CA­TA­RAC­TA, pri­ma cau­ză de or­bi­re

Una din­tre ce­le mai răs­pândi­te afec­ţi­uni ocu­la­re la o vârstă înain­ta­tă, ca­ta­rac­ta con­stă în opa­ci­fi­e­rea cris­ta­li­nu­lui, în con­di­ţii nor­ma­le aces­ta fi­ind tran­spa­rent.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Exis­tă mai mul­te ti­puri de ca­ta­rac­tă, cea ca­re îi afec­te­a­ză pe vârst­nici fi­ind ca­ta­rac­ta co­mu­nă. Deși cau­ze­le ră­mân încă ne­cu­nos­cu­te, s-au re­mar­cat anu­mi­ţi fac­tori de risc: ex­pu­ne­rea ex­ce­si­vă la ra­dia­ţi­i­le ul­tra­vi­o­le­te, atât a ce­lor ale lu­mi­nii na­tu­ra­le, cât și ale ce­lei ar­ti­fi­cia­le din sa­loa­ne­le de bron­zat ar­ti­fi­cial, al­coo­lis­mul cro­nic, fu­ma­tul.

In­di­cii îngri­jo­ră­toa­re

În func­ţie de gra­dul de afec­ta­re a cris­ta­li­nu­lui, ca­ta­rac­ta își poa­te anun­ţa in­stau­ra­rea prin ur­mă­toa­re­le simp­to­me: ● ve­de­rea de­vi­ne înce­ţoșa­tă și-i sca­de trep­tat acu­i­ta­tea; ● ima­gi­ne du­blă; ● scă­de­rea ve­de­rii la dis­tan­ţă; ● sen­za­ţia de or­bi­re la lu­mi­nă pu­ter­ni­că; ● mo­di­fi­ca­rea cu­lo­rii pu­pi­lei în alb-ce­nușiu sau găl­bui.

Poa­te fi pre­veni­tă?

Nu exis­tă mij­loa­ce pro­fi­lac­ti­ce și nici tra­ta­ment me­di­ca­men­tos împo­tri­va ca­ta­rac­tei, aces­ta din ur­mă nu poa­te de­cât să întârzie, dar nu pen­tru mult timp, opa­ci­fi­e­rea cris­ta­li­nu­lui. În cur­sul unui exa­men de ru­ti­nă, cu aju­to­rul unui apa­rat nu­mit bi­o­mi­cros­cop, se exa­mi­nea­ză cris­ta­li­nul pen­tru de­pis­ta­rea even­tua­le­lor opa­ci­tă­ţi la ni­ve­lul aces­tu­ia. Du­pă sta­bi­li­rea diag­nos­ti­cul de ca­ta­rac­tă, doar de că­tre un me­dic of­tal­mo­log, ur­me­a­ză și alte tes­te, în ur­ma că­ro­ra es­te es­ti­mat gra­dul de avan­sa­re a bo­lii. Aten­ţie: du­pă mult timp fă­ră a se lua mă­suri împo­tri­va ca­ta­rac­tei, se poa­te ajun­ge chiar la or­bi­re!

Când se im­pu­ne con­sul­tul of­tal­mo­lo­gic?

Da­că: → Se sim­te des ne­voia schim­bă­rii len­ti­le­lor oche­la­ri­lor;

→ De­ran­je­a­ză ima­gi­nea du­blă, înce­ţoșa­tă, apă­ru­tă trep­tat;

→ Din cau­za sen­si­bi­li­tă­ţii cres­cu­te la lu­mi­nă, ve­de­rea es­te se­ri­os per­tur­ba­tă;

→ Șo­fa­tul pe tim­pul nop­ţii es­te mult îngreu­nat din cau­za sen­si­bi­li­tă­ţii cres­cu­te la lu­mi­ni­le din tra­fic;

→ Tul­bu­ră­ri­le de ve­de­re afec­te­a­ză ac­ti­vi­ta­tea zil­ni­că.

Cum te aju­tă me­di­cul

În fa­ze­le in­ci­pi­en­te ale bo­lii, me­di­cul poa­te re­co­man­da pur­ta­rea unor oche­lari spe­cia­li sau a unor len­ti­le de con­tact cu func­ţie iden­ti­că. Sin­gu­rul tra­ta­ment efi­ci­ent es­te cel chi­rur­gi­cal, inter­ven­ţia con­stând în înlo­cu­i­rea cris­ta­li­nu­lui întu­ne­cat cu unul ar­ti­fi­cial. Se im­pu­ne atunci când afec­te­a­ză ac­ti­vi­ta­tea zil­ni­că și în si­tua­ţia în ca­re ca­ta­rac­ta es­te foar­te avan­sa­tă. Da­to­ri­tă noi­lor me­to­de de tra­ta­ment și cu aju­to­rul chi­rur­gi­ei mo­der­ne, scă­de­rea ve­de­rii din cau­za ca­ta­rac­tei poa­te fi vin­de­ca­tă prin im­plan­ta­rea unui cris­ta­lin plia­bil. No­ua teh­no­lo­gie per­mi­te o in­ter­ven­ţie fa­ci­lă, ca­re poa­te du­ra nu­mai ze­ce mi­nu­te, cu o in­ci­zie mi­nus­cu­lă, re­cu­pe­ra­rea fi­ind mult mai ra­pi­dă, cu sta­bi­li­za­rea di­op­tri­i­lor în doar câte­va zi­le, și ris­curi mult mai mici de­cât în ca­zul ope­ra­ţi­i­lor cla­si­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.