Su­nă­toa­rea de la A la Z

Plan­ta cu fru­moa­se flori gal­be­ne pe ca­re o întâlnim pre­tu­tin­deni, prin gră­dini, pe pășuni, la mar­gi­nea dru­mu­ri­lor, de la câmpie până la zo­na su­bal­pi­nă, dar mai ales în lo­curi de­lu­roa­se, cu­nos­cu­tă în lim­baj po­pu­lar sub de­nu­mi­rea de po­jar­ni­ţă, are pro­pri­e­tă

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Arhi­cu­nos­cu­tă din vre­muri de de­mult drept re­me­diu împo­tri­va tris­te­ţii, cal­mant al du­re­ri­lor și al stă­ri­lor ner­voa­se, ce­ai­ul de su­nă­toa­re es­te fo­lo­sit și în pre­zent ca se­da­tiv. Dar nu nu­mai.

Bo­li­le car­di­o­vas­cu­la­re, pre­cum hi­per­ten­si­u­nea ar­te­ria­lă, in­su­fi­ci­en­ţa car­dia­că și cir­cu­la­to­rie pot fi tra­ta­te cu suc­ces cu in­fu­zie de su­nă­toa­re. Se pre­pa­ră din­tr-o lin­gu­ri­ţă de plan­tă mă­run­ţi­tă la o ca­nă de apă clo­co­ti­tă, lă­sa­tă apoi la in­fu­zat timp de 15-20 de mi­nu­te. Du­pă ce se stre­coa­ră, se be­au 2-3 căni pe zi. Aten­ţie, însă! Tre­bu­ie să ceri sfa­tul unui fi­to­te­ra­peut, căci su­nă­toa­rea poa­te in­ter­fe­ra cu pas­ti­le­le re­co­man­da­te de me­dic.

Dia­be­tul, întru­cât nu de pu­ţi­ne ori es­te de­cla­nșat de stres și între­ţi­nut de stări de ne­li­niște, poa­te fi pre­venit și ţi­nut sub con­trol, prin men­ţi­ne­rea gli­ce­mi­ei în li­mi­te nor­ma­le, cu aju­to­rul pre­pa­ra­te­lor pe ba­ză de su­nă­toa­re. În pe­ri­oa­de­le stre­san­te sau cu ten­si­u­ne emo­ţi­o­na­lă pro­nun­ţa­tă, se re­co­man­dă o cu­ră de 2-4 săp­tă­mâni cu pul­be­re de su­nă­toa­re, timp în ca­re se admi­nis­tre­a­ză câte trei lin­gu­ri­ţe pe zi, cu acor­dul dia­be­to­lo­gu­lui.

Floa­re de nă­duf i se mai spu­ne su­nă­toa­rei în lim­baj po­pu­lar. Cum alt­fel, de vre­me ce te aju­tă să-ţi re­vi­nă zâmbe­tul pe chip, să dis­pa­ră ca prin mi­nu­ne stă­ri­le de an­xi­e­ta­te, ner­vo­zi­ta­tea, in­som­nia? O con­fir­mă nu­me­roa­se stu­dii, po­tri­vit că­ro­ra su­nă­toa­rea es­te con­si­de­ra­tă cel mai pu­ter­nic an­ti­de­pre­siv na­tu­ral. Un ce­ai cald de su­nă­toa­re pa­re re­me­di­ul ex­ce­lent du­pă o zi obo­si­toa­re.

Gar­ga­ra cu ce­ai de su­nă­toa­re, da­to­ri­tă pro­pri­e­tă­ţi­lor an­ti­bi­o­ti­ce și an­ti­ne­vral­gi­ce ale plan­tei, tra­te­a­ză cu suc­ces in­fla­ma­ţi­i­le gâtu­lui, gin­gi­i­lor și ale gan­gli­o­ni­lor din zo­na aces­to­ra, cal­me­a­ză du­re­ri­le de din­ţi. Se re­cur­ge la ace­as­tă pro­ce­du­ră de do­uă ori pe zi, di­mi­nea­ţa și se­a­ra, sau la ne­voie.

Ne­vral­gia de tri­ge­men poa­te fi com­bă­tu­tă da­că se be­au zil­nic câte 2-3 căni cu in­fu­zie de su­nă­toa­re și se ma­se­a­ză lo­cul du­re­ros cu ulei de su­nă­toa­re.

