Fac­tori agra­van­ţi

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

În me­di­ul ex­te­ri­or exis­tă o mul­ţi­me de mo­ti­ve de agra­va­re a der­ma­ti­tei ato­pi­ce. Prin­tre aces­tea se nu­mă­ră ur­mă­toa­re­le:

✹ stre­sul – emo­ţi­i­le pu­ter­ni­ce sau sta­rea de ner­vo­zi­ta­te și agi­ta­ţie se pot ve­dea ime­diat pe chi­pul unei per­soa­ne diag­nos­ti­ca­te cu der­ma­ti­tă;

✹ anu­mi­te sub­stan­ţe chi­mi­ce ca­re se gă­sesc în pro­du­se­le cos­me­ti­ce sau de îngri­ji­re. Toc­mai de ace­ea, ce­lor ca­re au o ast­fel de afec­ţi­u­ne li se re­co­man­dă să fo­lo­se­as­că doar șam­poa­ne, cre­me și ge­luri de duș spe­cial cre­a­te pen­tru ei;

✹ tem­pe­ra­tu­ri­le ex­tre­me, vântul; po­le­nul, pra­ful și alţi aler­geni cu­nos­cu­ţi;

✹ hor­mo­nii, mai ales în ca­zul fe­mei­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.