Ce ana­li­ze să fa­cem du­pă ce am fost înţe­pa­ţi de o că­pușă?

Sanatatea de Azi - - STL DE VIATA - Dr. Ta­tia­na Roșca me­dic pri­mar neu­ro­chi­rur­gie, Cli­ni­ca Dr. Fur­tu­nă Dan

Da­că în ur­mă­toa­re­le ore, du­pă înde­păr­ta­rea că­pușei, nu apa­re o roșe­a­ţă pe pi­e­le și da­că în ur­mă­toa­re­le zi­le nu es­te sem­na­la­tă o sta­re „ca de gri­pă“, înso­ţi­tă de fe­bră, atunci pro­ba­bil că acea că­pușă nu es­te in­fec­ta­tă cu bac­te­ria Bor­re­lia. Una din cinci că­pușe es­te in­fec­ta­tă cu bac­te­ria Bor­re­lia. Du­pă 21 de zi­le de la da­ta mușcă­tu­rii (fă­ră tra­ta­ment cu an­ti­bi­o­ti­ce în ace­as­tă pe­ri­oa­dă) se poa­te fa­ce ana­li­za ELISA IgM și IgG pen­tru Bor­re­lia. Tes­tul es­te cu sen­si­bi­li­ta­te ma­re, dar cu spe­ci­fi­ci­ta­te mi­că. În func­ţie de po­zi­ti­vi­ta­tea pri­mei ana­li­ze, se con­ti­nuă cu un test de con­fir­ma­re - imu­no­blo­ting (wes­tern blot) IgM și IgG.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.