Nu te înfo­me­ta

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

Pa­re pa­ra­do­xal, dar înfo­me­ta­rea poa­te avea exact efec­tul opus ce­lui do­rit. Asta întru­cât, pen­tru o bu­nă func­ţi­o­na­re, or­ga­nis­mul are ne­voie zil­nic de o anu­mi­tă can­ti­ta­te de nu­tri­men­te, de ca­lo­rii. Da­că nu i le asi­guri, tre­ce au­to­mat pe re­gim de „su­pra­vi­e­ţu­i­re“, înce­ti­nind me­ta­bo­lis­mul, ce­ea ce înse­am­nă păs­tra­rea ca­lo­ri­i­lor drept re­zer­vă pen­tru vre­muri mai bu­ne, când nu-l vei mai vi­tre­gi de hra­nă, adi­că. Iar aces­te re­zer­ve nu sunt altce­va de­cât ţe­su­tul adi­pos de ca­re vrei, de fapt, să sca­pi, ni­ci­de­cum să-l spo­rești. Așa­dar, ca să slă­bești, tre­bu­ie să mă­nânci să­nă­tos, să nu sari pes­te me­se!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.