SFA­TURI SIM­PLE pen­tru pro­te­ja­rea ochi­lor

A avea gri­jă de ochi nu înse­am­nă ni­ci­de­cum doar eli­mi­na­rea ce­ar­că­ne­lor sau cal­ma­rea roșe­ţii, ci res­pec­ta­rea unor obi­cei­uri zil­ni­ce co­rec­te pen­tru pro­te­ja­rea lor.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Ia­tă ce ai pu­tea fa­ce zi de zi pen­tru a ţi­ne la dis­tan­ţă ne­plă­ce­ri­le ocu­la­re, și pe ce­le mi­no­re, și pe ce­le se­ri­oa­se.

Spă­la­tul și de­ma­chia­tul, obli­ga­to­rii

Înce­pând chiar de di­mi­nea­ţă, ime­diat du­pă tre­zi­re, spa­lă ochii cu apă la tem­pe­ra­tu­ra ca­me­rei sau mai re­ce. Se­a­ra, ori­cât de obo­si­tă ai fi, nu te cul­ca fă­ră să te de­ma­chi­e­zi, altfel riști ca în di­mi­nea­ţa zi­lei ur­mă­toa­re să ai ochii iri­ta­ţi din cau­za pro­du­se­lor cos­me­ti­ce.

Fe­rește-i de soa­re!

Pen­tru asta, poar­tă oche­lari de pro­tec­ţie so­la­ră de ca­li­ta­te, efi­ci­en­ţi împo­tri­va ra­ze­lor UVA și UVB. Un obi­cei sim­plu ca­re poa­te re­du­ce cu mult ris­cu­ri­le apa­ri­ţi­ei ca­ta­rac­tei și a de­ge­ne­res­cen­ţei ma­cu­la­re.

Pi­că­turi de ochi, cu pru­den­ţă

A fo­lo­si prea des pi­că­turi de ochi ale­se la întâmpla­re, din do­rin­ţa de a avea ochii lim­pe­zi, nu es­te o so­lu­ţie. Un ase­me­nea pro­dus poa­te avea in­fluen­ţă ne­ga­ti­vă asu­pra mu­coa­sei ochi­u­lui și chiar a ve­de­rii. Ochii au ne­voie de hi­dra­ta­re, mai ales da­că su­feri de sen­za­ţia de ochi us­cat (caz în ca­re sunt uti­le la­cri­mi­le ar­ti­fi­cia­le), dar pi­că­tu­ri­le tre­bu­ie re­co­man­da­te nu­mai de me­dic.

Lim­pe­zi na­tu­ral

Apli­ca­rea fe­li­i­lor de cas­tra­ve­te pe ple­oa­pe nu e doar un gest ba­nal pe ca­re-l fă­cea ma­ma în ti­ne­re­ţe, ci unul ex­trem de util, cu efect cal­mant; po­ţi alun­ga in­fla­ma­ţi­i­le în mod na­tu­ral men­ţi­nând pe ochi ast­fel de com­pre­se câte­va mi­nu­te di­mi­nea­ţa sau se­a­ra.

Dă-le ră­gaz să se odih­neas­că!

Lu­cre­zi mult la cal­cu­la­tor, stai mai tot tim­pul cu pri­vi­rea aţin­ti­tă în ecra­nul te­le­fo­nu­lui mo­bil, al ta­ble­tei sau te­le­vi­zo­ru­lui. Atunci nu-i de mi­ra­re că ai ochii us­ca­ţi și pri­vi­rea înce­ţoșa­tă, ase­me­nea ac­ti­vi­tă­ţi aflându-se în ca­pul lis­tei pro­vo­ca­to­ri­lor de ne­plă­ceri ocu­la­re. Evi­tă aces­te ac­ti­vi­tă­ţi și obișnu­i­ește-te să cli­pești frec­vent și să iei pau­ze re­gu­la­te pen­tru a-ţi odihni și re­la­xa ochii. Im­por­tant es­te și să ve­ri­fici da­că mo­ni­to­rul și tas­ta­tu­ra sunt po­zi­ţi­o­na­te co­rect.

Fe­rește-ţi ochii de fu­mul de ţi­ga­ră!

Pe mo­ment îi iri­tă, îi înroșește, cu tim­pul însă ar pu­tea fa­vo­ri­za in­stau­ra­rea uno­ra din­tre ce­le mai se­ve­re afec­ţi­uni ocu­la­re: ca­ta­rac­tă, de­ge­ne­res­cen­ţă ma­cu­la­ră, le­za­rea ner­vu­lui op­tic.

Aten­ţie la di­e­tă

„Vrei să ai ochi fru­moși și să­nă­toși, mă­nâncă mor­co­vi!“, se spu­ne ade­sea. Nu sunt însă sin­gu­rii ca­re te-ar pu­tea aju­ta să be­ne­fi­ci­e­zi de o bu­nă ve­de­re. In­di­cat în acest scop es­te să te răs­fe­ţi și cu fruc­te de pă­du­re și ci­tri­ce, po­len de al­bi­ne, mig­da­le, avo­ca­do, pește gras (sar­di­ne, ma­crou), că­ti­nă, fa­so­le, lin­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.