De la fa­bri­că la ti­ne pe ma­să

Sanatatea de Azi - - STIRI DIETĂ -

No­ua cam­pa­nie Da­no­ne, „Arun­că un ochi. Ră­mâi pen­tru ex­pe­ri­en­ţă“, fo­lo­sește re­a­li­ta­tea vir­tua­lă pen­tru a dez­vă­lui cum­pă­ră­to­ri­lor „dru­mul iaur­tu­lui“. Ast­fel, în su­per­mar­ke­tu­ri­le Me­ga Ima­ge din Bu­cu­rești po­ţi ve­dea chiar la raft între­gul pro­ces de pro­duc­ţie a iaur­tu­ri­lor Da­no­ne: cum es­te muls lap­te­le, pre­luat și adus în mai pu­ţin de 24 de ore la fa­bri­ca Da­no­ne din Bu­cu­rești, pen­tru a fi tran­sfor­mat în iaurt. În plus, da­că achi­zi­ţi­o­ne­zi un pro­dus Da­no­ne din ori­ce ma­ga­zin Me­ga Ima­ge, până pe 25 iu­nie te po­ţi înscrie pe www.dru­mu­liaur­tu­lui.ro în cur­sa pen­tru o mul­ţi­me de pre­mii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.