Cât es­te de im­por­tant ter­me­nul de va­la­bi­li­ta­te de pe un pro­dus? (Dia­na Ma­ran­di­uc, trai­ner Na­tu­rys)

Sanatatea de Azi - - FRUMUSETE -

Toa­te pro­du­se­le cos­me­ti­ce pe ca­re le fo­lo­sim au o du­ra­tă de via­ţă li­mi­ta­tă. Ter­me­nul de va­la­bi­li­ta­te al pro­du­su­lui es­te in­scrip­ţi­o­nat pe eti­che­ta aces­tu­ia sub for­ma unui sim­bol gra­fic, o cu­ti­u­ţă cu ca­pa­cul des­chis, înso­ţi­tă de un nu­măr (2M, 6M, 9M, 12M etc.). Aces­ta re­pre­zin­tă nu­mă­rul de luni de va­la­bi­li­ta­te a pro­du­su­lui și se cal­cu­le­a­ză de la pri­ma des­chi­de­re a am­ba­la­ju­lui. În pro­du­se­le cos­me­ti­ce stan­dard se fo­lo­sesc con­ser­van­ţi chi­mici, ca­re își înde­pli­nesc cu brio mi­si­u­nea de a dis­tru­ge mi­croor­ga­nis­me­le, dar au efec­te ne­plă­cu­te asu­pra pi­e­lii și a mu­coa­se­lor. De aici vi­ne și ter­me­nul de va­la­bi­li­ta­te ri­di­cat la aces­te pro­du­se cos­me­ti­ce – 12M, 18M, 24M, 36M. În schimb, pro­du­se­le cos­me­ti­ce din ca­te­go­ria BIO vor con­ţi­ne de fi­e­ca­re da­tă con­ser­van­ţi de ori­gi­ne ve­ge­ta­lă. Un pro­dus BIO de obi­cei are un ter­men de va­la­bi­li­ta­te de ma­xi­mum 6 luni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.