GLAU­CO­MUL, o boa­lă as­cun­să

Din fe­ri­ci­re, deși es­te a do­ua cau­ză de or­bi­re la ni­vel mon­dial, glau­co­mul es­te una din­tre bo­li­le cro­ni­ce ca­re pot fi ţi­nu­te sub con­trol. Asta, cu con­di­ţia să fie des­co­pe­rit la timp și tra­tat co­res­pun­ză­tor.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Glau­co­mul, o boa­lă cu cau­ză ne­cu­nos­cu­tă, are evo­lu­ţie de du­ra­tă, timp în ca­re afec­te­a­ză pro­gre­siv ner­vul op­tic, pu­tându-se ajun­ge, din cau­za unei pre­si­uni in­trao­cu­la­re cres­cu­te, până la atro­fi­e­rea lui. Di­fi­cul­ta­tea cea mai ma­re es­te diag­nos­ti­ca­rea pre­co­ce, mai ales că poa­te evo­lua mult timp în tă­ce­re, fă­ră a pre­zen­ta vreun simp­tom, din ca­re cau­ză se și ajun­ge la me­dic într-un sta­diu avan­sat al bo­lii. So­lu­ţia? Du­pă 40 de ani, con­tro­lul of­tal­mo­lo­gic anual e obli­ga­to­riu, pre­si­u­nea in­trao­cu­la­ră și fun­dul de ochi fi­ind in­ves­ti­ga­ţii prin ca­re poa­te fi de­pis­tat glau­co­mul. Ves­tea bu­nă es­te că glau­co­mul nu con­du­ce nea­pă­rat la or­bi­re. Are o ase­me­nea ur­ma­re doar atunci când es­te de­pis­tat târziu și nu es­te tra­tat co­rect. Așa­dar, diag­nos­ti­ca­rea glau­co­mu­lui re­pre­zin­tă pri­mul pas că­tre sal­va­rea ve­de­rii. Chiar da­că glau­co­mul nu se poa­te vin­de­ca, iar acu­i­ta­tea vi­zua­lă pi­er­du­tă nu se mai poa­te re­câști­ga, cu aju­to­rul pi­că­tu­ri­lor și al in­ter­ven­ţi­i­lor chi­rur­gi­ca­le scă­de­rea ve­de­rii poa­te fi stag­na­tă.

Cum se tra­te­a­ză

În ce­ea ce pri­vește tra­ta­men­tul me­di­ca­men­tos, la fel ca și în caz de hi­per­ten­si­u­ne, glau­co­mul ne­ce­si­tă tra­ta­ment zil­nic: o pi­că­tu­ră sau do­uă de me­di­ca­ment. Da­că o ase­me­nea te­ra­pie nu dă re­zul­ta­te, se re­co­man­dă tra­ta­men­tul cu la­ser. Chiar da­că aces­ta nu re­zol­vă pro­ble­ma, îl amână pe cel chi­rur­gi­cal, con­si­de­rat drept o ul­ti­mă so­lu­ţie. Cum ce­le mai mul­te ca­zuri de glau­com sunt cro­ni­ce, boa­la ur­me­a­ză a fi mo­ni­to­ri­za­tă pe tot par­cur­sul vi­e­ţii.

ATEN­ŢIE! Glau­co­mul poa­te fi de­pis­tat și diag­nos­ti­cat doar de că­tre un me­dic of­tal­mo­log, în ni­ci­un caz de op­ti­me­tris­tul din vreun ma­ga­zin de op­ti­că me­di­ca­lă.

Con­form es­ti­mă­ri­lor, la noi exis­tă apro­xi­ma­tiv 140 000 de pa­ci­e­nți cu acest diag­nos­tic ce se ma­ni­fes­tă prin afec­ta­rea pro­gre­si­vă a ner­vu­lui op­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.