Pen­tru co­pii și ado­les­cen­ţi

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

Diag­no­za func­ţi­o­na­lă prin me­to­da Bac­kfix re­le­vă asi­me­tri­i­le func­ţi­o­na­le bi­o­me­ca­ni­ce mus­cu­loar­ti­cu­la­re ale co­loa­nei ver­te­bra­le și ale ce­lor­lal­te seg­men­te ale cor­pu­lui pen­tru di­ver­se de­fi­ci­en­ţe ale aces­to­ra, cum ar fi ce­le le­ga­te de pe­ri­oa­da de crește­re și dez­vol­ta­re a co­pi­lu­lui și ado­les­cen­tu­lui. Pro­gra­me­le sunt per­so­na­li­za­te pe ba­za mă­su­ră­to­ri­lor com­pu­te­ri­za­te ale co­loa­nei ver­te­bra­le, în func­ţie de is­to­ri­cul bo­lii pa­ci­en­tu­lui, sta­rea lui ac­tua­lă de­ter­mi­na­tă prin exa­men cli­nic (pos­tu­ră, de­fi­ci­en­ţe func­ţi­o­na­le, li­mi­tări) și da­te per­so­na­le (vârstă, sex, înăl­ţi­me, greu­ta­te, com­po­zi­ţie cor­po­ra­lă, ni­vel de pro­tec­ţie an­ti­o­xi­dan­tă).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.