OCHII „VOR­BESC“DES­PRE TI­NE

Știi că bu­cu­ria, tris­te­ţea sau de­za­mă­gi­rea sunt trăiri ce pot fi des­ci­fra­te în ochi. Dar știi că ei pot sem­na­la și su­fe­rin­ţe­le tru­pești? Me­ri­tă, așa­dar, un plus de aten­ţie!

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Pe lângă afec­ţi­u­ni­le ocu­la­re, nu pu­ţi­ne din bo­li­le că­ro­ra le sun­tem pre­dis­puși sau de ca­re su­fe­rim de­ja își anun­ţă, chiar da­că nu pen­tru vi­i­to­rul apro­piat, po­si­bi­la pre­zen­ţă la ni­ve­lul ochi­lor. Pen­tru un spe­cia­list mi­ci­le mo­di­fi­cări nu trec ne­ob­ser­va­te și pot sem­na­la: afec­ţi­uni ti­roi­di­e­ne, bo­li au­toi­mu­ne, dia­bet, bo­li car­di­o­vas­cu­la­re, bo­li ere­di­ta­re ra­re, ic­ter, afec­ţi­uni he­pa­ti­ce și nu nu­mai. Un mo­tiv în plus pen­tru a con­sul­ta un me­dic, ime­diat ce se­si­ze­zi o mo­di­fi­ca­re cât de mi­că în as­pec­tul unu­ia din­tre ochi sau a amându­ro­ra. Ar pu­tea fi vor­ba de pri­me­le in­di­cii ale vreu­nei bo­li pe ca­re nu ţi-ai dori să o de­pis­te­zi prea târziu.

Ochi roșii

Ce-i drept, vi­nișoa­re­le roșii de pe al­bul ochi­lor pot in­di­ca o iri­ta­ţie con­junc­ti­va­lă, si­tua­ţie în ca­re sunt

înso­ţi­te de lă­cri­ma­re abun­den­tă și se­cre­ţii de cu­loa­re găl­bu­ie. Dar ele mai pot in­di­ca și obo­se­a­la cro­ni­că, epu­i­za­re ner­voa­să. Când pe al­bul ochi­lor apa­re o pa­tă roșie înse­am­nă că fie s-a spart un vas de sânge la ni­ve­lul aces­tu­ia din cau­za vreu­nui trau­ma­tism, fie es­te ur­ma­rea afec­tă­rii va­se­lor de sânge în ge­ne­ral, ce­ea ce se întâmplă în caz de hi­per­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă se­ve­ră, de exem­plu. Un as­pect de­loc de ne­gli­jat!

Ochi um­fla­ţi

Si­gur, i se poa­te întâmpla ori­cui să se scoa­le de di­mi­nea­ţă cu ochii um­fla­ţi da­că a dor­mit cam mult sau dim­po­tri­vă. Altce­va e însă când se întâmplă des, zil­nic chiar - ar pu­tea in­di­ca o afec­ţi­u­ne re­na­lă sau car­di­o­vas­cu­la­ră.

Un ochi mai ma­re, unul mai mic

Mai exact, pu­pi­le­le sunt di­fe­ri­te ca mă­ri­me sau una din­tre ele se mo­di­fi­că mai lent de­cât ce­a­lal­tă la lu­mi­na pu­ter­ni­că. Poa­te că nu te de­ran­je­a­ză prea ta­re acest as­pect sau nici nu-l ob­ser­vi, dar poa­te in­di­ca afec­ţi­uni gra­ve: scle­ro­ză mul­ti­plă, ac­ci­den­te ce­re­bra­le, afec­ţi­uni neu­ro­lo­gi­ce, he­mi­pa­re­ze sau ne­vral­gii de ner­vi cra­ni­eni, afec­ţi­uni ale ner­vu­lui op­tic, ane­vrism ce­re­bral.

Ochi bul­bu­ca­ţi

Da­că așa sunt din naște­re, nu exis­tă ni­ci­un mo­tiv de îngri­jo­ra­re. Când însă așa au de­venit de la un timp, poa­te fi in­di­ci­ul unei tul­bu­rări în ac­ti­vi­ta­tea glan­dei ti­roi­de.

Ochi „bi­co­lori“

De fapt, iri­sul – por­ţi­u­nea co­lo­ra­tă a ochi­u­lui – apa­re în do­uă cu­lori di­fe­ri­te, ce­ea ce poa­te fi in­di­ci­ul unei stări pre­dia­be­ti­ce. Când pe mar­gi­nea su­pe­ri­oa­ră a iri­su­lui se ob­ser­vă alte cu­lori – alb, gal­ben, pro­to­ca­liu, roșu, ne­gru – de­cât cea obișnu­i­tă a aces­tu­ia, ce­va în func­ţi­o­na­rea or­ga­nis­mu­lui nu e toc­mai în re­gu­lă, poa­te une­le or­ga­ne sunt hi­po- sau hi­pe­rac­ti­ve. Se poa­te sus­pec­ta și pre­zen­ţa unei in­fla­ma­ţii se­ve­re. Pe­te­le brun închis ce „plu­tesc“pe mar­gi­nea iri­su­lui in­di­că tul­bu­rări în ac­ti­vi­ta­tea pan­cre­a­su­lui sau a fi­ca­tu­lui, iar ce­le gal­be­ne, o tul­bu­ra­re de me­ta­bo­lism.

Pro­e­mi­nen­ţe gal­be­ne pe ple­oa­pe

Xan­te­las­me­le, cum li se spu­ne în ter­meni me­di­ca­li, chiar da­că nu dor și nu im­pli­că tul­bu­rări de ve­de­re, aver­ti­ze­a­ză asu­pra fap­tu­lui că ni­ve­lul co­les­te­ro­lu­lui din or­ga­nism es­te mă­rit. Așa­dar, mi­ci­le gâlme găl­bui, ce pot apă­rea și pe al­bul ochi­lor, in­di­că fap­tul că ni­ve­lul gră­si­mi­lor din sânge e cres­cut, pu­tând fi vor­ba de o dis­li­pi­de­mie cu con­tri­bu­ţie se­ri­oa­să în apa­ri­ţia sau agra­va­rea bo­li­lor car­dia­ce.

Ve­de­re înce­ţoșa­tă

Poa­te fi in­di­ci­ul unei afec­ţi­uni ocu­la­re. In­di­fe­rent de vârstă, chiar da­că de ce­le mai mul­te ori vârst­ni­cii sunt cei ca­re se con­frun­tă cu o ase­me­nea ne­plă­ce­re, ve­de­rea ne­cla­ră, fie ea la un sin­gur ochi, fie la amândoi, im­pu­ne un con­trol me­di­cal, întru­cât

ar pu­tea fi un semn de aver­ti­za­re a unei pro­ble­me mai gra­ve, in­clu­siv ac­ci­dent vas­cu­lar.

E bi­ne să mer­gi o da­tă pe an la un of­tal­mo­log, și nu doar pen­tru a ve­ri­fi­ca da­că ve­zi bi­ne, ci și pen­tru a de­pis­ta din timp even­tua­le ma­la­dii ce pro­duc mo­di­fi­cări la ni­ve­lul ochi­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.