Un corp de no­ta 10

Cum fac une­le fe­mei de ara­tă atât de bi­ne când sunt la pla­jă? Si­lue­ta per­fec­tă nu es­te sin­gu­ra ca­re le asi­gu­ră un as­pect plă­cut.

Sanatatea de Azi - - FĂRNUĂMTAUTSEEŢE -

Pi­e­lea us­ca­tă, as­pră, îmbă­trâni­tă sau pă­ta­tă ne știr­bește din frumuseţe atunci când pur­tăm o ves­ti­men­ta­ţie mai su­ma­ră. Tra­ta­men­te­le scum­pe aduc be­ne­fi­cii in­con­tes­ta­bi­le, însă noi am aflat câte­va tru­curi sim­ple, ușor de pus în prac­ti­că pen­tru a că­pă­ta un trup de no­ta 10 în scurt timp.

Pe­ri­e­rea us­ca­tă, un tra­ta­ment mi­nu­ne

Înain­te de a fa­ce duș di­mi­nea­ţa, ia o pe­rie as­pră pen­tru corp și ma­se­a­ză-ţi pi­e­lea înce­pând de la pi­ci­oa­re, apoi trun­chi­ul, spa­te­le și bra­ţe­le. Pen­tru acest tra­ta­ment ai ne­voie doar de un mi­nut, dar es­te ex­traor­di­nar pen­tru că te re­vi­go­re­a­ză, ex­fo­lia­ză pi­e­lea moar­tă, o fa­ce mai to­ni­că și sti­mu­le­a­ză cir­cu­la­ţia pe­ri­fe­ri­că.

Ulei pen­tru un plus de fi­ne­ţe

Va­ra, pi­e­lea are ne­voie de ce­va mai mult de­cât o lo­ţi­u­ne de corp, iar ulei­ul hi­dra­tant și hră­ni­tor poa­te fi o so­lu­ţie. Așa că, păs­tre­a­ză în baie o sti­clu­ţă cu ulei­ul pre­fe­rat și du­pă duș, când pi­e­lea es­te încă pu­ţin ume­dă, apli­că (ni­ci­o­da­tă pe pi­e­lea ca­re nu a fost cu­ră­ţa­tă, pen­tru că pra­ful în com­bi­na­ţie cu ulei­ul astu­pă po­rii) câte­va pi­că­turi de ulei pe pi­ci­oa­re, mâini și pu­ţin pe res­tul cor­pu­lui. Sunt ide­a­le ulei­u­ri­le de ar­gan, de stru­guri, de co­cos sau jo­jo­ba. Po­ţi fo­lo­si un sin­gur tip de ulei sau le po­ţi com­bi­na.

As­pect de va­can­ţă

Chiar da­că ai fost sau nu în va­can­ţă, ai stat sau ba la pla­jă, o pi­e­le bron­za­tă se poa­te ob­ţi­ne foar­te ușor cu câte­va pi­că­turi de au­to­bron­zant. Și, ca să evi­ţi pe­te­le sau o cu­loa­re neu­ni­for­mă, adau­gă doar câte­va pi­că­turi în lo­ţi­u­nea de corp și în cre­ma de fa­ţă. Pi­e­lea ta va că­pă­ta din cap până în pi­ci­oa­re o cu­loa­re ară­mie de­li­ca­tă și o stră­lu­ci­re de vis. Ace­lași lu­cru îl po­ţi ob­ţi­ne și mai ușor apli­când o pu­dră bron­zan­tă pe între­gul trup, nu doar pe fa­ţă. Fo­lo­sește aces­te tru­curi și pen­tru a-ţi între­ţi­ne bron­zul.

Ex­fo­lia­ză re­gu­lat

O pi­e­lea fi­nă, tână­ră și fer­mă nu se poa­te între­ţi­ne fă­ră o ex­fo­li­e­re re­gu­la­tă. Dar ace­as­tă ex­fo­li­e­re o po­ţi fa­ce și fă­ră un scrub. O por­to­ca­lă es­te de ajuns. Taie în ju­mă­ta­te o por­to­ca­lă și ma­se­a­ză-ţi pi­e­lea înain­te de duș, in­sis­tând pe coa­te, ge­nun­chi și căl­câie. Mi­roa­se bi­ne și ex­fo­li­e­a­ză de­li­cat pi­e­lea. La­să 2-3 mi­nu­te să ac­ţi­o­ne­ze și apoi po­ţi in­tra în ca­dă. Dar da­că sim­ţi că ai ne­voie de o ex­fo­li­e­re mai du­ră, atunci ames­te­că do­uă lin­guri cu ulei de măs­li­ne și una cu sa­re sau za­hăr și ma­se­a­ză tot cor­pul. Mai po­ţi adău­ga 1-2 pi­că­turi de ulei esen­ţial pen­tru aro­mă. Es­te un scrub na­tu­ral, ief­tin și efi­ci­ent.

Bea apă cu mă­su­ră

Tem­pe­ra­tu­ri­le ri­di­ca­te pot du­ce la des­hi­dra­ta­re, du­reri de cap și ame­ţe­li. Apa es­te cel mai bun tra­ta­ment. Și nu doar or­ga­nis­mul be­ne­fi­cia­ză de pe ur­ma ei, ci și pi­e­lea. Me­di­cii ne re­co­man­dă opt pa­ha­re de apă pe zi pen­tru a ne men­ţi­ne echi­li­brul hi­dric și a aju­ta pro­ce­sul de de­to­xi­fi­ca­re. Dar da­că bei ca­fea sau al­cool, tre­bu­ie să adau­gi încă un pa­har de apă pen­tru fi­e­ca­re ca­nă sau pa­har din aces­te bău­turi.

Epi­la­re per­fec­tă

Nu întot­de­au­na du­pă epi­la­re pi­e­lea ră­mâne fi­nă, mai ales atunci când fo­lo­sești la­ma. Însă da­că aplici în lo­cul spu­mei de ras ulei de co­cos sau ori­ce alt ulei, pi­e­lea va fi pro­te­ja­tă de do­uă ori, în pri­mul rând împo­tri­va des­hi­dra­tă­rii și în al doi­lea rând împo­tri­va ră­ni­rii pen­tru că pe­li­cu­la pe ca­re o for­me­a­ză pe su­pra­fa­ţa pielii va fa­ce la­ma să alun­ce ușor pe toa­te con­tu­ru­ri­le cor­pu­lui. Și pen­tru a păs­tra la­ma într-o sta­re per­fec­tă pen­tru ur­mă­toa­re epi­la­re, du­pă cu­ră­ţa­re, usuc-o și apli­că o pi­că­tu­ră de ulei pen­tru a evi­ta ru­gi­ni­rea.

Car­dio pen­tru si­lue­tă

Da­că vrei să-ţi re­de­fi­nești si­lue­ta, dieta poa­te fi de aju­tor, însă exer­ci­ţi­i­le car­dio sunt cheia pen­tru un re­zul­tat ra­pid și si­gur. Aces­tea cresc rit­mul car­diac, ce­ea ce du­ce la ar­de­rea gră­si­mi­lor. Aler­ga­tul, step­per-ul, bi­ci­cle­ta, dar și îno­tul sunt ce­le ca­re re­mo­de­le­a­ză mai ra­pid cor­pul. Fă sport cel pu­ţin 30 de mi­nu­te, de 2-3 ori pe săp­tă­mână.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.