Aten­ţie la glu­ten și lac­ta­te!

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

Into­le­ran­ţa la glu­ten și cea la lac­to­ză sunt prin­tre ce­le mai frec­ven­te. Mul­te per­soa­ne au par­te de re­ac­ţii ne­plă­cu­te du­pă ce con­su­mă lac­ta­te sau pro­du­se de pa­ni­fi­ca­ţie. Foar­te im­por­tant în pre­veni­rea in­fla­ma­ţi­ei es­te să de­pis­te­zi aces­te sen­si­bi­li­tă­ţi prin ana­li­ze spe­ci­fi­ce, pe ca­re ţi le poa­te re­co­man­da me­di­cul spe­cia­list. Pen­tru cei ca­re nu au ast­fel de pro­ble­me, iaur­tul gre­cesc sau iaur­tu­ri­le ca­re con­ţin cul­turi de bac­te­rii be­ne­fi­ce sunt mai mult de­cât bi­ne-veni­te pen­tru pre­veni­rea in­fla­ma­ţi­ei!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.