Între 6-10 pct:

Sanatatea de Azi - - FRUMUSETE -

Pri­e­te­nii și fa­mi­lia sunt cei la ca­re ape­le­zi când ai pro­ble­me sau te sim­ţi de­pri­ma­tă, tris­tă, sin­gu­ră. La ei gă­sești spri­ji­nul emo­ţi­o­nal, înţe­le­ge­rea și încu­ra­jă­ri­le de ca­re ai ne­voie ca să treci pes­te mo­men­te­le di­fi­ci­le. Fap­tul că le ceri aju­to­rul ce­lor dra­gi, în loc să te izo­le­zi, es­te o ati­tu­di­ne să­nă­toa­să, ca­re te aju­tă să-ţi păs­tre­zi pof­ta de via­ţă în ci­u­da pro­vo­că­ri­lor și su­fe­rin­ţe­lor pe ca­re le ai de înfrun­tat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.