ZO­NA ZOS­TER, un vi­rus re­ac­tiv

E des­tul de frec­ven­tă și afec­te­a­ză în spe­cial se­ni­o­rii, dar la ori­gi­nea ei stă un vi­rus ca­re pro­voa­că bi­ne­cu­nos­cu­ta boa­lă a co­pi­lă­ri­ei, va­ri­ce­la.

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

Zo­na Zos­ter... Un nu­me ci­u­dat pen­tru o afec­ţi­u­ne ca­re se do­ve­dește foar­te du­re­roa­să. Cu­nos­cu­tă și sub nu­me­le de her­pes Zos­ter, ace­as­tă boa­lă vi­ra­lă afec­te­a­ză un nerv sau un gan­gli­on ner­vos și es­te pro­vo­ca­tă de re­ac­ti­va­rea unui vi­rus: vi­ru­sul va­ri­ce­lo-zos­te­rian.

Mul­ţi din­tre noi am avut la un mo­ment dat va­ri­ce­lă, iar în de­cur­sul vin­de­că­rii, vi­ru­su­ri­le ca­re ne-au îmbol­nă­vit au fost aproa­pe toa­te dis­tru­se. To­tuși, o mi­că par­te a aces­to­ra ar fi pu­tut ră­mâne în or­ga­nism, „dor­mind“în gan­gli­o­nii ner­voși ani de zi­le. Ade­se­ori, aces­te vi­ru­suri nu re­pre­zin­tă o ame­nin­ţa­re, însă la unii oa­meni se re­ac­ti­ve­a­ză, pro­vo­când o re­ac­ţie in­fla­ma­to­rie. Fac­to­rii ce pot tre­zi la via­ţă vi­ru­sul va­ri­ce­lo-zos­te­rian sunt di­ve­rși: scă­de­rea imu­ni­tă­ţii oda­tă cu vârsta, stil de via­ţă ne­să­nă­tos, o pe­ri­oa­dă de stres in­tens, ex­pu­ne­rea pre­lun­gi­tă la soa­re, bo­li cro­ni­ce gra­ve (can­cer, SIDA).

Boa­la de­bu­te­a­ză ca o gri­pă: obo­se­a­lă, du­reri de cap, fe­bră, du­reri mus­cu­la­re di­fu­ze. Apoi apa­re sen­za­ţia de ar­su­ră sau înţe­pă­turi într-o anu­mi­tă zo­nă cu­ta­na­tă, iar gan­gli­o­nii lim­fa­tici din apro­pi­e­re se pot um­fla. Du­pă câte­va zi­le, apa­re o erup­ţie pe acea zo­nă de pi­e­le du­re­roa­să, de obi­cei pe to­ra­ce (în 50% din­tre ca­zuri), dar le­zi­u­ni­le se pot ma­ni­fes­ta și pe spa­te, fe­se, un braţ sau un pi­ci­or, mai rar pe fa­ţă sau pe pi­e­lea ca­pu­lui.

Cel mai pro­ba­bil, ne­vral­gia in­su­por­ta­bi­lă va tri­mi­te bol­na­vul la me­dic. Con­sul­ta­ţia es­te im­por­tan­tă în spe­cial pen­tru per­soa­ne­le de pes­te 50 de ani, căci tra­ta­men­tul pri­mit la timp per­mi­te evi­ta­rea even­tua­le­lor com­pli­ca­ţii. Me­di­cul va re­co­man­da me­di­ca­men­te an­ti­vi­ra­le, ca­re cu cât se ad­mi­nis­tre­a­ză mai re­pe­de, cu atât mai bi­ne, ide­al cu 2-3 zi­le înain­te să apa­ră ve­zi­cu­le­le. Sche­ma de tra­ta­ment mai cu­prin­de pre­pa­ra­te ca­re cal­me­a­ză du­re­rea (anal­ge­zi­ce, an­ti­in­fla­ma­to­rii, se­da­ti­ve), dar și cor­ti­coi­zi, ca­re aju­tă la ali­na­rea dis­con­for­tu­lui, iar lo­cal, bol­na­vul sau ci­ne­va din fa­mi­lie va apli­ca pe ve­zi­cu­le un un­guent cu an­ti­bi­o­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.