amin­te cu drag. Hai să sus­ţi­nem „Pro­fe­so­rii încre­de­rii“și să spri­ji­nim ti­ne­rii în dru­mul lor spre suc­ces!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.