Cum pre­vii RE­TI­NO­PA­TIA DIA­BE­TI­CĂ

Es­te o com­pli­ca­ţie gra­vă cu ca­re se poa­te con­frun­ta ori­ci­ne su­fe­ră de dia­bet za­ha­rat și ca­re, ne­tra­ta­tă, poa­te con­du­ce la pi­er­de­rea ve­de­rii.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

În sta­di­i­le in­ci­pi­en­te, nu de­ran­je­a­ză mai de­loc sau foar­te pu­ţin, în ce­le avan­sa­te, însă, poa­te afec­ta ire­me­dia­bil re­ti­na. Ulte­ri­or apar și simp­to­me­le.

In­di­cii de luat în se­a­mă

Se spu­ne că re­ti­no­pa­tia dia­be­ti­că de­bu­te­a­ză fă­ră a-și sem­na­la pre­zen­ţa. To­tuși, la un mo­ment dat vor apă­rea și pri­me­le sem­ne ce n-ar tre­bui ni­ci­cum ne­gli­ja­te: ve­de­re înce­ţoșa­tă, scă­de­rea ve­de­rii noc­tur­ne, apa­ri­ţia punc­te­lor întu­ne­ca­te sau lu­mi­noa­se în câmpul vi­zual, per­cep­ţia dis­tor­si­o­na­tă a cu­lo­ri­lor, di­fi­cul­tă­ţi la ci­ti­re, sen­za­ţia de văl pe ochi sau chiar pi­er­de­rea, fie și pen­tru doar câte­va mo­men­te, a ca­pa­ci­tă­ţii de a ve­dea. E sta­di­ul în ca­re ne­plă­ce­ri­le pot fi înlă­tu­ra­te, ori­ca­re din­tre ele ar tre­bui să te de­ter­mi­ne să con­sul­ţi un of­tal­mo­log. Altfel, per­mi­ţând bo­lii să avan­se­ze, se poa­te ajun­ge la he­mo­ra­gii în in­te­ri­o­rul ochi­u­lui, ce­ea ce poa­te con­du­ce la dez­li­pi­rea to­ta­lă sau par­ţia­lă de re­ti­nă.

O po­ţi ţi­ne la dis­tan­ţă

Prin ţi­ne­rea sub con­trol a ni­ve­lu­lui za­hă­ru­lui din sânge și con­troa­le of­tal­mo­lo­gi­ce pe­ri­o­di­ce, cel pu­ţin o da­tă pe an (iar atunci când știi că gli­ce­mia obișnu­i­ește să tre­a­că de li­mi­te­le ma­xi­me, chiar și de do­uă ori pe an). Aces­tea con­stau în exa­mi­na­rea fun­du­lui de ochi în ve­de­rea de­pis­tă­rii even­tua­le­lor mo­di­fi­cări la ni­ve­lul re­ti­nei.

De aju­tor

E ști­ut fap­tul că dia­be­tul afec­te­a­ză func­ţi­o­na­rea sis­te­mu­lui vas­cu­lar, de su­fe­rit din cau­za lui având nu doar va­se­le de sânge ale ini­mii, ci și ce­le ca­re hră­nesc re­ti­na. Dar, întru­cât re­ti­no­pa­tia de­bu­te­a­ză fă­ră simp­to­me, sin­gu­ra șan­să să-i pre­vii evo­lu­ţia es­te s-o de­pis­te­zi din timp. Ne­tra­ta­tă, re­ti­no­pa­tia evo­lue­a­ză de-a lun­gul ani­lor, pu­tând con­du­ce la or­bi­re, mo­ment în ca­re nu se mai poa­te fa­ce ni­mic.

→ Men­ţi­ne­rea sub con­trol a va­lo­ri­lor gli­ce­mi­ei sca­de mult, po­tri­vit stu­di­i­lor, ris­cul con­frun­tă­rii cu re­ti­no­pa­tia dia­be­ti­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.