Înal­tă pre­ci­zie chi­rur­gi­ca­lă

Sanatatea de Azi - - STIRI SANATATE -

Spi­ta­lul Cli­nic Sa­na­dor a achi­zi­ţi­o­nat mi­cros­co­pul ope­ra­tor ZEISS KINEVO 900, ul­ti­ma ge­ne­ra­ţie de teh­no­lo­gie ro­bo­ti­că de vi­zua­li­za­re la ni­vel mon­dial pen­tru in­ter­ven­ţi­i­le de neu­ro­chi­rur­gie. Echi­pa­men­tul ofe­ră o ca­pa­ci­ta­te de mă­ri­re a ima­gi­ni­lor și o pro­fun­zi­me de ana­li­ză a de­ta­li­i­lor in­trao­pe­ra­tor mult îmbu­nă­tă­ţi­te, ce­ea ce per­mi­te efec­tua­rea in­ter­ven­ţi­i­lor mi­nu­ţi­oa­se pe crei­er și la co­loa­na ver­te­bra­lă cu pre­ci­zie ri­di­ca­tă și si­gu­ran­ţă. Spi­ta­lul Cli­nic Sa­na­dor es­te în acest mo­ment sin­gu­rul spi­tal din Ro­mânia ca­re uti­li­ze­a­ză no­ua teh­no­lo­gie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.