Andre­ea Co­huţ re­dac­tor-șef

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

MMai ţii min­te când eram mici și ne ju­cam de-a ba­ba-oar­ba? Re­cent, am re­pe­tat ex­pe­ri­en­ţa la un eveni­ment me­di­cal des­pre glau­com, un­de am fost in­vi­ta­ţi să fa­cem câţi­va pași le­ga­ţi la ochi. Dis­tan­ţa, deși scur­tă, ni s-a pă­rut in­ter­mi­na­bi­lă. Tot re­cent am par­ti­ci­pat la alt ex­pe­ri­ment: într-un ca­dru asis­tat, câţi­va șo­feri au fost ne­voi­ţi să con­du­că le­ga­ţi la ochi, ghi­da­ţi fi­ind doar de par­te­ne­rul de drum. Ambe­le ex­pe­ri­en­ţe au fost stre­san­te, da­că nu chiar te­ri­fian­te pen­tru cei ca­re le-au trăit. Sco­pul aces­tor jo­curi, ace­la de co­nști­en­ti­za­re a însem­nă­tă­ţii ve­de­rii, a fost atins cu pri­so­sin­ţă. Câtă vre­me ve­dem bi­ne, n-avem de ce să ne ima­gi­năm cum ar ară­ta o zi din via­ţa noas­tră pe întu­ne­ric, pe bâjbâi­te, însă re­a­li­ta­tea es­te că mul­te afec­ţi­uni ocu­la­re ca­re duc, în timp, la or­bi­re nu au simp­to­me în fa­ze­le in­ci­pi­en­te, sin­gu­rul mod în ca­re le pu­tem de­pis­ta fi­ind con­tro­lul of­tal­mo­lo­gic pre­ven­tiv. Ci­tește do­sa­rul spe­cial din acest nu­măr, „Ochii, din copilărie până la bătrâneţe“și află cum să-ţi pro­te­je­zi ve­de­rea!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.