Ca­se­ta spe­cia­lis­tu­lui Cum func­ţi­o­nea­ză der­ma­to­cos­me­ti­ce­le?

Sanatatea de Azi - - MITUL LUNIE - spe­cia­list der­ma­to­log, Cli­ni­ca der­ma­to­lo­gi­că He­bra Dr. Adi­na Șer­ban

Der­ma­to­cos­me­ti­ce­le ac­nei­ce se gă­sesc de obi­cei în far­ma­cii, sub for­mă de cre­me, lo­ţi­uni de cu­ră­ţa­re, ge­luri, spu­me, măști ș.a. Aces­te pro­du­se ac­ţi­o­nea­ză di­fe­rit, în func­ţie de in­gre­di­en­te­le lor ac­ti­ve, dar în ge­ne­ral au ca scop in­hi­ba­rea prin­ci­pa­le­lor me­ca­nis­me im­pli­ca­te în apa­ri­ţia ac­ne­ei: ex­ce­sul de se­bum, ke­ra­ti­ni­za­rea anor­ma­lă, co­lo­ni­za­rea bac­te­ria­nă, in­fla­ma­ţia. Ast­fel, da­că do­rim di­mi­nua­rea se­cre­ţi­ei de se­bum, tre­bu­ie să cău­tăm pro­du­se ca­re au în com­po­nen­ţă ni­co­ti­na­mi­dă și an­ti­o­xi­dan­ţi, pre­cum ce­ai­ul ver­de sau de­ri­va­ţi de vi­ta­mi­na C. Ke­ra­ti­ni­za­rea anor­ma­lă, im­pli­ca­tă în for­ma­rea co­me­doa­ne­lor, poa­te fi com­bă­tu­tă cu pro­du­se pe ba­ză de acid sa­li­ci­lic, acid li­no­leic, al­fa­hi­dro­xi aci­zi, li­po-hi­dro­zi aci­zi și re­ti­nal­de­hi­dă. Efect an­ti­bac­te­rian au aci­dul lau­ric, re­ti­nal­de­hi­da și să­ru­ri­le de zinc. În ac­ne­ea in­fla­ma­to­rie e bi­ne să fo­lo­sim pro­du­se ce con­ţin ni­co­ti­na­mi­dă, zinc și acid al­fa li­no­le­nic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.