Boa­la ca­re „TRĂS­NEȘTE“crei­e­rul

Apo­ple­xie îi spu­nea cu ani buni în ur­mă ro­mânul bo­lii ca­re, pre­cum un trăs­net ce a lo­vit crei­e­rul, fie te uci­de, fie te la­să pa­ra­li­zat pe via­ţă. Nu și da­că îi cu­noști fac­to­rii de risc și îi ţii în frâu!

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

AVC-ul re­pre­zin­tă o le­zi­u­ne a va­se­lor de sânge de la ni­ve­lul crei­e­ru­lui, ca­re apa­re fie prin astu­pa­rea unui vas de sânge (AVC is­che­mic, cel mai frec­vent, apro­xi­ma­tiv 80% din­tre ca­zuri), fie prin ru­pe­rea va­su­lui de sânge (AVC he­mo­ra­gic). Cau­za AVC-ului is­che­mic o con­sti­tu­ie, deci, ob­struc­ţia brus­că a unei ar­te­re ca­re ali­men­te­a­ză crei­e­rul (flu­xul de sânge es­te între­rupt că­tre zo­na res­pec­ti­vă), pro­vo­ca­tă de ce­le mai mul­te ori de un che­ag de sânge (sunt sus­cep­ti­bi­le ar­te­re­le ca­re pre­zin­tă pe pe­re­ţi plăci de ate­rom, din cau­za pro­ce­su­lui de ate­ros­cle­ro­ză). Cau­za AVC-ului he­mo­ra­gic es­te fi­su­ra­rea unui vas de sânge, de­venit vul­ne­ra­bil în ur­ma unui pro­ces pa­to­lo­gic înde­lun­gat, având drept ur­ma­re o he­mo­ra­gie. Ace­lași me­ca­nism pa­to­lo­gic de­cla­nșe­a­ză și ata­cul de ini­mă! Când o por­ţi­u­ne din crei­er nu es­te iri­ga­tă co­res­pun­ză­tor cu sânge, deci nu mai pri­mește oxi­ge­nul și nu­tri­en­ţii de ca­re are ne­voie, func­ţia ce­re­bra­lă es­te se­ri­os com­pro­mi­să. Urmă­ri­le pot fi crun­te, zo­na afec­ta­tă su­fe­rind le­zi­uni tem­po­ra­re sau per­ma­nen­te.

Cum alt­fel am pu­tea spu­ne, de vre­me ce ne in­for­me­a­ză că la fi­e­ca­re 2 se­cun­de, în lu­me ci­ne­va su­fe­ră un ac­ci­dent vascular cerebral și la fi­e­ca­re 4 mi­nu­te ci­ne­va moa­re din ace­as­tă cau­ză, AVC nu­mă­rându-se prin­tre prin­ci­pa­le­le cau­ze de di­za­bi­li­ta­te și de­ces la ni­vel mon­dial? Se adau­gă și fap­tul că, în pre­zent, pes­te

31% din­tre cei ca­re au su­fe­rit un AVC au vârsta cu­prin­să între 20-64 de ani, în com­pa­ra­ţie cu 25% în 1990.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.