Că­pușe­le te pot îmbol­nă­vi

E va­ră, e soa­re, toc­mai po­tri­vit să ieși la plim­ba­re. Aten­ţie, însă, ca mul­ti­tu­di­nea de emo­ţii po­zi­ti­ve să nu fie înso­ţi­tă de ne­plă­ceri de se­zon, pre­cum con­tac­tul cu că­pușe­le!

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

re­zen­te din mai până în oc­tom­brie în ve­ge­ta­ţia din pă­duri, în iar­bă și tu­fișuri, că­pușe­le se pot li­pi cu ușu­rin­ţă de cei ce le trec prin pre­aj­mă, oa­meni sau ani­ma­le, și își înfig ca­pul sub pi­e­lea vic­ti­mei pen­tru a se hrăni cu sânge­le aces­teia. Chiar da­că nu toa­te că­pușe­le sunt con­ta­mi­na­te cu bac­te­ria Bor­re­lia, ris­cul de a te pri­cop­si cu ma­la­dia Ly­me, ca­re poa­te cau­za gra­ve com­pli­ca­ţii car­dia­ce și neu­ro­lo­gi­ce, in­clu­siv pa­ra­li­zii, nu es­te de ne­gli­jat.

Pa­za bu­nă...

Înţe­pă­tu­ra că­pușei es­te foar­te pu­ţin du­re­roa­să, din ca­re cau­ză es­te ușor să nici nu ob­ser­vi pre­zen­ţa in­sec­tei sub pi­e­le. Nu te plim­ba prin iar­bă sau pă­du­re pur­tând pan­ta­loni scur­ţi, op­te­a­ză pen­tru șo­se­te înal­te, ba­gă-ţi me­reu blu­za în pan­ta­loni, pen­tru a nu lă­sa zo­ne li­be­re prin ca­re că­pușe­le să in­tre în con­tact cu pi­e­lea ta. Du­pă o plim­ba­re într-un loc un­de s-ar fi pu­tut să întâlnești că­pușe, ime­diat ce ai ajuns aca­să, ve­ri­fi­că da­că nu cum­va ai fi­xa­tă pe un­de­va pe pi­e­le vreu­na, de mul­te ori vi­zi­bil fi­ind doar un punct ne­gru cât gă­mă­lia unui ac.

Când ne­ca­zul n-a pu­tut fi evi­tat

Cu toa­tă pre­cau­ţia, s-a întâmplat și ne­su­fe­ri­ta in­sec­tă și-a fă­cut loc sub pi­e­lea ta? E foar­te im­por­tant s-o sco­ţi cât mai re­pe­de, însă nu de unul sin­gur, căci e foar­te po­si­bil să n-o ex­tra­gi cu to­tul, ci să-i ră­mână ca­pul sub pi­e­lea ta. Mer­gi la pri­mul ca­bi­net me­di­cal, un­de un me­dic o va ex­tra­ge, cu aju­to­rul unei pen­se­te.

Te pre­gă­teş­ti de plim­ba­re prin pă­du­re sau vreo pa­jiş­te? Do­te­a­ză-te, la su­ges­tia far­ma­cis­tu­lui, cu un pre­pa­rat re­pe­lent ce te-ar pu­tea feri de că­pu­şe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.