Ocu­ră cu tinc­tu­ră de su­nă­toa­re se poa­te do­ve­di un ex­ce­lent re­me­diu în com­ba­te­rea con­ges­ti­ei he­pa­ti­ce și a he­pa­ti­tei cro­ni­ce, dar și a gas­tri­te­lor hi­pe­ra­ci­de, ul­ce­re­lor gas­tric și du­o­de­nal, ic­te­ru­lui, bo­lii fi­ca­tu­lui gras, ci­ro­zei, dis­chi­ne­zi­ei bi­lia­re, cram­pe­lor sto­ma­ca­le, he­mo­roi­zi­lor. Se admi­nis­tre­a­ză câte 30 de pi­că­turi de trei ori pe zi, di­lua­te în 50 ml apă, având gri­jă să nu se de­pășe­as­că do­za. În problemele di­ges­ti­ve, re­co­man­dat es­te și extrac­tul de su­nă­toa­re, cam 1 gram pe zi, în cu­re de șa­se săp­tă­mâni, ur­ma­te de trei săp­tă­mâni de pau­ză, du­pă ca­re tra­ta­men­tul se poa­te re­lua.

Pre­cau­ţie: pe du­ra­ta ad­mi­nis­tră­rii ori­că­rui pre­pa­rat pe ba­ză de su­nă­toa­re es­te bi­ne să se evi­te ex­pu­ne­rea la soa­re. Alt­fel, din cau­za efec­tu­lui de fo­to­sen­si­bi­li­za­re pe ca­re îl are plan­ta, se poa­te ajun­ge la der­ma­ti­tă aler­gi­că so­la­ră, agra­va­rea di­ver­se­lor bo­li de pi­e­le, pre­cum vi­ti­li­go, pso­ria­zi­sul și der­ma­to­ze­le. Aten­ţie spo­ri­tă tre­bu­ie acor­da­tă și in­te­rac­ţi­o­nă­rii pre­pa­ra­te­lor pe ba­ză de su­nă­toa­re cu une­le me­di­ca­men­te, pre­cum anes­te­zi­ce­le, imu­no­su­pre­soa­re­le, an­ti­coa­gu­lan­te­le, an­tiast­ma­ti­ce­le, an­ti­lep­ti­ce­le, tra­ta­men­te­le pen­tru re­du­ce­rea co­les­te­ro­lu­lui, din ca­re cau­ză efec­tul aces­to­ra poa­te fi mult di­mi­nuat. Fe­mei­le ca­re fo­lo­sesc an­ti­con­cep­ţi­o­na­le ar tre­bui să știe că su­nă­toa­rea re­du­ce efec­tul con­tra­cep­ti­ve­lor ora­le, ad­mi­nis­tra­rea lor pu­tându-se do­ve­di inu­ti­lă.

Ră­ni­le, tăi­e­tu­ri­le, zgâri­e­tu­ri­le, ec­ze­me­le, fu­run­cu­le­le, ar­su­ri­le și înţe­pă­tu­ri­le de in­sec­te pot fi și ele oblo­ji­te cu su­nă­toa­re. Mai întâi, se cu­ră­ţă lo­cul afec­tat cu tinc­tu­ră de su­nă­toa­re, iar du­pă ce pi­e­lea s-a us­cat, se apli­că ulei de su­nă­toa­re. Se re­cur­ge la ace­as­tă pro­ce­du­ră de 2-3 ori pe zi, având gri­jă ca în tot acest timp res­pec­ti­va por­ţi­u­ne de pi­e­le să nu fie ex­pu­să la soa­re.

Sa­po­ni­ne­le pe ca­re le con­ţi­ne su­nă­toa­rea au pro­pri­e­tă­ţi fe­bri­fu­ge și ex­pec­to­ran­te, cu efect bi­ne­fă­că­tor în caz de ră­ce­li, si­nu­zi­te, vi­ro­ze.

Ulei­ul de su­nă­toa­re es­te foar­te bun pen­tru cal­ma­rea co­li­ci­lor cu ca­re se con­frun­tă frec­vent su­ga­rii. Mi­cu­ţii se li­niștesc ime­diat da­că sunt ma­sa­ţi pe bur­ti­că cu acest pre­pa­rat.

Vi­nul de su­nă­toa­re es­te și el bun, mai ales în afec­ţi­u­ni­le pul­mo­na­re, fi­ind re­co­man­dat în astm și bro­nși­te. Se pre­pa­ră din 30-50 g floa­re us­ca­tă la un li­tru de vin alb, ţi­nu­te la ma­ce­rat ze­ce zi­le, du­pă ca­re se stre­coa­ră. Se be­au câte 2-3 pă­hă­re­le pe zi, între me­se.

Zil­nic e bi­ne să bei o ca­nă cu in­fu­zie de su­nă­toa­re pen­tru a di­mi­nua efec­te­le stre­su­lui, ina­mi­cul zi­le­lor noas­tre.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.