Le­a­curi de evi­tat da­că ești car­diac

Fi­to­te­ra­pia a de­venit din ce în ce mai po­pu­la­ră în ul­ti­mii ani. Însă nu întot­de­au­na le­a­cu­ri­le na­tu­ris­te sunt bi­ne-veni­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Tot mai mul­te per­soa­ne ape­le­a­ză la re­me­di­i­le na­tu­ra­le atunci când vi­ne vor­ba să tra­te­ze o pro­ble­mă mi­no­ră de să­nă­ta­te sau să dea o mână de aju­tor tra­ta­men­te­lor alo­pa­te. Se știe că în na­tu­ră gă­sim un re­al spri­jin și tot mai mul­ţi me­dici re­co­man­dă, pe lângă cla­si­ce­le me­di­ca­men­te, și su­pli­men­te na­tu­ra­le ca­re să gră­be­as­că vin­de­ca­rea. Sunt însă și si­tua­ţii când anu­mi­te plan­te pot fa­ce mai mult rău de­cât bi­ne.

Fii cu bă­ga­re de se­a­mă!

Bu­năoa­ră, fe­mei­le însăr­ci­na­te nu au voie să se bu­cu­re de be­ne­fi­ci­i­le tra­ta­men­te­lor na­tu­ris­te de­cât într-o foar­te mi­că mă­su­ră, iar dia­be­ti­cii tre­bu­ie să fie și ei foar­te aten­ţi când ape­le­a­ză la ele. Car­dia­cii, în ace­lași timp, deși pot gă­si în ma­ga­zi­ne­le na­tu­ris­te o mul­ţi­me de pre­pa­ra­te ca­re le sunt re­co­man­da­te, tre­bu­ie să știe că sunt anu­mi­te plan­te pe ca­re tre­bu­ie să le evi­te, de­oa­re­ce ele vor in­te­rac­ţi­o­na pe­ri­cu­los cu me­di­ca­men­te­le ca­re le-au fost re­co­man­da­te de că­tre me­di­cul cu­rant. Ia­tă ca­re sunt aces­tea:

SU­NĂ­TOA­REA – es­te fo­lo­si­tă mai cu se­a­mă pen­tru stă­ri­le de an­xi­e­ta­te și de­pre­sie, are un ușor efect se­da­tiv. Din ne­fe­ri­ci­re, ea poa­te in­fluen­ţa ne­ga­tiv efec­tul tra­ta­men­tu­lui hi­per­ten­siv sau al ce­lui împo­tri­va co­les­te­ro­lu­lui, așa că tre­bu­ie ad­mi­nis­tra­tă doar cu acor­dul me­di­cu­lui.

GINSENGUL – es­te fo­lo­sit de că­tre per­soa­ne­le mai în vârstă de­oa­re­ce are un efect ener­gi­zant, îmbu­nă­tă­ţește via­ţa se­xua­lă, dar și sis­te­mul imu­ni­tar. Cu toa­te aces­tea, în ca­zul în ca­re ur­me­zi un tra­ta­ment pen­tru afec­ţi­uni car­dia­ce, tre­bu­ie să știi că ginsengul, în can­ti­tă­ţi prea mari, in­te­rac­ţi­o­nea­ză pe­ri­cu­los cu pre­pa­ra­te­le ca­re au ro­lul de sub­ţi­e­re a sânge­lui și de pre­veni­re a for­mă­rii che­a­gu­ri­lor.

ALOE VE­RA – es­te un ade­vă­rat pa­na­ceu. Mul­ţi o fo­lo­sesc doar ex­tern, pen­tru a tra­ta di­ver­se afec­ţi­uni ale pielii. Alţii ape­le­a­ză la ea pen­tru scă­de­rea gli­ce­mi­ei sau pen­tru a ţi­ne sub con­trol ast­mul. To­tuși, în ca­zul car­dia­ci­lor, su­pli­men­te­le cu aloe ve­ra pot du­ce la o scă­de­re a ni­ve­lu­lui de po­ta­siu din sânge și la apa­ri­ţia unor tul­bu­rări de ritm car­diac.

CICOAREA – noi, ro­mânii, o știm foar­te bi­ne, de­oa­re­ce înain­te de 1989 con­su­mam pul­be­rea din ră­dă­ci­na aces­tei plan­te pe post de ca­fea, ca­re nu se prea gă­sea prin ma­ga­zi­ne. Ca re­co­man­dări pen­tru să­nă­ta­te tre­bu­ie să no­tăm că es­te un bun an­ti­vi­ral, cal­me­a­ză du­re­ri­le de gât și gră­bește vin­de­ca­rea bro­nși­tei. În schimb, da­că iei di­u­re­ti­ce ca­re duc la re­gla­rea ten­si­u­nii, ar tre­bui să o evi­ţi, de­oa­re­ce le sca­de efi­ci­en­ţa.

În ca­zul în ca­re ale­gi să bei ce­ai ne­gru, tre­bu­ie să știi că el co­nți­ne vi­ta­mi­na K, fapt ca­re nu-l re­co­man­dă car­dia­ci­lor ca­re iau me­di­ca­men­te de su­bți­e­re a sânge­lui. În caz con­trar, ris­cul de he­mo­ra­gii es­te cres­cut.

GREPFRUTUL – su­cul său amă­rui es­te apre­ciat de mul­ţi, însă efec­te­le sa­le ne­ga­ti­ve nu sunt cu­nos­cu­te de toa­tă lu­mea. El tre­bu­ie evi­tat de că­tre to­ţi cei ca­re fac ori­ce fel de tra­ta­ment, de­oa­re­ce anu­mi­te en­zi­me din com­po­zi­ţia lui in­te­rac­ţi­o­nea­ză ne­ga­tiv cu mo­dul în ca­re me­di­ca­men­te­le sunt ab­sor­bi­te de că­tre or­ga­nism.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.