Fruc­te de le­ac din pă­du­re

Sanatatea de Azi - - NATURIST / MEDICINĂ ALTERNATIVĂ -

Și da­că tot vor­bim de bi­ne­fa­ce­ri­le plim­bă­ri­lor prin pă­du­re, să nu ui­tăm că și roa­de­le ar­bo­ri­lor și ar­buști­lor pe ca­re-i întâlnim în ca­le sunt înzes­tra­te de na­tu­ră cu vir­tu­ţi vin­de­că­toa­re și ne pot aju­ta să ne re­că­pă­tăm să­nă­ta­tea.

Mă­ceșe­le me­ri­tă cu­le­se în tim­pul dru­me­ţi­i­lor noas­tre prin na­tu­ră. O cu­ră cu mă­ceșe com­ba­te avi­ta­mi­no­za și obo­se­a­la (atât cea fi­zi­că, cât și pe cea in­te­lec­tua­lă), sti­mu­le­a­ză re­zis­ten­ţa or­ga­nis­mu­lui la in­fec­ţii, di­ges­tia și di­u­re­za, fa­vo­ri­ze­a­ză for­ma­rea ce­lu­le­lor san­gu­i­ne, fi­ind in­di­ca­tă și în caz de en­te­ro­co­li­tă, li­tia­ză re­na­lă și bi­lia­ră, afec­ţi­uni he­pa­ti­ce, tul­bu­rări de cir­cu­la­ţie pe­ri­fe­ri­că. Ce­ai­ul se pre­pa­ră cu 2 lin­guri de mă­ceșe zdro­bi­te la 500 ml apă căl­du­ţă. Se fi­erb la foc mic 15 mi­nu­te. Bea 2 cești pe zi, timp de 10 zi­le.

Mu­re­le, fra­gii, zmeu­ra sunt fruc­te pli­ne de vi­ta­mi­ne, pe ca­re le pu­tem gă­si mai ales în pă­du­ri­le de la mun­te. Nu tre­bu­ie de­cât să le mâncăm ca ata­re.

Ghin­de­le, fruc­te­le ste­ja­ru­lui, pe ca­re le pu­tem cu­le­ge toam­na, sunt de ma­re aju­tor în tot fe­lul de tul­bu­rări di­ges­ti­ve. Du­pă ce cu­le­gi ghin­de­le, le lași să se usu­ce într-un loc căl­du­ros și ae­ri­sit, în strat de 2-3 de­ge­te gro­si­me, timp de 3 săp­tă­mâni, apoi le ma­cini cu râșni­ţa. În caz de dia­ree, di­zen­te­rie, he­mo­ra­gii in­ter­ne, ul­cer, gas­tri­tă, ane­mie, ia 3-4 lin­gu­ri­ţe de pul­be­re pe zi, pe sto­ma­cul gol. Pul­be­rea se ţi­ne sub lim­bă câte­va mi­nu­te, apoi se înghi­te cu apă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.