Ce tre­bu­ie să fa­că un pa­ci­ent pen­tru a pre­ve­ni com­pli­ca­ţi­i­le pi­ci­o­ru­lui dia­be­tic?

Sanatatea de Azi - - SANATATE - me­dic pri­mar chi­rurg, șef de sec­ţie la Spi­ta­lul Cli­nic Can­ta­cu­zi­no Dr. Eduard Lu­cian Ca­tri­na

Pre­ven­ţia es­te le­ga­tă, în pri­mul rând, de con­tro­lul strict al va­lo­ri­lor gli­ce­mi­ei și de o edu­ca­ţie per­ma­nen­tă pri­vi­toa­re la îngri­ji­rea pi­ci­oa­re­lor. Pi­ci­o­rul tre­bu­ie exa­mi­nat sis­te­ma­tic la ori­ce bol­nav dia­be­tic. Pa­ci­en­tul ar tre­bui să se pre­zin­te la spe­cia­list (me­dic de fa­mi­lie, dia­be­to­log, spe­cia­list po­dia­tru) la ori­ce mic semn pen­tru a pri­mi un tra­ta­ment adec­vat. A întârzia pre­zen­ta­rea la me­dic es­te cea mai ma­re greșe­a­lă, iar în ca­zul aces­tor pa­ci­en­ţi cu si­gu­ran­ţă poa­te du­ce de la pi­er­de­rea mem­bru­lui pel­vin, până la cea a vi­e­ţii. Mai mult și mai grav, s-a de­mon­strat că un pa­ci­ent dia­be­tic ca­re a su­fe­rit o am­pu­ta­ţie la ni­ve­lul unui pi­ci­or are 50% șan­se de a dez­vol­ta o le­zi­u­ne și la ni­ve­lul ce­lui de-al doi­lea pi­ci­or în ur­mă­to­rii 2 ani și de a su­feri o am­pu­ta­ţie ma­jo­ră pe mem­brul pel­vin con­tro­la­te­ral în ur­mă­to­rii 5 ani. De ace­ea, în aces­te ca­zuri, ur­mă­ri­rea pa­ci­en­tu­lui o da­tă la 2 luni, in­spec­ţia zil­ni­că a pi­ci­o­ru­lui ră­mas să­nă­tos de că­tre apar­ţi­nă­tori și un tra­ta­ment adec­vat re­co­man­dat de dia­be­to­log se im­pun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.