Când in­sec­te­le ata­că pi­e­lea

Umflă­turi, mâncă­ri­mi, du­re­re, roșe­a­ţă…. O înţe­pă­tu­ră de in­sec­tă nu e de­loc plă­cu­tă. Din fe­ri­ci­re, exis­tă so­lu­ţii ca­re te aju­tă să di­mi­nue­zi dis­con­for­tul.

Sanatatea de Azi - - MITUL LUNIE -

Exis­tă o mu­lți­me de spray-uri și loți­uni pro­tec­toa­re, pe ca­re le poți cum­pă­ra de la far­ma­cie, dar și ge­luri sau roll-on-uri cu efect cal­mant, pe ca­re e bi­ne să le ai la ti­ne când știi că ur­me­a­ză să ieși în na­tu­ră.

Pic­ni­cul și toa­te ce­le­lal­te ac­ti­vi­tă­ţi des­fășu­ra­te în aer li­ber pe tim­pul ve­rii ar fi cu si­gu­ran­ţă mai plă­cu­te da­că nu ne-ar sâcâi ener­van­te­le in­sec­te. Ce-i de fă­cut da­că sun­tem înţe­pa­ţi?

Re­ac­ţii ne­plă­cu­te

Înţe­pă­tu­ri­le de in­sec­te pot fi ex­trem de iri­tan­te. Ra­re­ori se întâmplă ca în lo­cul în ca­re ne-a înţe­pat o in­sec­tă, indi­fe­rent că e fur­ni­că, ţânţar, al­bi­nă, vi­es­pe ori păian­jen, să nu apa­ră o re­ac­ţie cu­ta­na­tă su­pă­ră­toa­re - mâncă­ri­mi in­ten­se, umfla­rea și înroși­rea pielii, du­re­re, sen­za­ţie de căl­du­ră. Simp­to­me­le pot per­sis­ta mi­nu­te sau ore, dar per­soa­ne­le mai sen­si­bi­le pot re­sim­ţi du­reri sau mâncă­ri­mi mai mul­te zi­le și chiar pot ră­mâne cu ci­ca­trici în ur­ma scăr­pi­nă­rii. În timp ce pen­tru unii din­tre noi o înţe­pă­tu­ră de in­sec­tă es­te doar o ne­plă­ce­re tem­po­ra­ră, pen­tru alţii, ca­re au pre­dis­po­zi­ţie spre aler­gii, ast­fel de înţe­pă­turi pot fi pe­ri­cu­loa­se, căci pot con­du­ce la re­ac­ţii aler­gi­ce se­ve­re.

Mă­suri ime­dia­te

Pri­mul și cel mai im­por­tant lu­cru es­te să evi­ţi scăr­pi­na­rea: acest gest, deși îţi adu­ce ali­na­re pe mo­ment, in­ten­si­fi­că re­ac­ţia cu­ta­na­tă. Cel mai bi­ne es­te să spe­li zo­na cu apă și să­pun. În ca­zul înţe­pă­tu­ri­lor de al­bi­nă sau vi­es­pe, ime­diat du­pă ce te spe­li scoa­te acul, apoi apli­că un cub de ghe­a­ţă înve­lit într-o ba­tis­tă ori o com­pre­să cu apă re­ce sau ori­ce altce­va re­ce ai la înde­mână. Du­pă ace­ea, ca să alini mâncă­ri­mi­le, in­fla­ma­ţia și du­re­rea, apli­că un un­guent an­ti­his­ta­mi­nic sau înce­ar­că unul din re­me­di­i­le de mai jos:

→ Fre­a­că pișcă­tu­ra de ţânţar cu o fe­lie de lă­mâie sau cu frun­ze de pă­trun­jel, bu­su­i­oc sau pă­tla­gi­nă zdro­bi­te. Ace­as­ta din ur­mă es­te efi­ci­en­tă împo­tri­va tu­tu­ror înţe­pă­tu­ri­lor de in­sec­tă.

→ Pu­ne pe lo­cul afec­tat o com­pre­să cu oţet de me­re.

→ Pre­pa­ră o pas­tă cu pu­ţi­nă apă căl­du­ţă și bi­car­bo­nat de so­diu, aplic- o pe înţe­pă­tu­ră și las-o să ac­ţi­o­ne­ze 15-20 de mi­nu­te. Bi­car­bo­na­tul cal­me­a­ză du­re­rea și re­du­ce ede­mul. → Du­re­rea cau­za­tă de înţe­pă­tu­ri­le de al­bi­ne, vi­es­pi, păian­jeni poa­te fi ra­pid cal­ma­tă fre­când lo­cul cu o ju­mă­ta­te de ce­a­pă, ca­re con­ţi­ne sub­stan­ţe ce neu­tra­li­ze­a­ză veni­nul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.